بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
حوزه های علمیه
‏‏لزوم توجه حوزه ها به جامعیت اسلام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏لزوم توجه حوزه ها به جامعیت اسلام ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏لزوم توجه حوزه ها به جامعیت اسلام ‏

‏لزوم توجه حوزه ها به جامعیت اسلام ‏

‏اسلام همان طورى که ابعاد مختلفه دارد به حَسَب ابعادى که انسان دارد اسلام براى انسان آمده است، براى انسان سازى آمده است، قرآن کتاب انسان سازى است- همان طورى که قرآن ابعاد مختلفه دارد حَسَب ابعادى که انسان دارد، علما هم باید ابعاد مختلفه داشته باشند در تعلیم، حَسَب ابعادى که اسلام دارد و حَسَب ابعادى که انسان دارد. البته یک نفر نمى تواند همه این ابعاد را جوابگو باشد؛ لکن یک حوزه مرکب از ده هزار نفر یا حوزه هاى مرکب از- مثلًا- سى هزار نفر، اینها مى توانند دسته دسته باشند و هر دسته اى یک بُعدى را اداره بکند: یکى جهات عقلى را، یکى جهات سیاسى را، یکى جهات اینهایى که همه در اسلام است؛ همه این جهات در اسلام هست و باید حوزه ها آنطور باشند، مجهز بشوند و همان طورى که [در] اسلام ابعاد مختلفه هست، حوزه ها هم ابعاد مختلفه داشته باشد: اشخاص مختلف براى هدایت مردم. و اگر چنانچه از این حوزه ها اشخاص صحیح و اشخاص به دردبخور، از این حوزه ها بلند نشود، جاى دیگر ما توقع باید نداشته باشیم. باید اینها همین طورى که فقه را و انحاى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 355


‏ ‏

‏فقه را تعلم و تعلیم مى کنند، سایر موارد اسلام را، سایر ابعاد اسلام را هم باید تحصیل بکنند و باید تدریس بکنند، و اشخاص ارزنده را بار بیاورند تا مردم را ارشاد و هدایت بکنند.‏‏ 245‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 356