مجله نوجوان 103 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 103 صفحه 17

دبیر تحریریه چه کار می کند؟ شما پیش از این با وظایف سردبیر آشنا شدید . گفتیم که نظارت اصلی سردبیر بر دو بخش هنری و تحریری نشریه است یعنی گفتیم که سردبیر هم روی مطالب و هم روی عکسها و تصاویر نشریه نظارت دارد . سردبیر برای نظارت بهتر خود و هماهنگی بین عوامل نشریه به دو دستیار احتیاج دارد . مدیر هنری نشریه سردبیر را در نظارت دقیق روی عکسها و تصاویر یک نشریه کمک می کند و دبیر تحریریه هم دستیار سردبیر در بخش نظارت روی فعّالیت نویسندگان مجلّه است . به عبارت دیگر دبیر تحریریه کسی است که به عنوان دستیار سردبیر روی فعّالیت نویسندگان نظارت دارد و دبیر سرویسها به طور مستقیم زیرنظر دبیر تحریریه فعّالیت می کنند . دبیر سرویس دیگر چه کسی است؟ هر نشریه بر اساس هدفی که برای آن مشخصّ شده است در بخش های مختلفی مطلب خواهد داشت ؛ مثلاً وقتی قرار است یک نشریه ، نشریۀ سیاسی ، فرهنگی ، ورزشی باشد باید در هر سه بخش خود نویسندگان با تجربه ای داشته باشد . پس نویسندگان این نشریه یا در بخش سیاسی ، یا در بخش فرهنگی و یا در بخش ورزشی مشغول به کار می شوند که به هر یک از این بخشها یک سرویس گفته می شود . با تجربه ترین فرد هر گروه نیز به عنوان دبیر آن سرویس بر کار باقی افراد گروه نظارت دارد . دبیر سرویسها مستقیماً زیر نظر دبیر تحریریه کار می کنند . سرویس سیاسی ، سرویس ورزشی ، سرویس فرهنگی ، سرویس علمی ، سرویس هنری ، سرویس اجتماعی و سرویس اقتصادی از معروفترین سرویس های نشریات هستند . تحریریه دیگر چه جور جایی است؟ تحریریه جایی است که نویسندگان مجله در آن جمع می شوند و مطلب می نویسند . در اصطلاح به مجموعۀ نویسندگان یک نشریه ، اعضای تحریریه گفته می شود . نویسندگان نشریه بر اساس تخصّص و تواناییهایشان ، زمینۀ فعالیت خود را انتخاب کرده و در یک سرویس ، زیرنظر دبیر آن سرویس مشغول به کار می شوند و مطلب می نویسند . البته مطلب آن ها در صورتی چاپ خواهد شد که مورد تأیید دبیر سرویس ، دبیر تحریریه و سردبیر قرار گرفته باشد . در بین اعضای تحریریه ، خبرنگاران نیز برای خود یک سرویس مجزّا دارند و زیر نظر سرویس خبر فعّالیت می کنند . مدیر داخلی یا مدیر اجرایی تمام مسائل و مشکلات داخل محیط کار زیر نظر مدیر داخلی انجام می شود . در حقیقت مدیر داخلی کسی است که مسؤولیت ایجاد نظم در تمامی مراحل کار و هماهنگ کردن روابط بین افراد به عهدۀ اوست .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 103صفحه 17