مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی
وحدت مسلمین از دیدگاه امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ابراهیم بای سلامی، غلام حیدر

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

وحدت مسلمین از دیدگاه امام خمینی(س)

وحدت مسلمین از دیدگاه امام خمینی(س)

‏دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی‏‎[1]‎

‏ ‏

خلاصه مقاله

‏در این مقاله با رویکرد جامعه شناختی به همبستگی دینی مسلمین از‏‎ ‎‏دیدگاه امام خمینی‏‏(س)‏‏، به عنوان یک متفکر و مصلح دینی، پرداخته شده‏‎ ‎‏است. با عنایت به سیر تکامل و توسعۀ روزافزون جامعه بشری و جهانی شدن‏‎ ‎‎ (Globalization)‎‏فزاینده امور و با توجه به اضمحلال خرده فرهنگها در درون‏‎ ‎‏فرهنگ مسلط و مسلح؛ ضرورت وحدت مسلمین و اعلام هویت اصلی آنها در‏‎ ‎‏عرصه جهانی با تمسک به برخی اندیشه های امام خمینی‏‏(س)‏‏ بیان شده است.‏

‏وحدت در این رویکرد مبتنی بر نوعی پذیرش ایمانی و تعهد درونی تعمیم‏‎ ‎‏یافته است. روح جمعی کسانی که ریشه اعتقادی و مبانی ارزشی مشترکی دارند‏‎ ‎‏«امت» را تشکیل می دهد. هر چه افراد و گروههای دینی به «امت» نزدیکتر شوند‏‎ ‎‏از تعلقات قشری و محدود کننده آنها کاسته می گردد. چگونگی تحقق این‏‎ ‎‏وحدت با دستیابی به وفاق شناختی و ارزشی، حفظ استقلال نسبی حوزه های‏‎ ‎‏نظری و عملی فرقه های اسلامی، ایجاد شرایط برای مدیریت توافقها و‏‎ ‎‏تضادهای معرفتی و ارزشی، رفع تبعیض بین برادران دینی، توجه به سازمانهای‏‎ ‎‏بین المللی اسلامی و اعلام مواضع با صدور بیانیه های جهانی ممکن دانسته شده‏‎ ‎‏است. در پایان پیشنهاد شده است به مناسبت آغاز سال 2000 میلادی و جشن‏‎ ‎‏خاص عالم مسیحیت، با مشورت اندیشمندان مسلمان اعلامیه مشترک جهانی‏‎ ‎‏مبتنی بر هویت دینی مسلمین تحت عنوان «ما مسلمانیم»، «نحن مسلمون» و‏‎ ‎‏«‏‎We are moslem‎‏» منتشر گردد.‏


ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه 9

مقدمه

‏از دیدگاه جامعه شناختی مفهوم همبستگی و وحدت از یک گروه تا گروه دیگر و از‏‎ ‎‏هر زمانی به زمان دیگر متغیر است. آنچه مشترکات اصلی جامعه نامیده می شود و در‏‎ ‎‏فرهنگ و قواعد رفتاری مردم در قالب باورها، ارزشها و نمادها معین می گردد با تحول‏‎ ‎‏تاریخی و تدریجی جامعه در حال تغییرند و یا حداقل تعابیر و تفاسیر نو به نویی از آنها‏‎ ‎‏ارائه می گردد. نوع همبستگی بر اساس نوع پیوندها و شبکه های ارتباطی جامعه تعیین‏‎ ‎‏می گردد و تجلیگاه عمده آن عرصه عمل متقابل گروههاست.‏

‏هنگامی که سخن از وحدت دینی و همبستگی مذهبی به میان می آید سطح تحلیل‏‎ ‎‏بسیار وسیع تر از یک گروه متعارف یا جامعه ای با فرهنگ خاص است. باورهای دینی به‏‎ ‎‏عنوان یکی از اصلی ترین شالوده ها و منابع فرهنگی به حدود و ثغور ملتها و فرهنگها‏‎ ‎‏محدود نمی شوند و مبتنی بر عقاید، ارزشها و نمادهای خاصی هستند که فراتر از‏‎ ‎‏پدیده های اجتماعی قرار می گیرند.‏

‏در اندیشۀ امام خمینی‏‏(س)‏‏ مفهوم جامعه عام و فراگیرتر از اجتماع مسلمین است و‏‎ ‎‏شامل نوع بنی آدم و کل جامعه انسانی است. با وجود این و از دیدگاه ایشان به عنوان یک‏‎ ‎‏متفکر و مصلح دینی و اجتماعی، الگوی مطلوب و مدینه فاضله، همانا جامعه اسلامی‏‎ ‎‏است. گستره جامعه اسلامی دربرگیرنده همۀ کسانی است که معتقدند اسلام به عنوان‏‎ ‎‏کاملترین دین الهی بر محمد ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ نازل شده است و حاوی اصولی است که موجبات‏‎ ‎‏هدایت و سعادت دنیا و آخرت مؤمنان را فراهم می کند. در این تعریف اساسی، جامعه‏‎ ‎‏نوعی اعتقاد و آرمان مشترک است که مخاطبان اصلی در قالب هر گروه، قوم، نژاد و‏‎ ‎‏فرقه ای آن را در می یابند و نسبت به آن احساس تعلق می نمایند.‏

‏ ‏

مفهوم وحدت اسلامی در اندیشه امام خمینی‏(س)‏

‏در اندیشه امام خمینی‏‏(س)‏‏ وحدت اسلامی شامل نوعی وفاق شناختی و ارزشی‏‎ ‎‏است که منشأ الهی و معنوی دارد و در کتاب و سنت نمونه های هنجاری و رفتاری آن در‏‎ ‎‏بعد نظری و عملی تدوین گردیده است. چنین وحدتی ناشی از انرژی عاطفی، همت و‏‎ ‎‏اعتماد متقابل افراد و گروههاست که مقصد شریعت، موجب قدرت، عامل اصلاح و‏

ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه 10

‏پیشرفت و مانع فساد جامعه است.‏

‏«یکی از مقاصد بزرگ شرایع و انبیای عظام ‏‏علیهم السلام‏‏، که علاوه بر آنکه خود، مقصود‏‎ ‎‏مستقل است، وسیلۀ پیشرفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل مدینه فاضله‏‎ ‎‏می باشد، توحید کلمه و توحید عقیده است، و اجتماع در تمام امور و جلوگیری از‏‎ ‎‏تعدیات ظالمانه ارباب تعدی است که مستلزم فساد بنی الانسان و خراب مدینه فاضله‏‎ ‎‏است. و این مقصد بزرگ، که مصلح اجتماعی و فردی است، انجام نگیرد مگر در سایۀ‏‎ ‎‏وحدت نفوس و اتحاد هم و الفت و اخوت و صداقت قلبی و صفای باطنی و ظاهری، و‏‎ ‎‏افراد جامعه به طوری شوند که نوع بنی آدم تشکیل یک شخص دهند، هر جمعیت به‏‎ ‎‏منزله یک شخص باشد و افراد به منزلۀ اعضا و اجزای آن باشند؛ و تمام کوششها و‏‎ ‎‏سعی ها حول یک مقصد بزرگ الهی و یک مهم عظیم عقلی، که صلاح جمعیت و فرد‏‎ ‎‏است، چرخ زند.»‏1

‏با توجه به سیر تکامل و توسعه جوامع بشری، با دست یابی به دانش و فن آوری نوین‏‎ ‎‏برخی از جامعه شناسان، جهانی شدن (‏‎Globalization‎‏) فزاینده امور مختلف نظام اجتماعی‏‎ ‎‏(اقتصاد، سیاست ارتباط جمعی) را مدنظر قرار داده اند و مدعی حذف مقوله جامعه و‏‎ ‎‏تحقق اجتماع عام هستند.‏2‏ فرآیند جهانی شدن حاکی از آنست که حدود و ثغور‏‎ ‎‏جغرافیایی بتدریج جای خود را به مرزهای اجتماعی و فرهنگی می سپارد و در چنین‏‎ ‎‏وضعیتی هویت های اجتماعی و دینی فقط در سایۀ پویایی و غنای باورهای دینی و ملی‏‎ ‎‏پایدار خواهد ماند و در غیر این صورت فرهنگ مسلط با توسل به سلطۀ نمادی و فنی،‏‎ ‎‏در قالب تأمین منافع سازندگان خود، همه چیز را در خود منحل خواهد کرد.‏

‏مفهوم فراگیر جامعه اسلامی متکی به نوعی از ارزشها و باورهاست که با عنایت به‏‎ ‎‏مبانی دین اسلام در بین مسلمین و اعلام هویت اصلی آنها در عرصه جهانی است.‏‎ ‎‏بنابراین وحدت دربرگیرنده وجدان جمعی و انرژی عاطفی و معنوی در فرآیند حیات‏‎ ‎‏تاریخی آنهاست و بویژه در شرایط کنونی جهان امری ضروری، اخلاقی و نیازی اساسی‏‎ ‎‏به شمار می آید.‏

‏امام خمینی‏‏(س)‏‏ به اقتضائات عقلی، شرعی و زمانی بر ضرورت وحدت مسلمین در‏‎ ‎‏سطوح مختلف ملی و بین المللی تأکید داشته اند و تفرقه مسلمین و سلطۀ مستکبران را‏

ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه 11

‏ناشی از عدم توجه به مبانی دینی و آیات کریمه قرآن می دانند:‏

«همۀ مسلمین جهان توجه بکنند به این آیاتی که در قرآن کریم برای وحدت‎ ‎مسلمین نازل شده است و مسلمین را دعوت به وحدت و اعتصام به حبل الله که‎ ‎همان اسلام است فرموده است.»3 «اگر همۀ مؤمنین در قطرهای اسلامی، در تمام‎ ‎کشورهای اسلامی همین یک دستور خدا را که خدا عقد اخوت بینشان انداخته‎ ‎است، همین یک دستور را عمل بکنند، قابل آسیب دیگر نیست. اگر یک میلیارد‎ ‎جمعیت مسلمان، یک میلیارد جمعیت مسلمان که مع الأسف یک میلیارد جمعیتی‎ ‎هستند که تحت سلطۀ غیر هستند، یک میلیارد جمعیت تحت سلطۀ دویست و‎ ‎پنجاه میلیون، اگر این یک میلیارد جمعیت به این حکم خدا سرنهاده باشند، اطاعت‎ ‎کرده بودند همین یک حکم را که «انما المؤمنون اخوة»، برادرند اینها، اگر این‎ ‎برادری در همه جا بود، اگر این برادری در تمام قشرهای ملتها بود، این گرفتاریها‎ ‎برای ما پیدا نمی شد.»4 

‏از عبارات مختلفی که امام خمینی‏‏(س)‏‏ بیان کرده اند چنین استنباط می شود که وحدت‏‎ ‎‏و همبستگی در اندیشه ایشان مبتنی بر نوعی پذیرش ایمانی و تعهد درونیِ تعمیم یافته‏‎ ‎‏است که در همدلی دینی متجلی می گردد. انسجام مطلوب در این رویکرد ناشی از‏‎ ‎‏سازگاری درونی است که گروهها و افراد، داوطلبانه و بر مبنای اعتقاد دینی بر آن مکلف‏‎ ‎‏شده اند و این باورها کنش های متقابل سازمان یافته ای را بین مؤمنان ایجاد می کند که‏‎ ‎‏معطوف به ارزشهای الهی است. و از این جهت که ارزیابی و پاداش این کنش ها در غایت‏‎ ‎‏عمل با افراد نیست، حفظ طراوت فرهنگی به صور مختلف بویژه از طریق فرآیند قدسی‏‎ ‎‏شدن متناوب و تدبیر جریان انرژی عاطفی جامعه به راحتی میسر است.‏

«شما ای ملت ایران! ای مسلمانان پاک طینت! به احکام نورانی قرآن کریم بیش‎ ‎از پیش گرایش کنید. و دست اتفاق و برادری به هم دهید و از اختلافات دست‎ ‎بردارید و برای قرآن کریم و اسلام عزیز فکری کنید. تعلیمات اسلام را نصب العین‎ ‎قرار دهید.»

‏«در هر جا مسلمی پیدا بشود باید با سایر مسلمین تفاهم کنند و این مطلبی است‏‎ ‎‏که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم سفارش کرده است و پیغمبر اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏،‏‎ ‎‏سفارش فرموده است و ائمه مسلمین سفارش فرموده اند و علمای بیدار اسلام دنبال‏‎ ‎‏این امر را گرفته و کوشش کرده اند به اینکه مسلمین را در تحت لوای اسلام به‏‎ ‎‏وحدت و یگانگی دعوت کنند.»‏6


ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه 12

‏این نوع از وحدت موجب حفظ هویت دینی و جمعی و ثبات و پایداری آن می گردد و‏‎ ‎‏زمینه همکاری و تعاون را با رواج اعتماد متقابل در جریان مشارکت برای اصلاح و‏‎ ‎‏توسعۀ امور مسلمین در جامعه فراهم می آورد. چنین وفاقی که ناشی از هویت اعتقادی‏‎ ‎‏است از پویایی بیشتری برخوردار است و ضمن مقابله با فرهنگ بیگانه و فرآیند انتشار‏‎ ‎‏آن عناصر مساعد دیگر فرهنگها را در خود جذب می کند.‏

‏افرادی که وابستگی عاطفی و دینی را با تعهد درونی تعمیم داده اند نوعی جهت گیری‏‎ ‎‏عام گرایانه در محدودۀ ارزشهای ایمانی خود دارند و از نظر آنها همه کسانی که به «امت»‏‎ ‎‏متعلقند و دارای ریشه و مبانی ارزشی مشترکی هستند «ما» محسوب می شوند و در‏‎ ‎‏نهایت احساس تکلیف و وظیفه ای مشترک برای خود قائلند. به میزانی که تعلق به «امت»‏‎ ‎‏گسترده تر می گردد و شخصیت و سازمانِ تمایلات و اهداف وسیعتر می شود، از‏‎ ‎‏وابستگی به قشری گری و تعلق به گروههای محدودتر کاسته می گردد. ‏

‏تجلیگاه عاطفه جمعی عمیق از دیدگاه جامعه شناختی، مناسک جمعی هستند؛ که‏‎ ‎‏ارزشها، باورها و نمادها در آن اصلی ترین نقشهای خود را بوضوح و سادگی نشان‏‎ ‎‏می دهند و موجبات انسجام و وحدت اجتماعی را مهیا می گردنند. امام خمینی‏‏(س)‏‏ بارها‏‎ ‎‏به این امر مهم اشاره فرموده اند و از اعیاد مذهبی (قربان، فطر و میلاد حضرت‏‎ ‎‏محمد ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏) و مراسم حج به عنوان موجبات وحدت نامبرده اند و از آنجا که کعبه،‏‎ ‎‏متعالی ترین نماد مجسم و کانون توجه مسلمین به سوی خداست برای فریضه حج به‏‎ ‎‏عنوان یکی از مناسک الهی نقش ویژه ای قایل شده اند. ایشان پس از آنکه هشدار‏‎ ‎‏می دهند که چاره اساسی دردهای مسلمین وحدت است می فرمایند:‏

«این وحدت که اسلام شریف و قرآن کریم بر آن پافشاری کرده اند، با دعوت و‎ ‎تبلیغ دامنه دار باید بوجود آید و مرکز این دعوت و تبلیغ، مکه معظمه در زمان‎ ‎اجتماع مسلمین برای فریضه حج است.»7

‏ ‏

چگونگی وحدت از دیدگاه امام خمینی‏(س) ‏

‏با توجه به فرصتی که به برکت نهضت امام خمینی‏‏(س)‏‏ در جهت احیای اندیشۀ دینی‏‎ ‎‏در قرن بیستم فراهم آمد و با توجه به آنچه که در دنیای کنونی می گذرد و هویت هایی که‏

ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه 13

‏در معرض اضمحلال قرار می گیرد باید در جهت وحدت و احساس تعلق مسلمین نسبت‏‎ ‎‏به هم و ایجاد «امت» نهایت تلاش بعمل آید و این بیداری اسلامی به انحای مختلف‏‎ ‎‏پایدار و جاوید بماند. اگر مسلمانان در قالب های تنگ نظری قشری و فرقه ای گرفتار‏‎ ‎‏شوند این فرصت تاریخی و استثنایی را از دست خواهند داد. برای تداوم این خیزش‏‎ ‎‏فکری اسلامی و تعمیم آن نیاز است تا شیوه ها و روشهای متناسب با مقتضیات زمان‏‎ ‎‏مهیا گردد و اندیشمندان مسلمان در جهت اصلاح و توسعه آن همت نمایند. در این مقاله‏‎ ‎‏روشهای ذیل بطور اجمال جهت تحقق این امر مهم پیشنهاد می گردد:‏

‏1ـ وفاق شناختی، با تعریف فراگیر از معارف و ارزشها و معانی هسته ای فرهنگ‏‎ ‎‏اسلام به گونه ای که اکثریت مسلمانان و فرق اسلامی متنی حاوی اصول کلی را به عنوان‏‎ ‎‏نوع آرمانی و معارف خالص اسلامی در جهت منافع مسلمین به رسمیت بشناسند. این‏‎ ‎‏تعریف باید به گونه ای مهیا گردد که انتظارات دینی و الگوهای رفتاری را برای اکثریت‏‎ ‎‏فرقه های اسلامی بطور صریح و حتی المقدور بدون تشتت و تناقض برآورده سازد. امام‏‎ ‎‏خمینی‏‏(س) ‏‏یکی از متعالی ترین این تعاریف را در طرح «اسلام ناب محمدی ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏» بیان‏‎ ‎‏کرد.‏8‏ این چنین طرحی می تواند به بسیاری از ابهامات و سردرگمی ها در جهان اسلام‏‎ ‎‏پایان بخشد و الگوی نظری و عملی مطلوبی برای کاهش شکاف بین فرقه های اسلامی‏‎ ‎‏محسوب گردد.‏

‏2ـ وفاق ارزشی، با ایجاد نوعی میل و وابستگی عاطفی تعمیم یافته برای مسلمین‏‎ ‎‏نسبت به مبانی اسلام و مسلمانان به گونه ای که برای هر فرد مسلمان نوعی احساس‏‎ ‎‏مسئولیت نسبت به هم کیشان و همدینان خود بوجود آورد. از لحاظ نظری در مبانی‏‎ ‎‏دینی نمونه های فراوانی وجود دارد که با ترویج و شکوفایی آنها در قالبهای تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت و جامعه پذیری، برانگیختن و تعمیم چنین احساسی دشوار نیست. پیامبر ‏‏صلی الله علیه و آله‏‎ ‎‏فرمود ‏«من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس بِسلم»‏ و امام خمینی‏‏(س)‏‏ مظهر و معلم‏‎ ‎‏چنین احساسی بود.‏9

‏3ـ حفظ استقلال نسبی حوزه های نظری و عملی فرقه های اسلامی، به گونه ای که هر‏‎ ‎‏فرقه با عمل به قواعد درونی خود و حفظ استقلال خویش مورد احترام دیگر فرقه ها قرار‏‎ ‎‏گیرد و در فرآیند تعامل و تبادل آرا و نظریه ها، هر کدام به معرفی سیره و شیوه خویش‏

ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه 14

‏بپردازد و از شیوه های منفی و استهزا به شدت پرهیز گردد. اصول اولیه وحدت ایجاب‏‎ ‎‏می کند که برای هر گروه این حق را قایل باشیم که به صورت داوطلبانه به مجتمع مسلمین‏‎ ‎‏بپیوندد یا از آن بگسلد. لذا نباید انتظار داشت که افراد یا فرقه ها به صورت منفعل و هر‏‎ ‎‏گونه نقد و ابتکار به طور مداوم به سازگاری با جمع تن در دهند.‏

‏4ـ ایجاد شرایط برای مدیریت توافق ها و تضادهای معرفتی و ارزشی با توجه به نقش‏‎ ‎‏روحانیون و علما در مجامع علمی و تخصصی که در گفتگو و تبادل اندیشه ها می تواند‏‎ ‎‏زمینه های مفاهمه را متحقق گردانند.‏

‏5ـ رفع تبعیض بین برادران دینی و توزیع منصفانه فرصتها در درون نظامهای‏‎ ‎‏اجتماعی. این شیوه ضمن اینکه موجبات افزایش مشروعیت نظامهای حکومتی را فراهم‏‎ ‎‏می کند، وحدت و هماهنگی را در درون و بیرون نظامها افزایش می دهد.‏

‏6ـ برانگیختن توجه به سازمان های بین المللی اسلامی همانند سازمان کنفرانس‏‎ ‎‏اسلامی، از یک سو با هدف اهمیت دادن به نقش و جایگاه واقعی این سازمانها و از‏‎ ‎‏سوی دیگر نظارت عام بر مواضع و تصمیمات سران کشورهای اسلامی به عنوان یک‏‎ ‎‏واقعیت سیاسی و اجتماعی و بین المللی که در نهایت می تواند شرایط مساعدتری برای‏‎ ‎‏تعاون و مشارکت سیاسی مسلمین در جهت ایفای حقوق آنها بوجود آورد.‏

‏7ـ اعلام موضع، با صدور بیانیه های (مانیفست) مبتنی بر هویت اسلامی که انگیزه‏‎ ‎‏عاطفی و روح جمعی مسلمین را نسبت به هم برانگیزد و هویت دینی آنها را هر از گاهی‏‎ ‎‏تجدید نماید. این بیانیه ها در ایام حج و اعیاد اسلامی، سالی یکبار به فراخور موقعیت‏‎ ‎‏منتشر شود و به گونه ای تهیه شود که هر مسلمان آن را بپذیرد و آن را بخشی از مرامنامه‏‎ ‎‏عقیده و زندگی خویش بداند و شعار اصلی آن را تا مدتی بر زبان آورد. پیشنهاد می شود‏‎ ‎‏به مناسبت آغاز سال 2000 میلادی و شروع قرن بیست و یکم و هزاره سوم میلاد‏‎ ‎‏حضرت مسیح ‏‏علیه السلام‏‏که عنقریب عالم مسیحیت جشن خاص و پرشکوهی خواهد‏‎ ‎‏داشت، علما و اندیشمندان مسلمان با رایزنی و مشورت با مراکز علمی و حوزوی تشیع‏‎ ‎‏و تسنن بویژه ایران، عربستان، مصر، عراق، سوریه، لبنان و دیگر ممالک، یک اعلامیه‏‎ ‎‏مشترک که در آن بر هویت دینی مسلمین تأکید شده باشد تهیه کنند و تحت عنوان «ما‏

ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه 15

‏مسلمانیم»، «نحن مسلمون» و‏‎"We are moslem" ‎‏ منتشر کنند. این بیانیه می تواند عواطف و‏‎ ‎‏قلوب مسلمین را متوجه مبانی دینی و یکپارچگی امت اسلامی کند و هویت دینی آنها را‏‎ ‎‏جهت تحقق وحدت متذکر گردد چرا که بقای مسلمین بسته به وحدت است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پی نوشتها

‏1ـ امام خمینی‏‏(س)‏‏، ‏چهل حدیث‏، ص 309.‏

‏2ـ چلبی مسعود، ‏وفاق اجتماعی، نامۀ علوم اجتماعی‏، شمارۀ 3، ج 2، بهار 1372، ص 18.‏

‏3ـ امام خمینی‏‏(س)‏‏، ‏صحیفۀ امام‏، ج 14، ص 142.‏

‏4ـ همان، ج 11، ص 148.‏

‏5ـ همان، ج 1، ص 190.‏

‏6ـ همان، ج 13، ص 163.‏

‏7ـ همان، ج 18، ص 90.‏

‏8ـ مجموعۀ بیانات حضرت امام خمینی‏‏(س)‏‏، دربارۀ «‏اسلام ناب محمدی‏» از طرف مؤسسه تنظیم و‏‎ ‎‏نشر آثار امام خمینی‏‏(س)‏‏ منتشر شده است.‏

‏9ـ موضع گیریهای صریح و قاطعانه امام خمینی‏‏(س)‏‏ دربارۀ مسلمانان فلسطین، لبنان و افغانستان و‏‎ ‎‏حتی مظلومین و مستضعفین جهان از آغاز نهضت اسلامی بیانگر همین شیوه و روش است.‏

‎ ‎

ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه 16

  • )) دانشجوی دکترای جامعه شناسی در دانشگاه تربیت مدرس.