مجله خردسال 64 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 64 صفحه 10

گناه محمد حسن حسینی میان باغ یک روز زدم به شاپرک دست خدا مرا ببخشد گناه من بزرگ است ظریف بود بالش شکست گوشه­ی آن دلم گرفت گفتم: «ببخش شاپرک جان» پرید شاپرک رفت شکسته بال و غمگین نکرد او نگاهم دلم گرفت از این ندید شاپرک حیف غم نگاه من را خدا کند ببخشد خدا گناه من را

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 64صفحه 10