کتاب زکات
فصل سوم: در زکات غلات
مطلب سوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

 مطلب سوم

احکام زکات / مقصد اول: در زکات مال

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مطلب سوم

مطلب سوم

‏هر چیزی که با آب رونده آبیاری شود ولو با حفر کردن نهر و مانند آن، یا ریشه های آن‏‎ ‎‏از آب (داخل زمین) استفاده کند و یا به وسیلۀ باران آبیاری شود زکات آن یک دهم است.‏‎ ‎‏و چیزی که با علاج (انجام کاری) به وسیلۀ دلو، چرخ آب کشی، شتر، موتور و مانند آن‏‎ ‎‏آبیاری شود، زکاتش نصف یک دهم (یک بیستم) است. و اگر با هر دو نوع آبیاری شود‏‎ ‎‏حکم، تابع آن است که آبیاری زراعت به آن نسبت داده می شود؛ و اگر هر دو مساوی باشد‏‎ ‎‏به طوری که آبیاری آن به هیچ یک نسبت داده نشود، بلکه گفته شود که با هردو آبیاری‏‎ ‎‏شده است در نصف آن یک دهم و در نصف دیگر نصف یک دهم (یک بیستم) است.‏‎ ‎‏ولیکن در صورتی که بیشتر آن بدون علاج (انجام کاری) آبیاری شده باشد هرچند صدق‏‎ ‎‏کند که به هر دو نوع آبیاری شده است، ترک احتیاط به این که یک دهم را پرداخت نماید‏‎ ‎‏سزاوار نیست و اگر شک داشته باشد، همان مقدار کمتر واجب است مگر آن که به آبیاری‏‎ ‎‏بدون علاج مسبوق باشد و در برطرف شدن آن شک کند، که همان مقدار بیشتر واجب‏‎ ‎‏است؛ بلکه بنابر احتیاط در هر صورت همان مقدار بیشتر واجب است.‏

مسأله 1 ـ‏ باران های معمولی در ایام سال، چیزی را که با چرخ های آبکشی آبیاری‏‎ ‎‏می شود از حکم خودش تغییر نمی دهد، مگر آن که به واسطۀ (زیاد بودن) باران از آبیاری با‏‎ ‎‏چرخ های آبکشی بی نیاز شود یا آبیاری مشترک بین هر دو گردد.‏

مسأله 2 ـ‏ اگر کسی بیهوده یا با غرض خاصی آب را با چرخ های آبکشی بر زمین مباح‏‎ ‎‏جاری کند، و کس دیگری آن زمین را کشت کرده و ریشه های زراعت از آن آب استفاده‏‎ ‎‏کند، بنابر اقوی باید یک دهم را زکات بدهد. و همچنین است اگر خود کشاورز آب را به‏‎ ‎‏غرض دیگری غیر کشت کردن بر زمین جاری کند سپس تصمیم بگیرد که کشتی کند که‏‎ ‎‏ریشۀ آن از آن آب استفاده کند، بلکه و همچنین است اگر آب را برای یک نوع کشاورزی‏‎ ‎‏بر زمین جاری کند سپس آب زیاد آید و بر زمین دیگری جاری گردد و بعد تصمیم بگیرد‏‎ ‎‏در آن زمین هم زراعتی کند که ریشۀ آن از همان آب استفاده نماید.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 377