بخش اول: تهذیب نفس
فصل چهارم: جوانان و تهذیب نفس
اهمیت و لزوم تهذیب در جوانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

اهمیت و لزوم تهذیب در جوانی

اهمیت و لزوم تهذیب در جوانی

‏هان ای عزیز فصل جوانی بهوش باش‏        ‏در پیری از تو هیچ نیاید بغیر خواب(167)‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

نور فطرت و صفای نفس در جوانی

‏انسان تا در عالم طبیعت است ممکن است قوای سرکش خود را‏‎ ‎‏تعدیل کند و نفس چموش سرکش را در مهار عقل و شرع کشد، و‏‎ ‎‏این در اول جوانی بسیار سهل و آسان است، زیرا که نور فطرت‏‎ ‎‏مقهور نشده، و صفای نفس را از دست نرفته، و اخلاق فاسده و‏‎ ‎‏صفات ناهنجار در نفس رسوخ ننموده.(168)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

آسانی اصلاح در جوانی

‏در ایام جوانی اراده و تصمیم انسان، جوان است و محکم. از‏‎ ‎‏این جهت نیز، اصلاح برای انسان آسانتر است. ولی در پیری‏‎ ‎‏اراده سست و تصمیم، پیر است، چیره شدن بر قوا مشکلتر‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 121

‏است.(169)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

انعطاف پذیری روح جوانان

‏پسرم! اکنون با تو که جوانی صحبت می کنم. باید توجه کنی که برای‏‎ ‎‏جوانان توبه آسان تر و اصلاح نفس و تربیت باطن سریع تر می تواند‏‎ ‎‏باشد. در پیران هواهای نفسانی و جاه طلبی و مال دوستی و خود‏‎ ‎‏بزرگ بینی بسیار افزون تر از جوانان است، روح جوانان لطیف است و‏‎ ‎‏انعطاف پذیر و آن قدر که در پیران حبّ نفس و حبّ دنیا است، در‏‎ ‎‏جوانان نیست. جوان می تواند با آسانی نسبی خود را از شرّ نفس امّاره‏‎ ‎‏رها سازد و به معنویات گرایش پیدا کند. در جلسات موعظه و اخلاق‏‎ ‎‏آن قدر که جوانان تحت تأثیر واقع می شوند، پیران نمی شوند.(170)‏

8 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

آسانی و استقرار تحصیل سعادت در جوانی

‏هر قدم که به ایام نونهالی و جوانی نزدیکتر است، تحصیل سعادت‏‎ ‎‏آسانتر و سهلتر و استقرار آن بیشتر است؛ چون صفحۀ نفس از‏‎ ‎‏نقوش خالیتر و به سادگی نزدیکتر است. و اگر تا این مرحلۀ از‏‎ ‎‏عمر، دارای اخلاق زشت یا عادت و عمل ناهنجاری باشد، چندان‏‎ ‎‏محکم و مستحکم نشده و به مقداری مراقبت و مواظبت می توان‏‎ ‎‏آن را تصفیه و تزکیه نمود، و ریشه اخلاق زشت را از بن کند؛ چون‏‎ ‎‏نهال نورسی که چندان ریشه در زمین ندوانده با مختصر فشار و‏‎ ‎‏کمی زحمت می توان آن را از جای کند. ولی چون مدتی‏‎ ‎‏سهْل انگاری شد و انسان درصدد اصلاح و قلع ماده فساد برنیامد‏‎ ‎‏کم کم درخت فساد برومند شده و کهن گردد، و ریشه های آن ‏‏سخت‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 122

‏پنجه به زمینِ دل، بند کند که با روزگارهای دراز و ریاضتهای بسیار‏‎ ‎‏نیز انسان کمتر موفّق به تصفیۀ آن شود، و شاید عمر مجال ندهد و‏‎ ‎‏روزگار مهلت ندهد که انسان اصلاح خود کند؛ چون درخت کهنی‏‎ ‎‏که پنجه و ریشۀ خود را به زمین، سخت و محکم بند نموده که با‏‎ ‎‏زحمتهای بسیار و رنجهای فراوان نتوان آن را از بیخ و بن درآورد:‏


‏ ‏درختی که اکنون گرفت است پای‏      ‏‏به نیروی شخصی برآید ز جای‏

‏ورش همچنان روزگاری هلی‏        ‏به گردونْش از بیخ برنگسلی‏‎[1]‎

‏ ‏

‏    ‏‏چه بسا باشد که یک خُلْق زشتی چون بخل یا حسد مثلاً، که در‏‎ ‎‏جوان، نارس است با کمی مراقبت و زحمت بتوان اصلاح کرد؛‏‎ ‎‏بلکه مبدل به اخلاق صالحۀ مقابلۀ آنها کرد، و چون مدتی غفلت‏‎ ‎‏شد و سهل انگاری شد، محتاج به ریاضات سخت و مجاهدات‏‎ ‎‏شدید طولانی باشد که ممکن است وضعیت روزگار و رسیدن‏‎ ‎‏اجل به انسان مجاهد نیز، مهلت اصلاح و تصفیه ندهد و با آن‏‎ ‎‏اخلاق ظلمانی و کدورتهای معنوی، که مبدأ و منشأ فشارها و‏‎ ‎‏ظلمتهای قبر و برزخ و قیامت است، انسان منتقل به آن عالم شود.‏

‏     پس بر جوانها حتم و لازم است که تا فرصت جوانی و صفای‏‎ ‎‏باطنی و فطرت اصلی باقی و دست نخورده است، درصدد تصفیه‏‎ ‎‏و تزکیه برآیند، و ریشه های اخلاق فاسده و اوصاف ظلمانیه را از‏‎ ‎‏قلوب خود برکنند که با بودن یکی از اخلاق زشت ناهنجار،‏‎ ‎‏سعادت انسان در خطر عظیم است.(171)‏

‏ ‏

*  *  *


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 123

اهمیت و لزوم تربیت از کودکی

‏انسان یک موجودی است که چنانچه مهار نشود و سر خود بار‏‎ ‎‏بیاید و یک علف هرزه ای باشد و تحت تربیت واقع نشود، هرچه‏‎ ‎‏بزرگتر بشود به حسب سال و بلند پایه تر بشود به حسب مقام، آن‏‎ ‎‏جهات روحی تنزل می کند و آن معنویات تحت سلطۀ شیطان،‏‎ ‎‏شیطان بزرگ ـ که همان شیطان نفس است ـ واقع می شود. جوانها‏‎ ‎‏جدید العهد هستند به ملکوت عالم و نفوسشان پاکتر است. هرچه‏‎ ‎‏بالاتر بروند، چنانچه مجاهده نکنند و تحت تربیت واقع نشوند،‏‎ ‎‏هر قدمی که به بالا بردارند و هر مقداری که از سنّشان بگذرد،‏‎ ‎‏بعیدتر می شوند از ملکوت اعلی و اذهانشان کدورتش بیشتر‏‎ ‎‏می شود. و لهذا تربیتها باید از اول باشد. از همان کودکی تحت‏‎ ‎‏تربیت انسان قرار بگیرد. و بعد هم در هر جا که هست یک‏‎ ‎‏مربّیهایی باشند که تربیت کنند انسان را. تا آخر عمر هم انسان‏‎ ‎‏محتاج به این است که تربیت بشود.(172)‏

7 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

سهولت تهذیب در جوانی و صعوبت آن در پیری

‏شما جوانها بهتر می توانید این راه را پیدا کنید؛ از ما گذشته؛ ما‏‎ ‎‏قدرتهایمان رفته است دیگر سراغ کارش. شما جوانها بهتر‏‎ ‎‏می توانید تهذیب نفس کنید؛ شما به ملکوت نزدیکتر هستید از‏‎ ‎‏پیرمردها. در شما آن ریشه های فساد کمتر است، رشدش کمتر‏‎ ‎‏است، آنطور رشد نکرده؛ هر روز بماند، رشدش زیادتر می شود.‏‎ ‎‏هر روز تأخیر بیندازید، مشکلتر می شود. یک پیر بخواهد اصلاح‏‎ ‎‏بشود، بسیار مشکل است؛ جوان زودتر اصلاح می شود. هزاران‏‎ ‎‏جوان اصلاح می شوند و یک پیر نمی شود. نگذارید برای ایام‏‎ ‎‏پیری؛ حالا که جوان هستید سیر خودتان را بکنید، شروع کنید.‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 124

‏الآن خودتان را تبعِ تعلیمات انبیا کنید، مبدأ این است، از اینجا باید‏‎ ‎‏رفت. آنها راه را نشان داده اند، ما راه را نمی دانیم، آنها راه را‏‎ ‎‏می دانند، طبیبند و راه را می دانند. راه سلامت را می دانند؛ آنها راه‏‎ ‎‏سلامت را به ما گفته اند، می دانند؛ بخواهید سالم باشید، از آن راه‏‎ ‎‏باید بروید. باید از توجهاتی که به نفس هست، خودتان را کم کم‏‎ ‎‏خارج بکنید، البته مسأله ای نیست که به این زودی بشود، لکن‏‎ ‎‏کم کم خارج بکنید. اینهمه آمال ما، زیر خاک خواهد رفت، تمام‏‎ ‎‏خواهد شد. اینهمه توجهات به خود، به ضررمان تمام می شود و‏‎ ‎‏تمام می شود. آنکه باقی می ماند آن است که مربوط به خداست: ‏مَا‎ ‎عِندَکُمْ یَنفَدُ وَ مَا عِندَالله ِ بَاقٍ.‎[2]‎‏ آنکه است ‏‏[‏‏باقی می ماند‏‏]‏‏.(173)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

سفارش جوانان به تهذیب در جوانی

‏شما جوانها از حالا باید شروع کنید به این جهاد. نگذارید که قوای‏‎ ‎‏جوانی از دستتان برود. هرچه قوای جوانی از دست برود‏‎ ‎‏ریشه های اخلاقِ فاسد در انسان زیادتر می شود و مشکلتر، جهادْ‏‎ ‎‏مشکلتر. جوان زود می تواند در این جهاد پیروز بشود؛ پیر به این‏‎ ‎‏زودیها نمی تواند. نگذارید اصلاح حال خودتان از زمان جوانی به‏‎ ‎‏زمان پیری بیفتد. یکی از کیدهایی که نفْس انسانی به انسان می کند‏‎ ‎‏و شیطان به انسان پیشنهاد می کند این است که بگذار برای آخر‏‎ ‎‏عمر، خودت را اصلاح کن. حالا از جوانی استفاده کن و بعد آخر‏‎ ‎‏عمر توبه کن. این یک طرح شیطنت آمیز است که نفْس انسان‏‎ ‎‏می کند به تعلیم شیطان بزرگ. انسان تا قوای جوانی اش هست و تا‏‎ ‎‏روح لطیف جوانی هست و تا ریشه های فساد در او کم است،‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 125

‏می تواند اصلاح کند خودش را. لکن اگر چنانچه ریشه های فساد‏‎ ‎‏در انسان ریشه اش قوی شد، ملکۀ انسان شد فسادها، آن وقت‏‎ ‎‏است که امکان ندارد. شما جوانها که الآن مهیا هستید برای جهاد‏‎ ‎‏در راه ساختن، این یک جهاد است لکن «جهاد اکبر» جهاد در راه‏‎ ‎‏سازندگی خودتان است که برای مملکت خودتان بعدها مفید واقع‏‎ ‎‏بشوید، خدمتگزار باشید. از همین سنینِ شما باید شروع بشود به‏‎ ‎‏ساختن افرادی که بعدها یک مملکت، یک کشور را ممکن است‏‎ ‎‏نجات بدهد. اگر چنانچه شما ساختید خودتان را و فضایل انسانی‏‎ ‎‏را در خودتان ریشه دار کردید، آن وقت در همۀ مراحل پیروز‏‎ ‎‏هستید؛ مملکتتان را می توانید نجات بدهید. اینها که مملکت ما را‏‎ ‎‏به تباهی کشیدند برای این بود که ساختمان خودشان فاسد بود؛‏‎ ‎‏خودشان یک اخلاق فاسد داشتند، یک عقاید فاسد داشتند، یک‏‎ ‎‏اعمال فاسد. اگر چنانچه خودشان را ساخته بودند، به ملت خیانت‏‎ ‎‏نمی کردند، به اسلام خیانت نمی کردند.(174)‏

5 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

تنبه جوانان به مشکلات تهذیب در پیری

‏شما که اکنون جوانید، نیروی جوانی دارید، بر قوای خود مسلط‏‎ ‎‏می باشید و هنوز ضعف جسمی بر شما چیره نشده است، اگر به‏‎ ‎‏فکر تزکیه و ساختن خویش نباشید، هنگام پیری که ضعف،‏‎ ‎‏سستی، رخوت و سردی بر جسم و جان شما چیره شد و نیروی‏‎ ‎‏اراده، تصمیم و مقاومت را از دست دادید و بار گناه و معصیت،‏‎ ‎‏قلب را سیاهتر ساخت، چگونه می توانید خود را بسازید و مهذب‏‎ ‎‏کنید؟ هر نفسی که می کشید، هر قدمی که بر می دارید و هر‏‎ ‎‏لحظه ای که از عمر شما می گذرد، اصلاح مشکلتر گردیده، ممکن‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 126

‏است ظلمت و تباهی بیشتر شود. هر چه سن بالا رود، این امور‏‎ ‎‏منافی با سعادت انسان زیادتر شده، قدرت کمتر می گردد؛ پس به‏‎ ‎‏پیری که رسیدید دیگر مشکل است موفق به تهذیب و کسب‏‎ ‎‏فضیلت و تقوا شوید؛ نمی توانید توبه کنید زیرا توبه با لفظ أتوب‏‎ ‎‏الی الله تحقق نمی یابد؛ بلکه ندامت و عزم بر ترک لازم است.‏‎ ‎‏پشیمانی و عزم بر ترک گناه برای کسانی که پنجاه سال یا هفتاد سال‏‎ ‎‏غیبت و دروغ مرتکب شده، ریش خود را در گناه و معصیت سفید‏‎ ‎‏کرده اند، حاصل نمی شود. چنین کسانی تا پایان عمر مبتلایند.‏

‏     جوانان ننشینند که گرد پیری سر و روی آنان را سفید کند. (ما‏‎ ‎‏به پیری رسیده ایم و به مصایب و مشکلات آن واقفیم) شما تا‏‎ ‎‏جوان هستید می توانید کاری انجام دهید؛ تا نیرو و ارادۀ جوانی‏‎ ‎‏دارید می توانید هواهای نفسانی، مشتهیات دنیایی و خواسته های‏‎ ‎‏حیوانی را از خود دور سازید؛ ولی اگر در جوانی به فکر اصلاح و‏‎ ‎‏ساختن خود نباشید، دیگر در پیری کار از کار گذشته است. تا‏‎ ‎‏جوانید فکری کنید؛ نگذارید پیر و فرسوده شوید. قلب جوان،‏‎ ‎‏لطیف و ملکوتی است و انگیزه های فساد در آن ضعیف می باشد؛‏‎ ‎‏لیکن هر چه سن بالا رود ریشۀ گناه در قلب قویتر و محکمتر‏‎ ‎‏می گردد؛تا جایی که کندن آن از دل ممکن نیست. چنانکه در‏‎ ‎‏روایت است: قلب انسان ابتدا مانند آینه، صاف و نورانی است؛ و‏‎ ‎‏هر گناهی که از انسان سر بزند، یک نقطۀ سیاه بر روی قلب فزونی‏‎ ‎‏می یابد،‏‎[3]‎‏ تا جایی که قلب را سیاه کرده، ممکن است شب و‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 127

‏روزی، بدون معصیت پروردگار بر او نگذرد؛ و به پیری که رسید،‏‎ ‎‏مشکل است قلب را به صورت و حالت اول باز گرداند.(175)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

قطع انحراف به قدرت جوانی

‏با قدرت جوانی که حق داده است می توانی اولین قدم انحراف را‏‎ ‎‏قطع کنی و نگذاری به قدم های دیگر کشیده شوی که هر قدمی،‏‎ ‎‏قدم هایی در پی دارد و هر گناهی ـ گرچه کوچک ـ به گناهان بزرگ‏‎ ‎‏و بزرگتر انسان را می کشد، به طوری که گناهان بسیار بزرگ در نظر‏‎ ‎‏انسان ناچیز آید بلکه گاهی اشخاص به ارتکاب بعض کبائر به‏‎ ‎‏یکدیگر فخر می کنند و گاهی به واسطۀ شدت ظلمات و‏‎ ‎‏حجاب های دنیوی، مُنْکَرْ به نظر معروف، و معروفْ مُنْکَر‏‎ ‎‏می گردد.(176)‏

26 / 4 / 63

*  *  *

‏ ‏

بهره برداری از جوانی برای تحصیل عبادت

‏شما آقایان که مهیا شدید از برای تحصیل، حالا که نعمت جوانی را‏‎ ‎‏دارید، اوقاتتان تقسیم بشود و قسمت مهمش صرف مباحثه و‏‎ ‎‏مطالعه و مذاکره و درس و تدریس باشد. و اگر چنانچه ایام جوانی‏‎ ‎‏از دست برود دیگر خیال نکنید که می توانید عبادت را بگذارید‏‎ ‎‏آخر ایام عمر و تحصیل را بگذارید برای آخر عمر. در آخر عمر،‏‎ ‎‏انسان نه عبادت می تواند بکند، نه تحصیل می تواند بکند، نه‏‎ ‎‏افکارش یک افکار قوی مستقیمی است که بتواند مطالب علمی را‏‎ ‎


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 128

‏درک بکند.(177)‏

6 / 7 / 56

*  *  *

‏ ‏

نزدیکی جوانان به افق ملکوت

‏تو نیز مأیوس نباش، که یأس از اقفال بزرگ است، به قدر میسور در‏‎ ‎‏رفع حُجُب و شکستن اقفال برای رسیدن به آب زلال و سرچشمۀ‏‎ ‎‏نور کوشش کن. تا جوانی در دست تو است کوشش کن در عمل و‏‎ ‎‏در تهذیب قلب و در شکستن اقفال و رفع حُجُب، که هزاران جوان‏‎ ‎‏که به افق ملکوت نزدیکترند موفق می شوند و یک پیر موفق‏‎ ‎‏نمی شود.‏

‏     قید و بندها و اقفال شیطانی اگر در جوانی غفلت از آنها شود،‏‎ ‎‏هر روز که از عمر بگذرد ریشه دارتر و قویتر شوند.‏


‏ ‏‏درختی که اکنون گرفتست پای‏      ‏ ‏‏به نیروی شخصی برآید ز جای‏

‏گرش همچنان روزگاری هِلی‏           ‏‏به گردونش از بیخ بر نَگْسلی‏

‏ ‏

‏     از مکاید بزرگ شیطان و نفسِ خطرناکتر از آن، آن است که به‏‎ ‎‏انسان وعدۀ اصلاح در آخر عمر و زمان پیری می دهد و تهذیب و‏‎ ‎‏توبۀ إلی الله را به تعویق می اندازد برای زمانی که درخت فساد و‏‎ ‎‏شجرۀ زقّوم قوی شده و اراده و قیام به تهذیب، ضعیف، بلکه مرده‏‎ ‎‏است.(178)‏

22 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

امتیازهای دوران جوانی برای تهذیب

‏آیا نیامده وقت آن که درصدد اصلاح نفس برآئیم، و برای علاج‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 129

‏امراض آن قدمی برداریم؟ سرمایه جوانی را به رایگان از دست‏‎ ‎‏دادیم، و با غرور نفس و شیطان، جوانی را که باید با آن سعادتهای‏‎ ‎‏دو جهان را تهیه کنیم از کف نهادیم، اکنون نیز درصدد اصلاح بر‏‎ ‎‏نمی آئیم تا سرمایۀ حیات هم از دست برود، و با خسران تامّ و‏‎ ‎‏شقاوت کامل از این دنیا منتقل شویم.‏

‏     برای اصلاح نفس ایام جوانی سزاوارتر است؛ زیرا که هم اراده‏‎ ‎‏قویتر است، و هم کدورت و ظلمتِ نفس کمتر است و به فطرت‏‎ ‎‏نزدیکتریم، و هم بار معصیت زیاد نشده که جبران آن مشکل‏‎ ‎‏باشد. جوانان قدر ایام جوانی را بدانند که این نعمت بزرگ را با‏‎ ‎‏غفلت نگذرانند که در ایّام پیری اصلاحِ نفس بسیار مشکل است.‏‎ ‎‏مشکلات بسیار در سنّ پیری برای انسان هست که در ایّام جوانی‏‎ ‎‏نیست، لکن شیطان و نفس أمّاره انسان را مغرور می کنند و‏‎ ‎‏نمی گذارند در آن وقت، انسان درصدد اصلاح برآید، تا آن که‏‎ ‎‏انسان دچار ضعف و سستی پیری شد و معاصی متراکم و‏‎ ‎‏کدورتهای نفسی زیاد شد، آن گاه نیز با تسویف و تعویق‏‎ ‎‏می گذرانند، تا اصل سرمایه را از دست بدهد و با خذْلان و‏‎ ‎‏خسران، وارد دار انتقام شود ‏وَ الْعَصْرِ‏ *‏ إنَّ الإنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ.‎[4]‎

‏    ‏‏چه خسرانی بالاتر از آن که سرمایۀ سعادت ابدی را در‏‎ ‎‏شقاوت ابدی خرج کند و مایه حیات و نجات، در هلاکت و فنایِ‏‎ ‎‏خود به کار اندازد، و تا آخر عمر از غفلت و مستی به خود‏‎ ‎‏نیاید.(179)‏

‏ ‏

*  *  *

‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 130

  • . گلستان سعدی؛ ص 17، باب اوّل، در سیرت پادشاهان.
  • . «آنچه نزد شماست نابود می شود و آنچه پیش خداست باقی می ماند»؛ (نحل / 96).
  • . از امام باقر(ع) روایت شده: «ما مِنْ عَبْدٍ إلاّ وَ فی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ بَیْضاءُ؛ فَإذا أَذْنَبَ ذَنْباً، خَرَجَ فی النُکْتَةِ نُکْتَةٌ سَوْداءُ؛ فَإنْ تابَ، ذَهَبَ ذلِکَ السَّوادُ؛ و إنْ تَمادی فی الذُّنُوبِ، زادَ ذلِکَ السَّوادُ حَتّی یُغَطِّی الْبَیاضَ؛ فَإذا تَغَطَّی الْبَیاضُ، لَمْ یَرْجِعْ صاحِبُهُ إلی خَیْرٍ أَبَداً...؛ هیچ بنده ای نیست مگر آنکه در قلب او نقطۀ سفیدی است؛ چون گناهی انجام داد، نقطه سیاهی در آن پیدا شود؛ پس اگر توبه کند، آن سیاهی از بین می رود؛ و اگر به گناه ادامه دهد، بر آن سیاهی افزوده شود چندانکه سفیدی را بپوشاند؛ و چون سفیدی پوشیده شد، صاحب آن قلب هرگز به نیکی و خوبی باز نمی گردد...»؛ اصول کافی؛ ج 2، ص 274، «کتاب ایمان و کفر»، «باب الذنوب»، ح 20.
  • . عصر / 1 ، 2.