دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

بخش اول

فصل اول: زمینه‌ها و بستر وقوع نهضت عاشورا

(63 ـ5)

دکتر زرگرنژاد            15- 6

ضرورت به کارگیری منطق تحلیل تاریخی در شناخت حادثۀ عاشورا   6

حسین(ع) وارث رسالت انبیا           

 «عدالت» و «قسط»، تجلی عینی آرمان انبیا در عرصۀ مناسبات اجتماعی  8

تجدید حیات ارزشهای اشرافی گام آغازین انحراف از رسالت    10

عاشورای حسینی، رویارویی میراثدار رسالت انبیا با نظام اشرافیت   12

نظام اشرافیت اموی، تجدید حیات همهجانبۀ ارزشها و سنتهای جاهلی  14

آیةاللّه سبحانی           20-16

شکل‌گیری حاکمیت نفاق در بطن حکومت اسلامی      16

بدعت، تحمیق، اختناق و نیاز به روشنگری        19

دکتر شهیدی            26-21

بازگشت به ارزشها و سنتهای جاهلی و جدائی از ارزشها و آرمانهای اسلامی21

جایگاه امام در ساختار فرهنگی ـ اعتقادی جامعۀ عصر خویش    25


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 266

علامه عسکری           42-27

هدایت تشریعی انسان و وظیفۀ انبیا و اوصیا در تبلیغ و حفظ شریعت  27

تحریف شرایع در بستر تاریخ          28

کتاب و سنت دو منبع شریعت خاتم        29

پیروی از پیشینیان در تحریف شریعت و چگونگی آن      31

نقش معاویه در تحریف شریعت: سیاست حدیثسازی و اشاعۀ احادیث ساختگی 33

مسخ و انحطاط فرهنگی ـ اعتقادی جامعۀ اسلامی، پیامد سیاست تحریف اموی37

تحریف مفهوم دینداری در باور و اعتقاد امت اسلامی      40

دکتر مهاجرانی           50-43

پرسش کلیدی در شناخت حادثۀ عاشورا        43

داستان سقیفه و انزوای جریان امامت، نقطۀ آغازین انحراف در تاریخ سیاسی اسلام              43

شکل‌گیری حکومت شاهنشاهی اموی، انحراف مضاعف در نظام سیاسی جامعه  47

حجةالاسلام والمسلمین واعظ زاده        60-51

دو دیدگاه در تحلیل تاریخ سیاسی اسلام و نهضت عاشورا: شورا یا نص  51

جایگاه ائمه در باور و اعتقاد جامعۀ عصر خویش       51

موضع اصلاحی امام حسین(ع) در تصحیح نظام سیاسی     55

سیرۀ سیاسی امام معصوم و اصل شورا        56

نسبت علم امام با سیرۀ سیاسی او         57

دو مفهوم تشیع در تاریخ اسلام بر اساس دو دیدگاه یاد شده    58

حجةالاسلام و المسلمین هاشم زاده هریسی      63-61

جایگاه امام در ساختار فرهنگی ـ اعتقادی جامعۀ عصر خویش    61


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 267

فصل دوم: فلسفه و اهداف نهضت عاشورا

(152 ـ 65)

دکتر زرگرنژاد            72-66

احیای روح و جوهرۀ دعوت انبیا و برپایی نظام اجتماعی بر شالودۀ قسط و عدل                 66

گسترۀ امر به معروف و نهی از منکر در قیام امام(ع)       67

استراتژی آگاهانۀ امام در حرکت خویش         69

شناخت امام(ع) از کوفیان           70

انگیزۀ بیعت: ارجگذاری به دعوت مردم و ادای تکلیف بر اساس حجت ظاهری                 72

شهادت، استراتژی حرکت امام(ع)          72

آیةاللّه سبحانی           82- 73

شهادت روشنگرانه جوهره و دورنمایۀ اصلی نهضت عاشورا      73

مفهوم و انگیزۀ شهادتخواهی در قیام حسینی        75

ادله و قراین شهادتطلبی به عنوان روح و فلسفۀ اصلی نهضت عاشورا    78

دکتر شهیدی            86-83

احیاگری و اصلاحطلبی روح و جوهرۀ قیام حسینی       83

تحلیل و ارزیابی تفسیر «حکومت خواهانه» از قیام عاشورا      85

حجةالاسلام و المسلمین صالحی نجفآبادی      94-87

1- جنبۀ حقوقی            87

2- جنبۀ اجتماعی            88

3- جنبۀ فقهی             88

مصادیق گوناگون انکار منکر           90


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 268

علامه عسکری           107-95

زمینه‌ها و علل قیام امام(ع) در کلام او        95

آگاهی مردم و امام(ع) از فرجام نهضت        96

احیای مفهوم حقیقی جهاد و پیروزی در بینش و باور امت     98

دو انتخاب رویاروی امام(ع): بیعت با حکومت جور یزیدی و یا شهادت  100

پیام عاشورایی امام(ع): ضرورت قیام در برابر نظام جور     101

رویارویی و مبارزه با طاغوت، انگیزۀ نهایی حرکت و بیعت امام(ع)     105

آیةاللّه معرفت            117-108

نهضت عاشورا، حرکت سیاسی بر مبنای تکلیف دینی       108

جانبازی و شهادت فرد در راه احیا و پیروزی آرمان و هدف      110

مفهوم «شهادتطلبی» و «حکومتخواهی» در نهضت حسینی     115

دکتر مهاجرانی           130-118

اسلام آیینی جامعنگر و فراگیر          118

مدیریت اجتماعی و حکومت، شاخصترین وجهۀ حیات اینجهانی جامعۀ انسانی   118

مبنای حرکت امام(ع): ادای «وظیفه»، نه نیل به «نتیجه»      120

هدف امام(ع) فراتر از تشکیل حکومت         122

تحلیل فرهنگی مردم کوفه و ریشهیابی عملکرد آنان       123

پالایش فرهنگی جامعه، اصلاح بینشها و گرایشها       125

انکار و نفی مشروعیت حکومت یزیدی، شاخصۀ سیاسی حرکت امام(ع)                  126

نارسایی بینش یکسونگرانه در تحلیل و تبیین نهضت امام حسین(ع)                  129

حجةالاسلام و المسلمین واعظ زاده        143-131

انگیزۀ سیاسی قیام امام حسین(ع)         132

ضرورت تحلیل حرکت امام حسین(ع) از دو دیدگاه «خلافت» و «امامت»                  135


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 269

ولایت ائمه(ع): ولایت ظاهر و ولایت باطن         139

امر به معروف و نهی از منکر  مضمون اصلی نهضت عاشورا      140

 تقدیر و گزینش در شهادت امام حسین(ع)        142 

حجةالاسلام والمسلمین هاشم زاده هریسی      152-144

نهضت عاشورا، حرکتی تهاجمی نه تدافعی        144

جانفشانی و شهادت، انگیزه اصلی نهضت عاشورا       144

قراین و ادلۀ تفسیر انگیزۀ اصلی قیام عاشورا به «شهادتطلبی»     148

نهضت حسینی پایه گذار مکتب «جهاد و شهادت»       149

مفهوم شهادتطلبی در قیام حسینی         149

نقد و بررسی نظریۀ «تشکیل حکومت» و مقایسۀ آن با تفسیر «شهادتطلبانه»                 150

فصل سوم: مراحل و سیر وقوع نهضت عاشورا

(171 ـ 153)

حجةالاسلام و المسلمین صالحی نجفآبادی      171 – 154

مرحله اول: امتناع امام(ع) از بیعت و حرکت از مدینه به مکه      154

مرحله دوم: حرکت به سوی کوفه به قصد سرنگونی حکومت اموی و...                  157

مرحله سوم: محاصره کامل نظامی و تصمیم به بازگشت      159 

مرحله چهارم: نبرد و رویارویی با دشمن به قصد دفاع اضطراری تا شهادت                  161

چرایی اعتماد امام(ع) به کوفیان و بیعت با آنان        162

زبان ناظر و زبان عامل در تحلیل تاریخی حادثۀ عاشورا       167

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 270

فصل چهارم: درسها و دستاوردهای نهضت عاشورا

(198 ـ 173)

دکتر رهنورد            180- 174

درسهای عاشورا در عرصۀ اندیشه و رفتار سیاسی       174

 «امر به معروف» و «نهی از منکر» چارچوب کلی سیرۀ سیاسی امام(ع)                  174

شرایط رویارویی و مبارزۀ قهرآمیز با نظام حاکم        175

رابطۀ مردم و رهبری نهضت           176 

حقانیت هدف، ملاک اصلی مشروعیت قیام و انقلاب       177

جایگاه و نقش نخبگان در مبارزات اجتماعی        177

برجستگی وجهۀ مردمی در نهضت امام خمینی(س)       178

مدل عاشورایی در رفتار سیاسی امام خمینی(س)       179

دکتر زرگرنژاد            183- 181

ستمستیزی و عدالتخواهی برجسته‌ترین پیام و دستاورد قیام عاشورا                  181

یگانگی آرمان و هدف و گوناگونی طرحها و روشها در سیرۀ ائمه(ع)     182

آیةاللّه سبحانی           187-184

چارچوب و گسترۀ درسآموزی از عاشورا         184

تأثیر و دستاورد نهضت عاشورا در حوزۀ علوم و معارف دینی      185

علامه عسکری           193-188

بیداریآفرینی در جامعۀ اسلامی و شکل‌گیری پیاپی نهضتهای ضد جور   188

احیای مفهوم راستین دینداری          188

ایستادگی و قیام در برابر نظام جور پیام نهایی نهضت حسینی     189

فرهنگ عاشورایی خاستگاه نهضت امام خمینی(س)      190


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 271

 «شهادت» عامل اصلی آگاهیبخشی و احیاگری قیام امام(ع)     191

آیةاللّه معرفت            194

آثار و پیامدهای نهضت عاشورا در تاریخ اسلام        194

حجةالاسلام و المسلمین واعظ زاده         195

آثار و پیامدهای نهضت عاشورا در تحولات سیاسی ـ اجتماعی آن زمان                  195

حجةالاسلام والمسلمین هاشمزاده هریسی      198-196

چارچوب و گسترۀ درسآموزی در نهضت عاشورا        196

بازتاب و تأثیر عاشورا در سیره و آثار اهل بیت        198

بخش دوم

فصل اول: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا

(225 -203)

دکتر رهنورد            206-204

تبیین عقلانی نهضت عاشورا و ابعاد قدسی و الهی آن       204

«آیهنگری» متد قرآنی شناخت تمامی ابعاد و لایه‌های رویداد عاشورا                  204

فهم عاشورا نیازمند نگرۀ عقلانی، عاشقانه و ماورائی       206

آیةاللّه سبحانی           210-207

الگو و چارچوبۀ مطلوب تحلیل و معرفی نهضت عاشورا       207

ضرورتهای پژوهشی و شیوه‌ها و اصول تحقیق در نهضت عاشورا     208

ضرورت شناخت تخصصی تاریخ اسلام         208

جایگاه تعقل و عاطفه در رویکرد به نهضت عاشورا و ارائۀ آن      209


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 272

علامه عسکری           212-211

علم امام(ع) و جایگاه آن در تحلیل و تبیین نهضت       211

آیةاللّه معرفت           217-213

تبیین عقلانی نهضت عاشورا و ابعاد قدسی و الهی آن       213

رویکرد اجتماعی ـ تاریخی در شناخت نهضت عاشورا       215

علل و زمینه‌های تحول در بینش و رویکرد به نهضت عاشورا      216

حجةالاسلام و المسلمین واعظ زاده        220-218

نهضت عاشورا از دیدگاه کلامی فرق اسلامی        218

حجةالاسلام و المسلمین هاشمزاده هریسی      225-221

علم امام(ع) و جایگاه آن در تحلیل و تبیین نهضت       221

تبیین عقلانی نهضت عاشورا و ابعاد قدسی و الهی آن       221

علل توجه ناکافی به سیره و ضرورت بهره‌گیری از آن در شناخت عاشورا    223

رویکرد اجتماعی ـ تاریخی در شناخت نهضت عاشورا       215

فصل دوم:تاریخ نگاری عاشورا

(235 ـ 227)

دکتر زرگرنژاد            229-228

ارزیابی منابع و مدارک عاشورا          228

حجةالاسلام و المسلمین نظری منفرد       235-230

راویان حادثۀ عاشورا            230

تدوین تاریخ عاشورا            233


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 273

علت اختلاف نقلها در منابع و مدارک عاشورا        233

ارزیابی منابع و مدارک عاشورا          235

بخش سوم

تبلیغ و بزرگداشت فرهنگ عاشورا

(265 _ 237)

دکتر رزمجو            244-240

تاریخچه مرثیهسرایی در سوگ شهیدان کربلا        240

آیةاللّه سبحانی           246-245

شیوه‌های بهینۀ تبلیغ فرهنگ عاشورا         245

تربیت مبلغین شایسته           245

دکتر شهیدی            249-247

ارزیابی عملکرد مبلغان و شیوه‌های رایج تبلیغ در تبیین فرهنگ عاشورا                  247

برخورد گزینشی با فرهنگ کنونی تبلیغ عاشورا        247

شعار بر پایۀ بینش و شعور           249

حجةالاسلام و المسلمین نظری منفرد       257-250

تاریخچۀ عزاداری سالار شهیدان          250 

اهل بیت(ع) نخستین عزاداران حسینی         250

عزاداری در عصر بعد از ائمه(ع)          255

خطبای معروف عصر حاضر           255

کاربرد ذوقیات در توصیف و معرفی حادثۀ عاشورا        256


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 274

حجةالاسلام و المسلمین واعظ زاده        262-258

سوگواری سیدالشهدا(ع) در جامعۀ غیر شیعی        258

شیوه‌های بهینۀ تبلیغ فرهنگ عاشورا         259

تکیه بر بعد «اسلامی» و نه «شیعی» نهضت عاشورا       259

تربیت مبلغ و پالایش فرهنگ تبلیغ عاشورا        261

حجةالاسلام و المسلمین هاشمزاده هریسی      265-263

ارزیابی عملکرد مبلغان و شیوه‌های رایج تبلیغ در تبیین فرهنگ عاشورا                  263

نبود شناخت درست و محققانه از نهضت عاشورا در سطح مبلغان     263

برخورد عاطفی صرف با حادثۀ کربلا          264

باقی ماندن مراسم سوگواری بر سنت پیشین و عدم وقوع تحولات ضروری در آن                 264

روشهای بهینۀ تبلیغ نهضت عاشورا در عصر حاضر       264

خرافهزدائی از فرهنگ عاشورا          265

شناسایی و معرفی هرچه بیشتر ارزشها و حقایق اصیل عاشورا     265

 

 

‎ ‎

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 275