فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏مقدمه··· 5‏

تقلید‏··· 9‏

کتاب طهارت‏··· 17‏

‏احکام آب ها··· 17‏

‏احکام تخلی (بول و غائط کردن)··· 22‏

‏     احکام استنجاء··· 24‏

‏     احکام استبراء··· 25‏

‏احکام وضو··· 26‏

‏     واجبات وضو··· 26‏

‏     شرایط وضو··· 31‏

‏     نواقض و موجبات وضو··· 37‏

‏     غایات وضو··· 39‏

‏     احکام خلل··· 40‏

‏     احکام وضوی جبیره··· 41‏

‏غسل ها··· 44‏

‏     غسل جنابت··· 44‏

‏          سبب جنابت··· 44‏

‏          احکام جنب··· 46‏

‏          واجبات غسل··· 48‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 745

‏     حیض··· 53‏

‏          احکام زن حائض··· 62‏

‏     استحاضه و احکام آن··· 66‏

‏     احکام نفاس··· 71‏

‏     غسل مسّ میّت··· 73‏

‏احکام اموات··· 75‏

‏     غسل میّت··· 76‏

‏          کیفیت غسل میّت··· 80‏

‏          آداب غسل··· 84‏

‏     کفن کردن میّت··· 84‏

‏          مستحبات و آداب کفن··· 86‏

‏          حنوط میّت··· 88‏

‏          جریدتین··· 89‏

‏     تشییع جنازه··· 89‏

‏     نماز میّت··· 91‏

‏          کیفیت نماز میّت··· 92‏

‏          شرایط نماز میّت··· 94‏

‏          آداب نماز میّت··· 98‏

‏     دفن میّت··· 98‏

‏          مستحبات و مکروهات دفن··· 101‏

‏          چند مسأله در خاتمۀ بحث··· 104‏

‏     دو امر پایانی··· 107‏

‏غسل های مستحب··· 109‏

‏تیمّـم··· 112‏

‏          مجوّزات تیمّم··· 113‏

‏          چیزهایی که به آن ها تیمّم می شود··· 118‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 746

‏          کیفیت تیمّم··· 121‏

‏          واجبات تیمّم··· 122‏

‏          احکام تیمّم··· 124‏

‏فصل نجاسات··· 127‏

‏          نجاسات··· 127‏

‏          احکام نجاسات··· 133‏

‏          کیفیت نجس شدن با نجاسات··· 135‏

‏          آنچه که از نجاسات در نماز عفو شده است··· 138‏

‏مطهرات (پاک کننده ها)··· 140‏

‏احکام ظرف ها··· 148‏

کتاب نماز‏··· 151‏

‏مقدمات نماز··· 151‏

‏          مقدمه اول··· 151‏

‏          مقدمۀ دوم در قبله است··· 158‏

‏          مقدمۀ سوم در ستر و ساتر (پوشش و لباس نمازگزار)··· 159‏

‏          مقدمۀ چهارم در مکان (نمازگزار) است··· 164‏

‏          مقدمۀ پنجم در اذان و اقامه است··· 172‏

‏          مقدمۀ ششم··· 173‏

‏افعال نماز··· 174‏

‏          نیّت··· 175‏

‏          تکبیرة الاحرام··· 180‏

‏          قیام (ایستادن)··· 182‏

‏          قرائت و ذکر··· 184‏

‏          رکوع··· 190‏

‏          سجده··· 193‏

‏          سجده واجب در تلاوت قرآن و سجدۀ شکر··· 199‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 747

‏          تَشَهُّدْ··· 202‏

‏          سلام نماز··· 202‏

‏          ترتیب··· 203‏

‏          موالات··· 204‏

‏          قنوت··· 204‏

‏          تعقیب··· 206‏

‏مبطلات نماز··· 207‏

‏نماز آیات··· 214‏

‏احکام خلل در نماز··· 219‏

‏احکام شکّ··· 223‏

‏     حکم شک در افعال نماز··· 224‏

‏     حکم شک در عدد رکعت های نماز واجب··· 226‏

‏     حکم شک هایی که اعتبار ندارد··· 232‏

‏     حکم ظن (گمان) در کارها و رکعت های نماز··· 235‏

‏          رکعت های (نماز) احتیاط··· 236‏

‏     حکم اجزای فراموش شدۀ نماز··· 239‏

‏     حکم سجدۀ سهو··· 241‏

‏          مسائل متفرقه··· 243‏

‏نماز قضا··· 252‏

‏نماز استیجاری··· 258‏

‏نماز جمعه··· 261‏

‏          شرایط نماز جمعه··· 262‏

‏          کسی که نماز جمعه بر او واجب است··· 268‏

‏          وقت نماز جمعه··· 270‏

‏          چند فرع··· 271‏

‏نماز عید فطر و عید قربان··· 273‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 748

‏بعضی از نمازهای مستحبی··· 274‏

‏          و از جملۀ نمازهای مستحب: نماز استسقاء است··· 276‏

‏نماز مسافر··· 279‏

‏          چیزهایی که سفر را قطع می کند··· 291‏

‏          احکام مسافر··· 297‏

‏نماز جماعت··· 300‏

‏          شرایط نماز جماعت··· 304‏

‏          احکام نماز جماعت··· 306‏

‏          شرایط امام جماعت··· 310‏

کتاب روزه‏··· 315‏

‏          «نیّت»··· 315‏

‏          چیزهایی که باید از انجام آن خودداری کرد··· 318‏

‏          آنچه برای روزه دار مکروه است··· 326‏

‏          احکام باطل کردن روزه··· 327‏

‏          شرایط صحیح بودن روزه و واجب بودن آن··· 332‏

‏          راه ثابت شدن اول ماه رمضان و شوال··· 336‏

‏          قضای روزۀ ماه رمضان··· 338‏

‏اقسام روزه··· 340‏

‏          روزۀ کفّاره··· 341‏

‏          روزه های مستحبی··· 343‏

‏          روزه های مکروه··· 343‏

‏          روزه های حرام··· 344‏

‏اعتکاف··· 344‏

‏          شرایط اعتکاف··· 345‏

‏          احکام اعتکاف··· 350‏

کتاب زکات‏··· 353‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 749

‏مقصد اول: در زکات مال··· 354‏

‏     کسی که زکات بر او واجب است··· 354‏

‏     چیزهایی که زکات در آن واجب و یا مستحب است··· 357‏

‏     فصل اول: در زکات چهارپایان··· 357‏

‏     گفتاری دربارۀ نصاب··· 357‏

‏     گفتاری در مورد «سوم» یعنی چریدن··· 360‏

‏     گفتاری در مورد سال··· 361‏

‏     گفتاری در مورد آخرین شرط··· 363‏

‏     فصل دوم: در زکات طلا و نقره··· 364‏

‏     فصل سوم: در زکات غلاّت··· 367‏

‏     سخن در مورد زکات غلاّت ضمن چند مطلب بیان می شود··· 368‏

‏     مطلب اول··· 368‏

‏     مطلب دوم··· 374‏

‏     مطلب سوم··· 377‏

‏     گفتاری در مورد اقسام مستحقین زکات و مصارف آن··· 378‏

‏     گفتاری در مورد شرایط کسانی که مستحقّ زکاتند··· 384‏

‏     احکام دیگر زکات··· 386‏

‏مقصد دوم: در زکات بدن··· 391‏

‏     کسی که زکات فطره بر او واجب است··· 391‏

‏     گفتاری در مورد جنس فطره··· 394‏

‏     مقدار زکات فطره··· 395‏

‏     وقت وجوب فطره··· 395‏

‏     مصرف زکات فطره··· 396‏

کتاب خمس‏··· 397‏

‏     آنچه که خمس در آن واجب است··· 397‏

‏     گفتاری در مورد تقسیم خمس و مستحقّین آن··· 413‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 750

‏     گفتاری در مورد انفال··· 416‏

کتاب حجّ‏··· 419‏

‏     شرایط وجوب حجة الاسلام··· 420‏

‏     گفتاری در مورد حج با نـذر و عهد و قسم··· 440‏

‏     گفتاری دربارۀ نیابت··· 444‏

‏     گفتاری دربارۀ وصیت به حج··· 451‏

‏     گفتاری دربارۀ حج مستحبی··· 457‏

‏     اقسام عمره··· 458‏

‏     اقسام حج··· 459‏

‏     صورت اجمالی حج تمتّع··· 461‏

‏     گفتاری در مورد میقات ها··· 465‏

‏     گفتاری دربارۀ احکام میقات ها··· 468‏

‏     گفتاری دربارۀ کیفیت احرام··· 470‏

‏     گفتاری دربارۀ تروک احرام··· 476‏

‏     گفتاری دربارۀ طواف··· 488‏

‏          واجبات طواف··· 489‏

‏     گفتاری دربارۀ نماز طواف··· 496‏

‏     گفتاری دربارۀ سعی··· 497‏

‏     گفتاری دربارۀ تقصیر··· 500‏

‏     گفتاری دربارۀ وقوف در عرفات··· 501‏

‏     گفتاری در مورد وقوف در مشعر الحرام··· 502‏

‏     گفتاری در مورد واجبات منی··· 505‏

‏     گفتاری دربارۀ آنچه بعد از اعمال منی واجب است··· 513‏

‏     گفتاری دربارۀ ماندن شب در منی··· 515‏

‏     گفتاری دربارۀ رمی جمره های سه گانه··· 517‏

‏     گفتاری در مورد صدّ و حصر··· 520‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 751

کتاب امر به معروف و نهی از منکر‏··· 525‏

‏     گفتاری در مورد اقسام امر به معروف و نهی از منکر و کیفیت وجوب آن ها··· 526‏

‏     شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر··· 529‏

‏     مراتب امر به معروف و نهی از منکر··· 541‏

‏     پایانی (برای بحث) که در آن چند مسأله است:··· 548‏

فصلی در دفاع‏··· 551‏

‏     سخن در مورد قسم اول··· 551‏

‏     سخن در مورد قسم دوم··· 553‏

کتاب مکاسب و متاجر‏··· 561‏

‏     مقدمه ای مشتمل برچند مسأله··· 561‏

کتاب بیع‏··· 573‏

‏     گفتاری دربارۀ شروط بیع··· 577‏

‏     گفتاری در مورد شرایط خریدار و فروشنده··· 577‏

‏     گفتاری در مورد شروط عوض و معوّض··· 585‏

‏     گفتاری در مورد خیارات··· 589‏

‏          اول: خیار مجلس··· 589‏

‏          دوم: خیار حیوان··· 589‏

‏          سوم: خیار شرط··· 590‏

‏          چهارم: خیار غبن··· 593‏

‏          پنجم: خیار تأخیر··· 598‏

‏          ششم: خیار رؤیت··· 599‏

‏          هفتم: خیار عیب··· 600‏

‏     گفتاری دربارۀ احکام خیار··· 602‏

‏     گفتاری در مورد آنچه که در صورت اطلاق معامله داخل در مبیع است··· 603‏

‏     گفتاری در مورد قبض و تسلیم (گرفتن و واگذار کردن)··· 605‏

‏     گفتاری دربارۀ نقد و نسیه··· 607‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 752

‎ ‎‏    گفتاری دربارۀ ربا··· 608‏

‏     گفتاری دربارۀ بیع صرف··· 611‏

‏     گفتاری در مورد (بیع) سلف··· 616‏

‏     گفتاری در مورد مرابحه و مواضعه و تولیه··· 618‏

‏     گفتاری در فروش میوه جات بر روی نخل ها و درختان··· 621‏

‏     گفتاری در مورد فروش حیوان··· 626‏

‏     گفتاری در مورد اقاله··· 627‏

کتاب شفعه‏··· 629‏

کتاب صلح‏··· 637‏

کتاب اجاره‏··· 647‏

کتاب جعاله‏··· 665‏

کتاب عاریه‏··· 671‏

کتاب ودیعه‏··· 677‏

‏     خاتمه··· 687‏

کتاب مضاربه‏··· 689‏

کتاب شرکت‏··· 705‏

‏     گفتاری در مورد قسمت کردن··· 710‏

کتاب مزارعه‏··· 719‏

کتاب مساقات‏··· 727‏

کتاب دین و قرض‏··· 733‏

‏     گفتاری دربارۀ احکام دین··· 733‏

‏     گفتاری دربارۀ قرض (وام دادن)··· 738‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 753