مجله کودک 451 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 451 صفحه 4

یک خاطره هزار پند این بار هم حرف من درست است یکی از روحانیان در خاطرات خود نقل میکند: نوع رابطه من با حضرت امام (س)، خیلی بارز بود و من با آن بزرگوار شوخی میکردم. مرحوم شهید باهنر میگفت: «هر وقت مسأله مهمی داریم، باید بگذاریم فلانی به امام بگوید.» زمانی حضرت امام اوقاتشان از یکی از مسئولان تلخ بود و میفرمودند: این کیست؟ چرا او را کنار نمیگذارید؟ همه می گفتند: «اجازه بدهید بررسی کنیم، یا مهلت بفرمایید تا اقدام شود.» و امام میگفتند: نخیر، باید سریعاً برکنار شود. در این حال شهید باهنر به من نگاهی کرد که یعنی تو چیزی بگو. من گفتم: «حضرت امام! برای ما ثابت شده است که هر وقت شما نظری داشتهاید و چیزی گفتهاید، نظر بهار و دماوند

مجلات دوست کودکانمجله کودک 451صفحه 4