کتاب حج
احکام حج
اقسام عمره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اقسام عمره

اقسام عمره

مسأله 1 ـ‏ عمره مانند حج، به واجب اصلی و واجب عرضی ومستحب تقسیم می شود.‏‎ ‎‏پس عمره در اصل شرع (مقدس اسلام) با شرایطی که در حج معتبر است بر هر مکلّف در‏‎ ‎‏طول عمرش یک مرتبه واجب است. و عمره مانند حج، وجوب فوری دارد. و در وجوب‏‎ ‎‏عمره، استطاعت داشتن برای حج شرط نیست، بلکه استطاعت داشتن برای عمره در‏‎ ‎‏وجوب آن کفایت می کند اگرچه استطاعت برای حج حاصل نشده باشد. چنان که عکس‏‎ ‎‏این مطلب هم، چنین است، که اگر برای حج استطاعت پیدا کرد و برای عمره مستطیع‏‎ ‎‏نبود، حج واجب می شود و عمره وجوب پیدا نمی کند.‏

مسأله 2 ـ‏ عمرۀ تمتع، از عمرۀ مفرده کفایت می کند. و آیا عمرۀ مفرده در صورتی که‏‎ ‎‏استطاعتش را داشته باشد، بر کسی که وظیفه اش حج تمتع است و مستطیع برای حج‏‎ ‎‏نباشد، واجب می شود یا نه؟ مشهور بین فقها آن است که واجب نیست؛ و همین اقوی‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 458

‏است. بنا بر این بر اجیر که از عمل نیابت حج فارغ شده اگرچه استطاعت عمرۀ مفرده را‏‎ ‎‏دارد و در مکه می باشد، واجب نمی شود. و همچنین بر کسی که متمکن از عمرۀ مفرده‏‎ ‎‏می باشد ولی به خاطر مانعی برای حج تمکن ندارد، واجب نمی باشد لیکن احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که عمرۀ مفرده را به جا آورد.‏

مسأله 3 ـ‏ گاهی عمره به واسطۀ نذر، قسم، عهد، شرط ضمن عقد، اجیر شدن و فاسد‏‎ ‎‏کردن آن واجب می شود؛ اگرچه تعبیر و اطلاق وجوب بر آن در غیر مورد اخیر (فاسد‏‎ ‎‏کردن) بنابر تحقیق از روی مسامحه است. و برای وارد شدن به مکه نیز عمره واجب‏‎ ‎‏می شود؛ به این معنی که بدون عمره وارد شدن به مکه حرام است، زیرا وارد شدن به مکه‏‎ ‎‏به جز با احرام جایز نیست مگر در بعضی از موارد (که بدون احرام جایز است) و از جملۀ‏‎ ‎‏آن موارد است: کسی که شغلش اقتضا کند مکرراً وارد شود و خارج گردد مانند‏‎ ‎‏هیزم فروش و خار کن؛ و اما این که هرکس که ورودش به مکه تکرار می شود، از حرمت‏‎ ‎‏ورود به مکه بدون احرام، استثنا شود مورد اشکال است. و موارد دیگری هم وجود دارد،‏‎ ‎‏مانند مریض و مبطون، که در محل خود ذکر شده است. و در غیر آنچه که ذکر شد، عمره‏‎ ‎‏مستحب است و تکرار عمره مانند حج مستحب است. و در مقدار فاصله بین دو عمره‏‎ ‎‏(علما) اختلاف دارند و احتیاط (واجب) آن است که در فاصلۀ کمتر از یک ماه به قصد‏‎ ‎‏رجاء آورده شود.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 459