مجله نوجوان 237 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 237 صفحه 26

آقای معلم عذر خواهی می کنم که موجب به هم خوردن نظم کلاسش شده ام . می گوید : مسئل های نیست . راحت باشید . یک روز روزگاری/تو باغچه ی کناری بود یک درخت آلو/بهش نمی دادن رو چون از خودش راضی بود/همه ش پای بازی بود دلخور می کرد گل ها را/فقط من هستم خوشبخت می گفت دنیا دو روزه/تا دلتون بسوزه ! هم ترشی هم لواشک/برگه از من می سازند میوه هام رو می چینند . . . . با تمام شدن شعر نفر اول بقیه هم یکی یکی شروع می کنند به خواندن . دومی ، سومی . . . . من و آقای معلم هم گوش می دهیم . بچه ها خیلی با احساس می خوانند . به حیاط مدرسه می رویم . شور و هیجان و خنده های بچه ها زیاد است . راحت و صمیمی اند . انگار با تو دوست هستند و یکی از خودشان هستی . در کنج حیاط یکی از بچه ها با صورت دلنشینی برایم قرآن می خواند . . . . . می خواهم سراغ یکی دیگر از بچه ها برای گفت و گو بروم ، بچه ها مسابقه فوتبال را به یادم می آورند . - مسابقه ؟ ! . . . به بچه ها نگاه می کنم و به توپ فوتبال که در دست یکی از آن هاست . تعدادشان زیاد است . هر یک بلند بلند چیزی می گوید ، یکی مدام تکرار

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 237صفحه 26