مجله نوجوان 233 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 233 صفحه 27

جدول عموی ابراهیم زارعی افقی : 1- پایتخت لبنان - قارة سبز 2- کاشف ایرانی الکل - پادشاه ستمگری که بهشتی به نام ارم ساخت 3- پسر عرب - بالکن - حیوانی که مظهر نادانی است 4- مادر ورزش ها - جانشین - آموختۀ لقمان 5- جزیره ای در جنوب ایران - بزرگ 6- خطی فرضی که کرۀ زمین را به دو نیمکرۀ شمالی و جنوبی تقسیم می کند - روز اول فروردین 7- مشهور - از شهرهای آذربایجان غربی 8- هم از فلزات است و هم به معنای صورت - خانۀ زنبور عسل - رودی در اروپا 9- سودای ناله - دردناک - غذای تزریقی 10- محل پخت نان - خاندانی ایرانی و شیعه مذهب که حدود 120 سال در قرن چهارم تا اوایل قرن پنجم در ایران حکومت کردند . 11- علم شناخت پیشینیان - از وسایل مخصوص درس ریاضی عمودی : 1- سازندگان هواپیمای ساده 2- حیوان بارکش - شهر انار 3- شهر استان همدان - نوعی گل با خاصیت دارویی - خیس 4- او - سرباز نیروی دریایی - لحظه ای 5- نامی دخترانه به معنای ستاره - گل خشک شده 6- همدست - اجسامی که از خود نور تولید می کنند 7- جمع ادب - پشیمان 8- واحد شمارش گوسفند - هم نوعی پرنده است و هم نوعی غذا - خشکی 9- دوستی - سایبان چشم - عزا 10- پادشاه - رودها به آن می ریزند 11- آتشکده ای باستانی در شهر مقدس مشهد دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 21 پیاپی 233 / 14 شهریور 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 233صفحه 27