مجله نوجوان 187 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 187 صفحه 35

زمین فقط پنج تابستان به عدالت تن داد و سبزی این سالها تتمّۀ آن جویبار بزرگ است

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 187صفحه 35