بخش سوم: منازل و مقامات سلوک
فصل دهم: صبر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فصل دهم: صبر

فصل دهم: صبر

‏ ‏

تعریف صبر

‏«صبر» را چنانچه محقق طایفۀ حقه و مدقق فرقۀ محقّه، کامل در‏‎ ‎‏علم و عمل، نصیرالدین طوسی‏‎[1]‎‏، قدّسه الله نفسه القدوسی،‏‎ ‎‏تعریف نمودند، عبارت از «نگاهداری نفس است از بی تابی نزد‏‎ ‎‏مکروه.‏‎[2]‎‏» و عارف محقق مشهور در ‏‏منازل السائرین‏‏ فرماید: «صبر‏‎ ‎‏نگاهداری نفس است از شکایت بر جزع مستور» ـ انتهی.‏‎[3]‎

حقیقت صبر

‏     ‏‏و بدان که صبر را از مقامات متوسطین محسوب داشتند؛ زیرا‏‎ ‎‏مادامی که نفس مصیبات و بلیّات را مکروه شمارد و آن را جزع‏‎ ‎‏باطنی از آنها باشد، مقام معرفتش ناقص است؛ چنانچه مقام‏‎ ‎‏رضای به قضا و خوشنودی از توجه بلیّات مقام شامختری است؛‏‎ ‎‏گرچه آن را نیز از مقامات متوسّطین محسوب نماییم. و همین طور‏‎ ‎‏صبر در معاصی و بر طاعات نیز از نقصان معرفت به اسرار عبادات‏‎ ‎


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 583

‏ و صور معاصی و طاعات است؛ زیرا که اگر کسی حقیقت عبادت‏‎ ‎‏را بفهمد و به صور برزخیه بهیۀ آن ایمان داشته باشد، و همین طور‏‎ ‎‏به صور برزخیۀ موحشۀ معاصی مؤمن باشد، صبر در این مقامات‏‎ ‎‏برای او معنی ندارد، بلکه مطلب منعکس می شود: اگر برای او‏‎ ‎‏خوشی و راحتی پیش آمد کند یا کارش منجر به ترک عبادتی یا‏‎ ‎‏فعل معصیتی شود، آنها نزد او مکروه افتد و جزع باطنی او بیشتر‏‎ ‎‏باشد از جزع اهل صبر در بلیّات و مصیبات. از جناب عبد صالح‏‎ ‎‏عارف به وظایف عبودیت، صاحب مقامات و کرامات، علی بن‏‎ ‎‏طاووس‏‎[4]‎‏، قدس الله نفسه، منقول است که روز اول تکلیف خود را‏‎ ‎‏جشن می گرفته و سور و سرور می کرده و عید محسوب می کرده،‏‎ ‎‏برای آنکه خدای تبارک و تعالی او را در آن روز مفتخر فرموده به‏‎ ‎‏اذن در فعل طاعات.‏‎[5]‎‏ آیا برای این روح لطیف باید فعل طاعات را‏‎ ‎‏صبر در مکروهات کامنۀ در باطن به شمار آورد؟؛ ماها کجا هستیم‏‎ ‎‏و این بندگان فرمانبر حق کجا. ما باز گمان می کنیم حق تعالی‏‎ ‎‏تحمیل به ما فرموده و تکالیف را زحمت و کلفت می دانیم. اگر‏‎ ‎‏یکی از ما هم زحمت کشد و در اوّل وقت فریضه را به جا آورد،‏‎ ‎‏می گوید که انسان باید این کار را بکند زودتر خود را راحت کنیم!‏‎ ‎‏همۀ بدبختیهای ما از جهل و نادانی است و نقصان و فقدان ایمان‏‎ ‎‏است.‏

دعاء و تضرع همسو با صبر و بردباری

‏     در هر حال، بحقیقتْ صبر‏‏[ ‏‏نگاهداری نفس از شکایت بر‏‏]‏‎ ‎‏جزع کامن است. و آنچه دربارۀ ائمۀ هدی یا انبیای عظام وارد شده‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 584

‏که توصیف شدند به صبر، تواند که صبر بر آلام جسمانیه بوده که‏‎ ‎‏به مقتضای طبایع بشریه باعث تأثر است؛ یا صبر بر فراق محبوب‏‎ ‎‏بوده که از مقامات بزرگ محبین است؛ و پس از این ذکری از آن‏‎ ‎‏می شود؛ و الا صبر بر طاعات و معاصی و بلیّات غیر آنچه ذکر شد‏‎ ‎‏دربارۀ آنها، بلکه شیعیان آنها، معنی ندارد.‏

‏     ‏‏عارف معروف، کمال الدین عبدالرزاق کاشانی،‏‎[6]‎‏ در ‏‏شرح منازل‏‎ ‎‏گوید: «مراد شیخ که فرماید صبر خودداری از شکایت است،‏‎ ‎‏شکایت به مخلوق است؛ و الا شکایت به حق تعالی و اظهار جزع‏‎ ‎‏در درگاه قدس او با صبر منافات ندارد؛ چنانچه حضرت ایوب‏‎ ‎‏عَرض شکوی به حق نمود: ‏أَنِّی مَسَّنِیَ الشَّیْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ‎[7]‎‏ با آنکه‏‎ ‎‏حق تعالی او را مدح فرماید: بقوله: ‏إِنّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوّابٌ.‎[8]‎‏ و‏‎ ‎‏حضرت یعقوب عرض می کند: ‏إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی الله‎[9]‎‏ با آنکه‏‎ ‎‏او از صابران بود. بلکه ترک شکایت به سوی حق اظهار تجلد و‏‎ ‎‏ظهور به دعوی است.» انتهی.‏‎[10]‎

‏    ‏‏از سیرۀ انبیای عظام و حضرت ائمۀ معصومین صلوات الله ‏‎ ‎‏علیهم اجمعین، نیز چنان ظاهر می شود که با آنکه مقامات آنها‏‎ ‎‏بالاتر از صبر‏‏[ ‏‏و‏‏] ‏‏رضا و تسلیم بوده، مع ذلک هیچ گاه از دعا و‏‎ ‎‏عجز و تضرع در درگاه معبود خودداری نمی کردند، و عرض‏‎ ‎


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 585

‏حاجات خود را به حضرت حق تعالی می نمودند. و این مخالف با‏‎ ‎‏مقامات روحانیه نیست؛ بلکه تذکر حق و انس و خلوت با محبوب‏‎ ‎‏و اظهار عبودیت و ذلت در پیشگاه عظمت کامل مطلق غایت آمال‏‎ ‎‏عارفین و نتیجۀ سلوک سالکین است.(605)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

صبر و جزع لشکر عقل و جهل

‏«صبر» از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره است، و «جزع» و‏‎ ‎‏بی تابی از جنود جهل و لوازم فطرت محجوبه است‏

‏     بدان که چون فطرت اصلیۀ انسانی بر حبّ کمال و جمال است،‏‎ ‎‏و خداخواه و خدابین است، پس آنچه از واردات بر او وارد شود از‏‎ ‎‏جانب خدا ـ گرچه به حسب طبیعت ناگوار باشد ـ ، اظهار جزع‏‎ ‎‏نکند، و جزع از واردات حق را عیب شمارد. و چون محتجب به‏‎ ‎‏حجب نفسانیّۀ طبیعیّه شد و زنگار خودبینی و خودخواهی مرآت‏‎ ‎‏قلب او را فراگرفت، بر واردات بی تابی و جزع کند، و از فقدان‏‎ ‎‏مطلوبات طبیعیّه ناشکیبائی نماید.‏

‏     رجل روحانی که به فطرت اصلیۀ خدا داده باقی باشد، صبر و‏‎ ‎‏ثبات در هر چیز کند، و عنان گسیختگی ننماید، و قوّت روح او بر‏‎ ‎‏مطلوبات طبیعت چیره شود، و دست و پای خود را در پیش آمدها‏‎ ‎‏گم نکند، و چون از حبّ دنیا و نفس وارسته است، فقدان آنها او را‏‎ ‎‏نلرزاند؛ چه که تمام لغزشها از حبّ دنیا و نفس ریشه می گیرد.‏

‏     و مبدأ اصلی احتجابات احتجاب به حُجب دنیا و نفس است. و‏‎ ‎‏حُجب ظلمانیّه ـ که در حدیث شریف وارد است‏‎[11]‎‏ ـ همان حُجب‏‎ ‎‏دنیا و نفس است.‏


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 586

‏     پس فطرت، که حبِّ به کمال مطلق دارد، چون محتجب به‏‎ ‎‏حجاب طبیعت و نفس شد، کمال را در مطلوبات طبیعیّه و نفسانیّه‏‎ ‎‏پندارد، و برای فقدان آن جزع و بی ثباتی کند. و چون از این‏‎ ‎‏احتجاب بیرون آید، فقط فقدان وصال محبوب برای او ناگوار‏‎ ‎‏است، و جزع او بر فراق محبوب حقیقی باشد؛ و صبر عن الله برای‏‎ ‎‏او اصعب امور است. والله الهادی.(606)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 587

 • . محمد بن حسن طوسی معروف به «خواجه نصیر» و «محقق طوسی» (597 ـ 672) از حکما و دانشمندان مشهور اسلام است که در فلسفه و کلام و ریاضیات و هیأت متبحر بوده است. علامه حلی، قطب الدین شیرازی، سید عبدالکریم بن طاووس از شاگردان وی می باشند. آثار ارزشمندی از او به جای مانده است؛ از جمله: شرح اشارات، تجرید، تحریر اقلیدس، تحریر مجسطی، اخلاق ناصری.
 • . اوصاف الاشراف؛ ص 108، فصل 5، باب 3.
 • . منازل السائرین؛ ص 38، «باب الصبر».
 • . رضی الدین علی بن موسی بن جعفر (589ـ664)، مشهور به «ابن طاووس»، از کمّلین علمای شیعه و عالم و عابد و زاهد و صاحب مقامات و کرامات و از نزدیکان حضرت حجّت (عج) در دورۀ غیبت صغری. او را کتب با ارزش در جملۀ علوم، بخصوص اخلاق و عبادات است؛ از جمله: مهج الدعوات، اقبال، جمال الاسبوع، کشف المحجّة، الیقین، فلاح السائل.
 • . کشف المحجة؛ ص 31، فصل 48.
 • . ملا عبدالرزاق بن جمال (جلال)الدین اسحق کاشانی سمرقندی، مکّنی به ابوالغنائم و ملقب به «کمال الدین» از مشاهیر عارفان قرن هشتم هجری و از شارحان بزرگ فصوص می باشد. وی در سال 730 یا 735 وفات کرده است؛ از آثار اوست: اصطلاحات الصوفیه، تأویل الآیات یا تأویلات القرآن، شرح فصوص الحکم، شرح منازل السائرین.
 • . «[پروردگارا] شیطان مرا معذب ساخته است»؛ (ص / 41).
 • . «ما ایّوب را بنده ای حلیم و خویشتندار یافتیم؛ چه نیکو بنده ای بود، رجوعش دائم به درگاه ما بود»؛ (ص / 44ـ 45).
 • . «شکایت غم و اندوه خویش به خدا می برم»؛ (یوسف / 87).
 • . شرح منازل السائرین؛ ص 85، «باب صبر».
 • . بحارالانوار؛ ج 55 ، ص 42ـ44، احادیث 3، 5 و 10ـ12.