ابعاد گوناگون شخصیت امام
حضرت امام، تز اجرایی داشت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

حضرت امام، تز اجرایی داشت

حضرت امام، تز اجرایی داشت

‏حرکت امام خمینی(س) با حرکت سید جمال، تفاوتها و شباهتهایی دارد. به نظرم این دو‏‎ ‎‏حرکت در چند مورد، تفاوتهایی با هم داشتند. حضرت امام در ایران ماندند؛ حتی زمانی‏‎ ‎‏که در تبعید بودند، می فرمودند: «یک لحظه به اختیار خود در خارج نمی مانم.» و بهترین‏‎ ‎‏دلیل، پرواز انقلابی حضرت امام بود. با اینکه پیامها و سخنرانیهای امام فوری در ایران‏‎ ‎‏پخش می شد و موفقیت استثنایی تبلیغاتی در پاریس برای ایشان فراهم بود، اما خطر را‏‎ ‎‏پذیرفت. با هواپیمایی وارد فرودگاه شد که همه تحت سیطره حکومت بود.‏

‏یکی دیگر از تفاوتها این بود که امام با اینکه به شخصیتها و روشنفکران اهمیت‏‎ ‎‏می دادند اما تکیه امام، بر مردم بود و می فرمود: «شما هم از مردم هستید، از آنان فاصله‏‎ ‎‏نگیرید.»‏

‏تفاوت سوم این است که مرحوم سید، افکار مبارزه با جریانهای انحرافی داشت و‏‎ ‎‏نقطه اوجش هم اتحاد مسلمانان بود، اما تز اجرایی نداشت. با توجه به اینکه در دنیای‏‎ ‎‏اسلام، دو کشور اسلامی بر سر یک قطعه خاک با هم می جنگیدند، شیعه و سنی‏‎ ‎‏همدیگر را تکفیر می کردند و روشنفکران با مردم و مردم با روشنفکران مخالف بودند،‏‎ ‎‏چگونه می شد اقدامی کرد؟ امام از ابتدا مردم را علیه رژیم شاه بسیج نمود و سرنگون‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 242

‏کرد؛ سپس تز سید را عملی را ساخت و حرکت را به جهان گسیل داد و حرکت موفقی‏‎ ‎‏هم بود.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 243

  • . فصلنامه تاریخ فرهنگ و معاصر؛ (تابستان 76)، ش م 21ـ22، صص 562ـ564.