مجله کودک 93 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 93 صفحه 4

د مثل دوست داستان دوست درست مثل پیامبر(ص) حضرت امام حسن (ع) از دوران کودکی و زمانی که بیشتر از هفت سال نداشتند، به مسجد میرفتند؛ سخنان پیامبر اکرم (ص) را گوش میدادند و آنچه را که در سخنرانیهای ایشان میشنیدند، درست با لحن پیامبر (ص) و مثل یک سخنران برای مادر بزرگوارشان حضرت زهرا (س) نقل میکردند. یک روز حضرت علی (ع) بعد از پایان کار به منزل آمده بودند و با حضرت فاطمه زهرا (س) مشغول به صحبت بودند. ایشان متوجه شدند با وجود اینکه همسر بزرگوارشان حضرت زهرا (س) در مسجد نبودهاند و سخنان پدر عزیزشان حضرت محمد (ص) را نشنیدهاند، آنچه را که پیامبر در سخنرانیشان فرمودهاند، کاملا میدانند. حضرت علی (ع) که از این ماجرا تعجب کرده بودند، جریان را از همسر بزرگوارشان پرسیدند. حضرت زهرا (س) فرمودند: «هر روز وقتی فرزندشان حسن (ع) از مسجد به خانه برمیگردد درست مثل پیامبر (ص) که روی منبر مینشینند و سخنرانی میکنند، بر متکایی مینشیند، مثل جد بزرگوارش سخنرانی میکند و هر آنچه را که از زبان پیامبر(ص) در مسجد شنیده است، درست مانند ایشان تعریف میکند.» حضرت علی (ع) بعد ازشنیدن این ماجرا تصمیم گرفتند یک روز به طور مخفیانه سخنرانی امام حسن(ع) را از نزدیک ببینند و بشنوند. به همین خاطر یک روز که امام حسن (ع) برای گوش دادن سخنرانی پیامبر(ص) به مسجد رفته بود، حضرت علی (ع) فرزند خود را به خانه رساندند و در گوشهای از خانه کوچکشان مخفی شدند تا بدون اینکه امام حسن (ع) بداند، سخنرانی فرزند عزیزشان را از نزدیک گوش کنند. آن روز حضرت امام حسن (ع) بالاخره از مسجد به خانه آمدند و مثل روزهای قبل روی متکا نشستند و شروع به سخنرانی کردند. اما برخلاف همیشه نتوانستند به سخنرانی خود ادامه دهند. حضرت زهرا(س) که از دیدن این صحنه تعجب کرده بودند، ماجرا را از امام حسن (ع) جویا شدند. امام حسن (ع) در پاسخ مادر بزرگوارشان فرمودند: «از اینکه نمیتوانم مثل هر روز سخنرانی کنم، تعجب نکنید، چرا که من خوب میدانم امروز انسان بزرگی مثل پدرم حضرت علی (ع) سخنرانی مرا گوش میکند. به همین خاطر هم نمیتوانم به سادگی هر روز سخنرانی کنم.» در این هنگام حضرت علی (ع) از مخفیگاه کوچکشان خارج شدند و فرزند عزیزش امام حسن (ع) را بوسیدند و به او آفرین گفتند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 93صفحه 4