مجله نوجوان 228 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 228 صفحه 25

رنگ بهشت نازنین اسماعیل پور از آنجا چه خبر؟ از آنجا که اینجا نیست و پشت درخت ها ودریاهاست و پشت بال های مرغابی هاست آنجا که هیچ غنچه ای شادابی اش را از دست نخواهد داد . و خنده اش را از دست نخواهد داد . و باغ را از دست نخواهد داد وشانه های کوچک باد را که مثل بی وزنی قاصدک ها، رها بود، از دست نخواهد داد . و هیچ کس، هیچ کوچک بی اندازه ای رااز هیچ دل بی اندازه کوچکی نخواهد گرفت . باران که بیاید . دشت صعود خواهد کرد . و درختان بلند طلایی و باد بی اندازه گرم، به حقیقت خواهد پیوست تو از پنجرۀ آنجا همۀ تفکر بی انت های مرا از روزنه های روشن شب خواهی دید و عید را که بی محابا می آید . آنجا همه چیز گرم است، و همه چیز مثل ماهی های قرمز کوچک از لابه لای عشق شفاف حوض می گذرد . و سبز کمرنگ است، مثل رنگ بهشت .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 228صفحه 25