باب اوّل اعمال عمرۀ تمتع و در آن هفت فصل است
تبدل حج تمتع به افراد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تبدل حج تمتع به افراد

‏ ‏

تبدل حج تمتع به افراد

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- اگر شخصی که احرام عمره بسته است به واسطۀ عذری دیروقت ‏‎ ‎‏وارد مکه شد به طوری که اگر می‌خواست عمره به‌جا بیاورد وقت وقوف به ‏‎ ‎‏عرفات می‌گذشت یا خوف داشت که بگذرد،باید عدول کند به حج افراد، ‏‎ ‎‏و پس از به‌جا آوردن آن عمرۀ مفرده به‌جا آورد و حج او صحیح و کافی از ‏‎ ‎‏حَجة الاسلام است.‏

‏         مسأله 2- اگر زنی احرام بست و وقتی به مکه وارد شد به واسطۀ حیض یا ‏‎ ‎‏نفاس نتوانست طواف به‌جا آورد و اگر می‌خواست بماند تا پاک شود ترس آن ‏‎ ‎‏داشت که وقت وقوف به عرفات بگذرد به دستوری که در مسأله(1)گفته شد باید ‏‎ ‎‏عمل کند.‏

‏         مسأله 3- اگر بدون احرام وارد مکه شد و نبستن احرام به واسطۀ عذری بوده و ‏‎ ‎‏وقت هم تنگ باشد باید در مکه احرام حج افراد ببندد و به دستور سابق عمل کند.‏

‏         مسأله 4- اگر از روی عمد و بی‌جهت احرام نبسته و عمرۀ خود را باطل کرده و ‏‎ ‎‏وقت تنگ شده از عمرۀ تمتع،احتیاط واجب آن است که حج افراد به‌جا آورد و پس از ‏‎ ‎‏آن عمرۀ مفرده،و در سال دیگر حج را اعاده کند.‏

‏         مسأله 5- مراد از تنگی وقت در مسأله‌های پیش،خوف نرسیدن به وقوف ‏‎ ‎‏اختیاری عرفه است که از ظهر نهم ماه ذی الحجه است تا غروب.‏

‏         مسأله 6- کسی که حج مستحب به‌جا می‌آورد و پس از ورود به مکه دید ‏‎ ‎‏وقت تنگ است،عدول به افراد کند و حج افراد به‌جا آورد،و عمرۀ مفرده بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 336

‏         مسأله 7- کسی که مُحرم شد به احرام تمتع از حج واجب و عمداً تأخیر انداخت تا ‏‎ ‎‏وقت تنگ شد باید به دستوری که در مسألۀ(4)ذکر شد عمل نماید.‏

‏         مسأله 8- کسی که وظیفۀ او حج تمتع است و در وقت احرام بستن علم پیدا کند ‏‎ ‎‏که اگر بخواهد عمرۀ تمتع به‌جا آورد به وقوف عرفات نمی‌رسد می‌تواند از اول ‏‎ ‎‏مُحرم شود به حج افراد و آن را به‌جا آورد.و پس از آن عمرۀ مفرده به‌جا آورد ‏‎ ‎‏و عملش صحیح است. ‏

استفتائات تبدّل حج تمتع به افراد

‏         1 س- کسی قصد بیرون رفتن از مکه را داشت،به همین جهت از اول در میقات به ‏‎ ‎‏نیت عمرۀ مفرده مُحرم و وارد مکه شد و عمرۀ مفرده را به‌جا آورد،بعداً از خارج شدن ‏‎ ‎‏از مکه منصرف شد،آیا این عمره،از عمرۀ تمتع کفایت می‌کند،یا باید برگردد به ‏‎ ‎‏میقات و برای عمرۀ تمتع مُحرم شود؟‏

‏         ج- اگر حج او استحبابی است می‌تواند عمرۀ مفرده را تبدیل به عمرۀ تمتع کند، ‏‎ ‎‏ولی چنانچه حج واجب یا نیابی باشد جواز تبدیل،محل اشکال است.‏

‏         2 س- اگر بعد از نیت عمره و احرام،مجدداً برای عمرۀ دیگر مُحرم شود،مثلاً به ‏‎ ‎‏نیت عمرۀ مفرده مُحرم شده بعداً نیت عمرۀ تمتع کند و تلبیه بگوید،آیا کدام عمره ‏‎ ‎‏صحیح است؟‏

‏         ج- اگر نیت کرده و تلبیه گفته،مُحرم شده است و تجدید احرام موضوع ندارد،و ‏‎ ‎‏نمی‌تواند برای نوع دیگر عمره نیت کند و احرام دوم باطل است.‏

‏         3 س- زنی که عادت ماهانۀ وقتیه و عددیه داشت و مثلاً روز هفتم ماه پاک ‏‎ ‎‏می‌شد،همان روز هفتم پاک شد و غسل کرد و اعمال عمره‌اش را به‌جا آورد، ‏‎ ‎‏روز بعد لک دید،باز غسل کرد و اعمال را انجام داد تا روز دهم و برای عرفات ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 337

‏حرکت کرد،روز یازدهم هم لک دید،آیا حجش افراد است یا تمتع؟‏

‏ج- در فرض مزبور وظیفۀ او تمتع است.‏

‏         4 س- زنی روز هشتم خون دید،خیال کرد حیض است،احرامش را تبدیل به ‏‎ ‎‏حج افراد کرد،بعد که به عرفات رفت متوجه شد که استحاضه است،وظیفۀ ‏‎ ‎‏او چیست؟‏

‏         ج- اگر وقت عمره ضیق شده و طواف را عمداً تأخیر نینداخته حج افراد را تمام ‏‎ ‎‏کند و اگر حج واجب است سپس عمرۀ مفرده به‌جا آورد.‏

‏         5 س- اینجانب مدیر گروه حج می‌باشم،اعمال حجی که انجام می‌دهم مستحبی ‏‎ ‎‏است،آیا می‌شود به جای حج تمتع نیت حج افراد نمود و به جای عمرۀ تمتع، ‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده انجام داد؟ و همچنین سایر خدمه،واجب الحج نیستند آیا می‌توانند ‏‎ ‎‏چنین کنند؟‏

‏         ج- می‌توانند عمرۀ مفرده انجام دهند و برای حج مُحرم نشوند،و می‌توانند حج ‏‎ ‎‏افراد به‌جا آورند،ولی میقات حج افراد مواقیت معروفه است.‏

‏         6 س- کسی که حج افراد بر او واجب و متعین است و به قصد حج افراد در یکی از ‏‎ ‎‏میقات‌ها مُحرم شده است،آیا می‌تواند نیت حج افراد خود را به عمرۀ تمتع تبدیل ‏‎ ‎‏نماید و بعد از انجام آن،حج تمتع به‌جا آورد،و همچنین آیا می‌تواند حج افراد را به ‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده تبدیل نماید و بعد از انجام آن،برای عمرۀ تمتع مُحرم شود؟‏

‏ج- نمی‌تواند عدول کند،و تبدیل نمی‌شود.‏

‏         7 س- شخصی با احرام عمرۀ تمتع وارد مکه شده و بعد از اعمال عمره برای حج ‏‎ ‎‏افراد مُحرم شده است،آیا حج او صحیح است؟‏

‏         ج- اگر از مکه خارج شده و از میقات برای حج افراد مُحرم شده بعید نیست ‏‎ ‎‏صحت حج،ولی تمتع واقع نمی‌شود،و اگر از مکه مُحرم شده،در صورت اشتباه در ‏‎ ‎‏تطبیق،حج او صحیح و تمتع است،و در غیر این صورت حج او صحیح نیست.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 338

‏         8 س- شخصی در حرم برای حج افراد مُحرم شده و بعضی از اعمال را انجام داده، ‏‎ ‎‏وظیفۀ او چیست؟‏

‏         ج- اگر از روی جهل بوده؛چنانچه ممکن نیست که به میقات برود و از آن‌جا ‏‎ ‎‏مُحرم شود و به وقوف برسد،در همان محلی که هست مُحرم شود و اعمالی که امکان ‏‎ ‎‏تدارک آن با احرام هست تدارک کند،و چنانچه تمام اعمال را با همان احرام انجام داده ‏‎ ‎‏و بعد متوجه شده،حج او صحیح است.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 339

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 340