مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی
مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه

‏انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از نمونه های برجسته و تمام عیار «انقلاب» در‏‎ ‎‏آخرین دهه های قرن بیستم میلادی، با ویژگیهای خاص خود، چالشی اساسی فرا روی‏‎ ‎‏نظریات و تحلیلهای صاحبنظران حوزه انقلاب و تحولات اجتماعی قرار داد به نحوی که‏‎ ‎‏بسیاری از صاحبنظران و نظریه پردازانی که در قید حیات بودند، کوشیدند تا با ملاحظه‏‎ ‎‏ویژگیهای این انقلاب، نظریات خود را به صورتی اصلاح یا تکمیل نمایند تا کارآمدی‏‎ ‎‏بیشتری برای تبیین این انقلاب داشته باشد. در همین راستا با نوعی باز تفسیر و یا‏‎ ‎‏ارزیابی مجدد تئوریها و نظریات پیشین از سوی صاحبنظران معاصر نیز مواجهیم.‏

‏متأسفانه حجم اینگونه تأملات در خارج کشور و بویژه در محافل و مجامع علمی ـ‏‎ ‎‏پژوهشی و دانشگاهی کشورهای اروپایی و آمریکا به مراتب بیشتر از مراکز علمی ـ‏‎ ‎‏پژوهشی داخل کشور صورت گرفته است. به همین جهت در مجموعه برنامه های‏‎ ‎‏یکصدمین سال میلاد امام خمینی‏‏(س)‏‏، برگزاری کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏تدارک دیده شد تا از طریق برگزاری این کنگره هم نوعی بازخوانی دستاوردهای‏‎ ‎‏تلاشهای گذشته صورت گیرد و هم فرصتی برای تضارب آراء و نقد و بررسی حضوری‏‎ ‎‏و تأمل مجدد در تحلیلها و تبیین ها فراهم گردد. این کنگره در روزهای 12ـ10 مهرماه‏‎ ‎‏1378 در تهران برگزار گردید.‏

‏بدین منظور کمیته علمی این کنگره علاوه بر فراخوان عمومی به نحو اختصاصی با‏‎ ‎‏180 نفر از صاحبنظران و تحلیل گران از 41 کشور جهان که صاحب آثار و تألیفات نسبتاً‏‎ ‎‏معتبر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی بودند مکاتبه یا ارتباط برقرار نمود و نزدیک به‏‎ ‎‏200 نفر از صاحبنظران داخل کشور نیز که به نحوی با موضوع کنگره مرتبط بودند به‏

ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه ا

‏همکاری دعوت نمود و نهایتاً در مجموع 117 مقاله به زبان فارسی و 97 مقاله به زبان‏‎ ‎‏خارجی دریافت گردید. پس از ارزیابی این مقالات، مجموعاً 55 مقاله برای ارائه در‏‎ ‎‏زمان برگزاری کنگره انتخاب گردید و برای چاپ نیز جمعاً 55 مقاله و سخنرانی گزینش‏‎ ‎‏شد که در این مجموعه تقدیم می گردد.‏

‏علاوه بر این، کمیته علمی برای ثبت اطلاعات، و نظرات صاحبنظران و افراد مؤثر در‏‎ ‎‏فرآیند انقلاب مصاحبه هایی با اینگونه افراد برگزار نمود که پس از استخراج و تنظیم آن،‏‎ ‎‏به عنوان یکی از منابع و متون مورد نظر در تحلیل انقلاب اسلامی، از سوی دبیرخانه این‏‎ ‎‏کنگره منتشر می شود.‏

‏ ‏

اصل راهنما و جهت گیری کمیته علمی در انجام فعالیتهای علمی کنگره

‏هر چند در تبیین و تحلیل انقلاب اسلامی، با رویکردها و دیدگاههای متفاوتی‏‎ ‎‏مواجهیم اما همۀ آنانکه با حداقل انصاف و آگاهی به تحلیل نشسته اند، در این نکته اتفاق‏‎ ‎‏دارند که این انقلاب در درجۀ اول انقلاب «کلام و منطق» بود و برنده ترین سلاح رهبری‏‎ ‎‏آن، نفوذ در قلبها و تسخیر روح انسانها بود که حتی قلب و ذهن نیروهای نظامی و‏‎ ‎‏انتظامی رژیم شاه نیز از نفوذ آن بی بهره نماند. ‏

‏بر این اساس تلاشهای علمی ـ پژوهشی برای تبیین و تحلیل این انقلاب نیز در درجه‏‎ ‎‏اول باید از «برهان و منطق» استوار انقلاب نَسَب بَرَد، به همین دلیل دست اندرکاران این‏‎ ‎‏کنگره از آغاز بنا را بر این گذاردند تا وجهۀ علمی ـ پژوهشی و منش حقیقت پژوهی را بر‏‎ ‎‏دیگر علائق و سلیقه ها غلبه دهند و اطمینان داشتند که عظمت حضرت امام‏‏(س)‏‏ و قوت‏‎ ‎‏بنیادهای اعتقادی ـ نظری و مردمی انقلاب اسلامی آنچنان است که در برابر هرگونه‏‎ ‎‏پژوهش و ارزیابی علمی و منصفانه سرفراز خواهد بود، لذا با سعه صدر هر چه تمامتر‏‎ ‎‏همۀ جریانها و طیفهای متفاوت فکری ـ سیاسی که احتمالاً در مقایسه با یکدیگر،‏‎ ‎‏تحلیلها و دیدگاههای بعضاً متمایزی نیز دارند، به شرط آنکه به معارضه صریح با کلیت‏‎ ‎‏انقلاب یا محاربه با آن برنخاسته باشند، برای شرکت در این مجمع علمی دعوت به‏‎ ‎‏همکاری شدند و اگر توازن یا تناسب این گرایشها در ارائه مقالات و سخنرانیها و حضور‏‎ ‎‏در جلسات کنگره یا مصاحبه های صورت گرفته به گونه ای دیگر باشد، آن را باید به‏

ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه ب

‏حساب علائق فکری، توانمندیهای علمی و یا حداقل، مشغولیتها و فرصتهای آنها‏‎ ‎‏گذاشت.‏

‏بر آن بوده ایم که اصل تضارب آراء و قوت استدلال و برهان، عیارسنج این کنگره‏‎ ‎‏باشد و به سهم خود کوشیده ایم به این اصل وفادار باشیم. البته حدود توفیق یا‏‎ ‎‏کاستیهایمان را ارباب معرفت خواهند سنجید. رهین منت سروران و بزرگانی خواهیم‏‎ ‎‏بود که کاستیها را گوشزد نمایند. ‏

‏ ‏

محتوای این مجموعه

‏مجموعه ای که پیش روی شماست شامل گفتارها و مقاله هایی است که مورد تأیید‏‎ ‎‏کمیتۀ علمی کنگره قرار گرفته و اکثراً در جلسات کنگره ارائه شده اند. برخی از سخنرانان‏‎ ‎‏کنگره یا اصولاً برای سخنرانی دعوت شده اند و یا متن کامل و مکتوب مقالات خود را‏‎ ‎‏برای کنگره ارسال نداشته اند. در این موارد متن سخنرانی آنها از روی نوار پیاده و‏‎ ‎‏ویرایش شده است و بنابراین فاقد مستندات یا مأخذنگاریهای معمول مقالات علمی‏‎ ‎‏هستند. در همۀ موارد، انتخاب و چاپ سخنرانیها و مقالات به منزلۀ تأیید همه جانبۀ‏‎ ‎‏مضمون و محتوای آنها نیست و همچنانکه قبلاً نیز اشاره شد، اصل ایجاد فرصت‏‎ ‎‏تضارب آراء و طرح دیدگاههای مختلف و بعضاً متعارض در انتخاب این مجموعه نیز‏‎ ‎‏حاکم بوده است.‏

‏به استثنای افتتاحیه و اختتامیه که به ترتیب در ابتدا و انتهای این مجموعه آمده است،‏‎ ‎‏بقیه سخنرانیها و مقالات، بر اساس ترتیب الفبایی نام نویسندگان تنظیم شده است و‏‎ ‎‏مجموعاً در 2 جلد منتشر می گردد. جلد سوم به مصاحبه های مورد اشاره اختصاص‏‎ ‎‏یافته است.‏

‏ ‏

تقدیر و تشکر

‏کمیته علمی این کنگره از همه صاحبنظران و شخصیتهای علمی که با ارسال مقالات‏‎ ‎‏و ارائه آن در برنامه این کنگره ما را یاری دادند سپاسگزاری می نماید و از کسانی که به‏‎ ‎‏دلیل محدودیتهای اجرای وقت برنامه، فرصت ارائه مقالات برای آنها فراهم نشد‏

ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه ج

‏عذرخواهی می نماییم. همچنین تعدادی دیگر از مقالات دریافتی، با آنکه در مجموع از‏‎ ‎‏نظر کیفیت علمی مورد تأیید ارزیابان کمیته علمی قرار گرفته بودند به لحاظ تکرار یا‏‎ ‎‏تداخل محتوای آن با مقالات موجود، در چاپ نهایی این مجموعه منظور نگردید که از‏‎ ‎‏صاحبنظران این مقالات نیز پوزش می طلبیم.‏

‏فعالیتهای علمی این کمیته بدون مشارکت و همکاری عزیزانی که به عنوان ارزیاب یا‏‎ ‎‏عضو کمیته درانتخاب یا ارائه پیشنهادهای اصلاحی یا انجام مصاحبه های علمی فعالیت‏‎ ‎‏نمودند به سرانجام نمی رسید. به همین لحاظ جا دارد از حضرات آیات، حجج اسلام و‏‎ ‎‏آقایان، عباسعلی عمید زنجانی، سید هادی خسروشاهی، علی اکبر محتشمی پور،‏‎ ‎‏حسین مستوفی، سید محمد رضوی یزدی، دکتر غلامرضا جمشیدیها، دکتر محمد باقر‏‎ ‎‏خرمشاد، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر عباس منوچهری، دکتر علیرضا بهشتی،‏‎ ‎‏دکتر محسن بهشتی سرشت، دکتر هادی سمتی، دکتر ناصر هادیان، دکتر ابوالفضل‏‎ ‎‏دلاوری و خانم دکتر حمیرا مشیرزاده و نیز اعضاء محترم هیأت علمی پژوهشکده امام‏‎ ‎‏خمینی‏‏(س)‏‏ و انقلاب اسلامی آقایان دکتر عباس کشاورز، دکتر علی مرشدی زاد، دکتر‏‎ ‎‏محمدسالار کسرایی، دکتر فرشاد ملک احمدی، دکتر محمدحسین جمشیدی و آقایان‏‎ ‎‏میرفردین قریشی، مصطفی مهرآئین، منصور انصاری، نورالله قیصری و حمید‏‎ ‎‏بصیرت منش تشکر گردد.‏

‏آقای مسعود جعفرزاده به عنوان مسؤل دبیرخانه، خانم فاطمه فرهنگی به عنوان‏‎ ‎‏ویراستار و خانمها مریم قاسمی و زهره صفاری در تایپ این مجموعه فعالیت نموده اند‏‎ ‎‏که از آنها نیز تشکر می گردد.‏

‏ریاست عالیه این کنگره را جناب آقای دکتر حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور بر‏‎ ‎‏عهده داشتند که به لحاظ سوابق انقلابی و مبارزاتی در فرایند انقلاب و مسئولیتهای پس‏‎ ‎‏از انقلاب، و نیز به لحاظ شخصیت علمی ـ پژوهشی برجسته خود بر غنای معنوی این‏‎ ‎‏کنگره افزودند و کمیته علمی به سهم خود سپاسگزار الطاف و راهنمائی های ایشان‏‎ ‎‏است.‏

‏علی محمد حاضری‏

‏          ‏

‏                                                                                     دبیر کنگره و مسؤل کمیته علمی‏

ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه د