کتاب حج
صورت اجمالی حج تمتّع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

صورت اجمالی حج تمتّع

صورت اجمالی حج تمتّع

‏صورت آن این است که در ماه های حج از یکی از میقات ها برای عمرۀ تمتع جستن به‏‎ ‎‏حج، احرام می بندد سپس داخل مکۀ معظّمه شده و هفت دور بیت را طواف می نماید و‏‎ ‎‏نزد مقام ابراهیم ‏‏علیه السلام‏‏دو رکعت نماز می گزارد، سپس هفت مرتبه بین صفا و مروه سعی‏‎ ‎‏می نماید، سپس احتیاطاً هفت دور طواف نساء به جا می آورد، پس از آن دو رکعت نماز‏‎ ‎‏طواف نساء می خواند؛ اگرچه اقوی آن است که طواف نساء و نماز آن واجب نیست.‏‎ ‎‏سپس تقصیر می کند و در نتیجه همۀ آن چیزهایی که به واسطۀ احرام بر او حرام شده بود‏‎ ‎‏حلال می شود و این صورت عمرۀ تمتع است که یکی از دو جزء حج تمتع می باشد. سپس‏‎ ‎‏در مکه در وقتی که می داند به وقوف عرفه می رسد، برای حج احرام می بندد و افضل آن‏‎ ‎‏است که این احرام را در روز «ترویه» بعد از نماز ظهر قرار دهد. پس از آن به عرفات‏‎ ‎‏می رود و در آن جا از ظهر روز عرفه تا غروبش وقوف می نماید، سپس از عرفات کوچ‏‎ ‎‏می کند و به مشعر می رود و در مشعر بیتوته می کند و در روز قربانی (عید قربان) بعد از‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 461

‏طلوع سپیده تا طلوع آفتاب آن روز در مشعر وقوف می کند، سپس برای انجام اعمال روز‏‎ ‎‏قربانی به منی می رود، پس جمرۀ عقبه را رمی می کند، سپس قربانی اش را نحر یا ذبح‏‎ ‎‏می نماید، سپس اگر صروره (که برای بار اول به حج رفته) است بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏سرش را می تراشد، ولی غیر او بین تراشیدن سر و تقصیر کردن مخیّر است، و بر زن ها‏‎ ‎‏متعیّن است که تقصیر نمایند. و بعد از تقصیر همه چیز به جز زنان و بوی خوش حلال‏‎ ‎‏می شود و احتیاط آن است که از صید هم اجتناب نماید، اگرچه اقوی آن است که از جهت‏‎ ‎‏احرام بر او حرام نباشد؛ بلی به خاطر حرمت حرم، بر او حرام می باشد. سپس اگر بخواهد‏‎ ‎‏همان روز عید به مکه می آید و طواف حج به جا می آورد و دو رکعت نماز طواف را‏‎ ‎‏می خواند و سعی حج را انجام می دهد، پس از آن بوی خوش بر او حلال می شود، سپس‏‎ ‎‏طواف نساء را به جا می آورد و دو رکعت نماز طواف نساء را می خواند و در نتیجه زنان بر‏‎ ‎‏او حلال می شوند، پس از آن برای رمی جمرات به منی برمی گردد و شب های «تشریق» را‏‎ ‎‏ـ که شب یازدهم و شب دوازدهم و شب سیزدهم باشد ـ در منی می گذراند. و (البته)‏‎ ‎‏بیتوته شب سیزدهم فقط در بعضی از مواقع است که می آید ـ و در روزهای این شب ها‏‎ ‎‏جمرات سه گانه را رمی می نماید. و اگر بخواهد روز عید به مکه نمی رود، بلکه در منی‏‎ ‎‏می ماند تا سه جمره را روز یازدهم و نیز در روز دوازدهم رمی نماید، سپس اگر از زنان و‏‎ ‎‏صید پرهیز داشته، بعد از ظهر روز دوازدهم از منی کوچ می کند ـ و اگر در منی تا کوچ دوم‏‎ ‎‏که روز سیزدهم است ولو قبل از ظهر لیکن بعد از رمی جمرات بماند هم جایز است ـ‏‎ ‎‏سپس برای دو طواف (حج و نساء) و سعی به مکه برمی گردد و قول اصح آن است که به‏‎ ‎‏طواف و سعی تا آخر ذیحجه اکتفا می شود، و فضیلت بیشتر و احتیاط آن است که روز عید‏‎ ‎‏به مکه برود بلکه سزاوار نیست که به فردایش تأخیر اندازد تا چه رسد به این که از ایام‏‎ ‎‏تشریق تأخیر اندازد مگر آن که به خاطر عذری باشد.‏

مسأله 1 ـ‏ در حج تمتع چند چیز شرط است:‏

‏اول آن ها: نیّت است؛ یعنی انجام این نوع حج را در وقت شروع در احرام عمره، قصد‏‎ ‎‏نماید، بنا بر این اگر آن را قصد ننماید یا نیّت غیر آن را بکند یا در نیتش بین آن و بین غیر آن‏‎ ‎‏مردّد باشد، حجّش صحیح نیست.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 462

‏دوم آن ها: این است که مجموع عمره و حجش در ماه های حج باشد، بنا بر این اگر تمام‏‎ ‎‏عمره اش را یا قسمتی از آن را در غیر ماه های حج به جا آورد جایز نیست که به آن تمتع‏‎ ‎‏نماید (نمی تواند آن را عمرۀ تمتع حساب کند). و ماه های حج، شوال و ذی القعده و تمام‏‎ ‎‏ذی الحجه بنابر قول اصح می باشد.‏

‏سوم آن ها: این است که حج و عمره در یک سال باشند؛ بنا بر این اگر عمره را در یک‏‎ ‎‏سال بیاورد و حج را در سال دیگر صحیح نیست و کفایت از حج تمتع نمی کند؛ چه در‏‎ ‎‏مکه تا سال آینده اقامت نماید یا نه و چه از احرام عمره اش بیرون آید یا با آن احرام تا سال‏‎ ‎‏آینده باقی بماند.‏

‏چهارم آن ها: این است که احرام حجش در صورت اختیار از داخل مکه باشد و اما‏‎ ‎‏محل احرام عمرۀ حج تمتع میقات هایی است که (توضیح آن) می آید. و با فضیلت ترین‏‎ ‎‏جاهای مکه، مسجدالحرام است و با فضیلت ترین جاهای مسجدالحرام مقام ابراهیم یا‏‎ ‎‏حجر اسماعیل است. و اگر احرام از مکه ممکن نباشد از هر جایی که ممکن است احرام‏‎ ‎‏ببندد و اگر اختیاراً و عمداً از غیر مکه احرام ببندد احرامش باطل است و اگر آن را جبران‏‎ ‎‏ننماید حجش باطل است. و صرف برگشتن به مکه بدون آن که احرام را از نو ببندد کافی‏‎ ‎‏نیست، بلکه واجب است که آن را در مکه تجدید نماید، زیرا احرامی را که در غیر مکه‏‎ ‎‏بسته مثل نبستن است. و اگر از غیر مکه از روی نادانی یا فراموشی احرام ببندد واجب‏‎ ‎‏است در صورت امکان به مکه برگردد و احرام را تجدید نماید و اگر ممکن نباشد از همان‏‎ ‎‏جا که هست، تجدید می نماید.‏

‏پنجم آن ها: این است که مجموع عمره و حج توسط یک نفر و برای یک نفر باشد،‏‎ ‎‏بنا بر این اگر دو نفر برای انجام حج تمتع به نیابت از میّتی اجیر شوند؛ یکی از آن ها برای‏‎ ‎‏عمره اش و دیگری برای حجش، کفایت از حج تمتع نمی کند. و همچنین اگر کسی حج‏‎ ‎‏(تمتع) انجام دهد و عمره اش را به نیابت از شخصی و حجش را به نیابت شخص دیگری‏‎ ‎‏قرار دهد صحیح نیست.‏

مسأله 2 ـ‏ احتیاط (واجب) این است که بعد از محل شدن و بیرون آمدن از عمرۀ تمتع‏‎ ‎‏بدون آن که نیازی باشد، از مکه بیرون نرود و اگر نیازی برایش پیش بیاید (که از مکه خارج‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 463

‏شود) احتیاط (واجب) این است که در مکه برای حج، احرام ببندد و برای حاجتش از مکه‏‎ ‎‏بیرون رود و با حالت احرام برای اعمال حج برگردد. ولیکن اگر بدون نیاز و بدون احرام از‏‎ ‎‏مکه خارج شود سپس برگردد و احرام ببندد و حج نماید حجش صحیح است.‏

مسأله 3 ـ‏ وقت احرام برای حج وسیع است، بنا بر این تأخیر انداختن آن تا وقتی که به‏‎ ‎‏وقوف اختیاری عرفه می رسد جایز است و تأخیر انداختن از این وقت جایز نیست. و‏‎ ‎‏مستحب است که در روز ترویه احرام ببندد، بلکه احوط (استحبابی) است.‏

مسأله 4 ـ‏ اگر احرام را فراموش کند و به سوی عرفات بیرون برود، واجب است که‏‎ ‎‏برای احرام بستن از مکه برگردد. و اگر به جهت ضیق وقت یا به خاطر عذری نتواند به مکه‏‎ ‎‏برگردد از همان جا محرم می شود. و اگر تا پایان اعمال یادش نیاید حجش صحیح است. و‏‎ ‎‏کسی که حکم را نمی داند مانند کسی است که فراموش کرده باشد. و اگر عمداً احرام را تا‏‎ ‎‏زمان فوت وقوف عرفه و مشعر، ترک نماید حجّش باطل است.‏

مسأله 5 ـ‏ برای کسی که وظیفه اش حج تمتع است جایز نیست که اختیاراً به دو قسم‏‎ ‎‏دیگر حج (قران و افراد) عدول نماید. البته اگر وقتش برای تمام کردن عمره و رسیدن به‏‎ ‎‏حج تنگ شود جایز است که نیّت را به حج افراد برگرداند و عمره را بعد از حج به جا‏‎ ‎‏آورد. و حد تنگی وقت بنابر قول اصح، خوف نرسیدن به وقوف اختیاری عرفه می باشد، و‏‎ ‎‏ظاهر این است که این حکم نسبت به حج مستحبی عمومیّت دارد (و آن را هم شامل‏‎ ‎‏می شود) بنا بر این اگر قصد حج تمتع مستحبی نماید و وقت برای تکمیل عمره و رسیدن‏‎ ‎‏به حج تنگ شود برایش جایز است که به حج افراد عدول نماید، و اقوی این است که‏‎ ‎‏عمره بر او واجب نیست.‏

مسأله 6 ـ‏ اگر کسی که وظیفه اش حج تمتع است قبل از این که داخل عمره شود بداند‏‎ ‎‏که وقت برای تکمیل عمره و رسیدن به حج تنگ است بعید نیست که از اول، عدول به‏‎ ‎‏حج افراد جایز باشد، بلکه اگر در حال احرام علم پیدا کند که وقت تنگ است برایش جایز‏‎ ‎‏است که برای حج افراد محرم شود و آن را به جا آورد سپس بعد از آن عمرۀ مفرده به جا‏‎ ‎‏آورد و حجش تمام است و کفایت از حجة الاسلام می کند. و اگر به نیّت تمتع در وسعت‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 464

‏وقت، داخل عمره شود و عمداً طواف و سعی را تأخیر اندازد تا وقت تنگ شود، در جواز‏‎ ‎‏عدول و کافی بودن آن اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که عدول کند و اگر حج بر‏‎ ‎‏او واجب باشد اکتفا به آن ننماید.‏

مسأله 7 ـ‏ زن حائض یا نفساء در صورتی که وقتش برای پاک شدن و تکمیل عمره‏‎ ‎‏تنگ شود بر او واجب است که به حج افراد عدول نماید و آن را تمام کند سپس بعد از‏‎ ‎‏حج، عمره به جا آورد. و اگر به خاطر عذری بدون احرام داخل مکه شده و وقت ضیق‏‎ ‎‏شود برای حج افراد احرام می بندد و بعد از حج، عمرۀ مفرده به جا می آورد و صحیح است‏‎ ‎‏و کفایت از حجة الاسلام می کند.‏

مسأله 8 ـ‏ کیفیت حج افراد مانند حج تمتع است مگر در یک چیز، و آن این است که‏‎ ‎‏قربانی در حج تمتع واجب است و در حج افراد مستحب است.‏

مسأله 9 ـ‏ کیفیت عمرۀ مفرده مانند عمرۀ تمتع است مگر در چند چیز: یکی از آن ها این‏‎ ‎‏است که در عمرۀ تمتع تقصیر متعیّن است و سر تراشیدن جایز نیست و در عمرۀ مفرده‏‎ ‎‏بین تقصیر و سر تراشیدن مخیّر است. دوم آن ها این است که در عمرۀ تمتع طواف نساء‏‎ ‎‏نیست ـ اگرچه احوط (استحبابی) است ـ ولی در عمرۀ مفرده طواف نساء واجب است.‏‎ ‎‏سوم آن ها (این است که) میقات عمرۀ تمتع یکی از میقات هایی است که (توضیح آن)‏‎ ‎‏می آید و میقات عمرۀ مفرده، ادنی الحل است؛ اگرچه محرم شدن از آن میقات ها برای‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده جایز است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 465