امام و دفاع مقدس
علت اصلی به وجود آمدن جنگ تحمیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

علت اصلی به وجود آمدن جنگ تحمیلی

علت اصلی به وجود آمدن جنگ تحمیلی 

‏جنگ عراق با ایران، موضعگیریهای قدرتهای متضاد به نفع عراق و علیه ما، واقعاً از‏‎ ‎‏عجایب تاریخ است. ما می بینیم عراق هم، می تواند حمایت کمونیستها را جلب کند، هم‏‎ ‎‏حمایت سرمایه داری غربی را و هم، حمایت مرتجعین منطقه را، یعنی ارتجاع،‏‎ ‎‏امپریالیسم و سوسیالیسم، همه متحد هستند که عراق سقوط نکند و ایران پیروز نشود،‏‎ ‎‏چیزی در بیانات دیروز امام آمد که بسیار جالب بود؛‏‎[1]‎‏ فرمودند: «ما می بینیم که ترکیه‏‎ ‎‏رفته در خاک عراق و آنجا را گرفته و هیچ کس هم حرفی نمی زند، احساس خطر‏‎ ‎‏نمی کنند؛ برای اینکه آنها برایشان هیچ فرقی نمی کند که آن قطعه خاک عراق، دست‏‎ ‎‏ترکیه باشد یا دست عراق. آنچه که همه از آن می ترسند و با آن دعوا دارند، اسلام است.‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 317

‏ایران هم نه؛ یعنی آنها واقعاً از خاک ایران نمی ترسند. اگر امروز در ایران، انقلاب ما یک‏‎ ‎‏انقلاب ملی گرا بود، اگر ما ناسیونالیسم جغرافیایی و یا نژاد فارسی را داشتیم، خطری‏‎ ‎‏برای آنها نبود، حسابی با ما می ساختند».‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 318

  • . صحیفه امام؛ 14 / 2 / 1362.
  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ سخنرانیهای سال 1362، صص 223ـ224.