مجله کودک 396 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 396 صفحه 16

رئیسجمهوری دوستداشتنی دوشنبه دوم شهریور آغاز هفته دولت همه ساله از روز دوّم تا هشتم شهریورماه هفته دولت نامگذاری شده است. در هشتم شهریور سال 1360 رئیسجمهور و نخستوزیر کشور ما به وسیله انفجار تروریستهای منافق در دفتر نخستوزیری به شهادت رسیدند. محمدعلیرجایی رئیسجمهور کشور ما در آن سالها بود. او متولد شهرستان قزوین بود و در چهارسالگی پدرش را از دست داده بود. محمدلیبه همین دلیل مجبور بود خرج خانواده را درآورد پس با مادرش به تهران آمد و شروع به کار کرد. مدتی دستفروشی و مدتی هم رد بازار تهران شاگرد بود. شجاعت محمدعلی خیلی زیاد بود بنابراین از سختیها و مشکلات هیچ ترسی نداشت. 17 ساله بود که وارد نیروی هوایی ارتش شد. او در این دوران توانست دیپلمش را بگیرد. سپس از ارتش استفعا داد و معلّم شهر بیجار شد. هم درس میداد و هم درس میخواند امّا نمیتوانست در برابر ظلمهای شاه ساکت بماند. محمدعلی با شاه مخالف بود و چن بار هم توسط ساواک دستگیر و زندانی شد. محمدعلیرجایی با تلاش و کوشش زیاد در پیشبرد نهضت اسلامی فعالیت کرد و یکی دو سال پس از پیروزی انقلاب رئیسجمهور کشورمان شد. شهیدرجایی فروتن بود و ساده زندگی میکرد. او مثل همهی مردم ایران رفتار میکرد. با این که رئیسجمهور شده بود، بدون هیچ مراقب و نگهبانی در شهر رفتوآمد میکرد و مردم تصور میکردند این مردی که میبینید رئیسجمهور نیست. میگفتند شاید کسی است که شبیه رئیسجمهور است! همسر شهیدرجایی میگوید: او در زندگی برای من یک معلّم واقعی بود. چرا که فقط حرف نمیزد. بلکه عمل می کرد و بهترین ویژگییک معلّم، همان عمل اوست. همیشه اگر ضعفی موضوع تمبر: طراحی هنری موزامبیک (مستعمره پرتغال) قیمت : ندارد سال انتشار: 1915

مجلات دوست کودکانمجله کودک 396صفحه 16