فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

مترجم : دانش پژوه، وهاب

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

مقدمه ناشر...ا

‏مقدمه...‌ز‏

فصل اول: بیان اختیارات فقیه...3

‏مبحث اول: [قدرت استنباط]...4‏

‏مبحث دوم: بیان شرایط اجتهاد...7‏

‏مبحث سوم: بحث پیرامون قضاوت و حکومت...13‏

‏قضاوت و حکومت در زمان غیبت...14‏

‏استناد به مقبوله عمر بن حنظله...19‏

‏آیا اجتهاد مطلق شرط است؟...25‏

‏استدلال به دو روایت قداح و ابی بختری...27‏

‏بحثی پیرامون مشهوره و صحیحه ابی خدیجه...29‏

‏استدلال به استقلال شخص غیر مجتهد در قضاوت...35‏

‏نصب غیر مجتهد توسط فقیه برای قضاوت...43‏

‏قضاوت غیر مجتهد به عنوان وکیل...47‏

‏مبحث چهارم: تشخیص مرجع تقلید...50‏


کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه ج

‏[بیان اصل]...50‏

‏تقلید از غیر اعلم...52‏

‏بحثی پیرامون بنای عقلا...55‏

‏ایرادی بر بنای عقلا...56‏

‏پاسخ اشکال...59‏

‏اجتهاد در عصر ائمه علیهم السلام...60‏

‏ادله ارجاع به فقها توسط ائمه علیهم السلام...66‏

‏[رضایت ائمه علیهم السلام به تقلید مردم از علما]...68‏

‏سیره عقلا و ضابطه آن...69‏

‏آیا ترجیح نظر اعلم لازم است؟...74‏

‏دلایل جواز تقلید از غیر اعلم...76‏

‏دلایل ترجیح رای اعلم...93‏

‏دو مجتهد مساوی با اختلاف فتوا...101‏

‏تخییر با استناد به ادله علاج...104‏

فصل دوم: زنده بودن مرجع تقلید...109

‏اشکال معروف استصحاب و پاسخ آن...111‏

‏اشکالی دیگر بر استصحاب...116‏

‏پاسخ اشکال...121‏

‏بنای عقلا در مورد تقلید از میت...123‏

‏فصل سوم: بحث پیرامون تغییر رای مجتهد...127‏

‏فتوای مستند به قطع...127‏


کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه د

‏فتوای مستند به امارات...128‏

‏فتوای مستند به اصول...131‏

‏اشاره به اشتباه برخی از بزرگان...136‏

‏وظیفه مقلّد در صورت تغییر رای مرجع تقلید...137‏

فصل چهارم: تخییر ابتدایی و استمراری...141

فصل پنجم: اختلاف در بقای بر میت...147

‏وجوب رجوع به فتوای مجتهد اول...148‏

‏کلام استاد و ایراد آن...149‏

‏توضیح اصطلاحات...159‏

‏کتاب نامه...163‏


کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه ه

‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه و