کتاب زکات
فصل اول: در زکات چهارپایان
گفتاری در مورد سال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

گفتاری در مورد سال

احکام زکات / مقصد اول: در زکات مال

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری در مورد سال

گفتاری در مورد سال

مسأله 1 ـ‏ سال (که در زکات معتبر است) با تمام شدن یازده ماه تحقّق می یابد، و ظاهر‏‎ ‎‏آن است که زکات با داخل شدن ماه دوازدهم به صاحبان آن منتقل می شود، بنا بر این ملک‏‎ ‎‏متزلزل آنان می شود و به دنبال آن وجوب پرداخت غیر مستقر می آید (که بر مالک نیز ادای‏‎ ‎‏آن به طور غیر مستقر واجب می شود)، پس مالک نمی تواند در نصاب تصرفی کند که حق‏‎ ‎‏صاحبان زکات را از بین ببرد، و اگر چنین کاری کند ضامن است. البته اگر یکی از شرایط،‏‎ ‎‏بدون اختیار از بین برود، مثل این که در بین ماه دوازدهم در اثر تلف شدن از نصاب کم‏‎ ‎‏شود تمام آن به ملک مالک اول برمی گردد و دیگر وجوب (زکات) برداشته می شود. و‏‎ ‎‏بنابر اقوی ماه دوازدهم جزء سال اول حساب می شود نه جزء سال دوم. و اما ماه یازدهم‏‎ ‎‏همچنان که با از بین رفتن یکی از شرایط در آن ماه بدون اختیار سال قطع می شود،‏‎ ‎‏(همچنین) مالک هم می تواند در نصاب تصرفی کند که موجب از بین رفتن شرایط گردد؛‏‎ ‎‏به این ترتیب که حیوان (شتر و گاو و گوسفند) را با جنس دیگری ـ هر چند زکوی باشد ـ‏‎ ‎‏و یا با همان جنس معاوضه کند، مثل این که گوسفندی (اعم از میش و بز) که شش ماه در‏‎ ‎‏بیابان چریده به گوسفند (اعم از میش و بز) دیگری (معاوضه کند مثلاً بز را با میش‏‎ ‎‏معاوضه کند) و یا به مثل خودش مانند میش را با میش و یا به صورت های دیگر. بلکه‏‎ ‎‏ظاهر آن است که سال با این گونه کارها باطل می شود اگرچه این کار را به خاطر فرار از‏‎ ‎‏زکات انجام دهد.‏

مسأله 2 ـ‏ اگر کسی مالک مقدار نصاب باشد و نه بیشتر و چند سال بر او بگذرد، پس‏‎ ‎‏اگر زکات آن را از چیز دیگری بدهد (هرسال) زکات تکرار می شود؛ زیرا مقدار نصاب در‏‎ ‎‏این صورت باقی مانده و نقصانی پیدا نکرده است، البته اگر دادن زکات را از آخر سال ولو‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 361

‏به زمان کمی تأخیر بیندازد ـ که غالباً هم همین طور است ـ آغاز سال نو از آخر سال قبل به‏‎ ‎‏همین مقدار تأخیر می افتد؛ پس نصاب در سال جدید جریان ندارد مگر بعد از آن که زکات‏‎ ‎‏آن را از جنس دیگری بپردازد. و اگر زکاتش را از خود نصاب بدهد یا اصلاً زکات آن را‏‎ ‎‏ندهد جز زکات یک سال بر او (واجب) نیست. و اگر بیش از حد نصاب را مالک باشد و‏‎ ‎‏چند سال بر او بگذرد و زکاتش را ندهد، بر او واجب است زکات سال های گذشته را یکی‏‎ ‎‏بیش از تعدادی که از حد نصاب اضافه است، بدهد مثلاً اگر در نزد او چهل و یک گوسفند‏‎ ‎‏باشد و چند سال بر او بگذرد و زکاتش را ندهد بر او واجب است زکات دو سال را بدهد.‏‎ ‎‏و اگر چهل و دو گوسفند داشته باشد بر او واجب است زکات سه سال را بدهد، و به همین‏‎ ‎‏منوال. و در سال هایی که زاید بر این تعداد است زکات واجب نیست، زیرا از حد نصاب‏‎ ‎‏کمتر می شود.‏

مسأله 3 ـ‏ اگر در بین سال برای کسی که مالک نصاب است ملک جدیدی با زاییدن‏‎ ‎‏حیوانات یا با ارث و یا خریدن و مانند آن حاصل شود، اگر به مقداری که بخشوده شده،‏‎ ‎‏باشد و نصاب مستقلّی نباشد و مکمّل نصاب دیگری (هم) نباشد، چیزی بر او نیست، مثل‏‎ ‎‏این که چهل گوسفند داشته باشد و چهل تا بزایند، یا پنج شتر داشته باشد و چهار تا بزایند.‏‎ ‎‏و اما اگر نصاب مستقلّی باشد ـ مثل این که در اول سال پنج شتر را مالک شود و بعد از شش‏‎ ‎‏ماه بیست و شش شتر مالک شود ـ و یا آن که مکمل نصاب دیگری باشد به این ترتیب که‏‎ ‎‏(ملک جدید) به قدری باشد که اگر بعد از بیرون کردن (و پرداختن زکات) واجب آن به‏‎ ‎‏اصل مال ضمیمه شود از نصاب اول خارج شده و در نصاب دیگری داخل گردد ـ مثل‏‎ ‎‏این که سی و یک گاو، ده گوساله بزایند و یا سی گاو، یازده گوساله بزایند ـ و از این قسم‏‎ ‎‏است جایی که پنج شتر مالک باشد و بعد از شش ماه ـ مثلاً ـ پنج شتر (دیگر) مالک شود که‏‎ ‎‏این پنج شتر جدید مکمل پنج شتر اول است، و خود نصاب مستقلّی نیست، زیرا پنج شتر‏‎ ‎‏یک نصاب است، و ده تا، یک نصاب دیگر است، نه آن که دو نصاب باشد و پانزده(هم)‏‎ ‎‏یک نصاب است که در آن سه گوسفند (زکات) است. پس در صورت اول (که ملک جدید‏‎ ‎‏نصاب مستقلّی باشد) برای هر یک از نصاب قدیم و جدید، به تنهایی سال (جداگانه ای)‏‎ ‎‏است؛ بنا بر این در مثال گذشته (که پنج شتر دارد و بعد از شش ماه بیست و شش شتر دیگر‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 362

‏مالک می شود) در آخر سال پنج شتر، یک گوسفند، و در آخر سال بیست و شش شتر‏‎ ‎‏جدید، یک بنت لبون؛ واجب است و پس از این، سال پنج شتر را رها کرده و برای همۀ‏‎ ‎‏شترها از نو یک سال قرار می دهد. و همچنین است اگر در بین سال، نصاب مستقلّی را‏‎ ‎‏مالک شود، مثل سی و شش یا چهل و شش و به همین منوال. و آغاز سال نتاج (نوزادان‏‎ ‎‏گوسفند یا گاو و شتر) و یا ملک جدید، وقتی است که آخرین عدد که با آن نصاب کامل‏‎ ‎‏می شود ـ اگر به تدریج و پراکنده حاصل می شوند ـ به دست آید. و در صورت دوم (که‏‎ ‎‏ملک جدید مکمل نصاب باشد) بعد از تمام شدن سال اصل، برای همه، یک سال (جدید)‏‎ ‎‏قرار می دهد و آغاز سال همه، وقت پایان یافتن سال اصل است؛ و بنابر اقوی آغاز سال‏‎ ‎‏نتاج ـ حتی در صورتی که مادران آن ها معلوفه باشند ـ وقت بی نیاز شدن آن ها از شیر‏‎ ‎‏به واسطۀ چریدن نیست. (و از همان پایان سال اصل، سال نتاج نیز هرچند که شیر حیوان‏‎ ‎‏معلوفه را بخورد آغاز می شود).‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 363