کتاب روزه
قضای روزۀ ماه رمضان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قضای روزۀ ماه رمضان

قضای روزۀ ماه رمضان

‏قضای روزه ای که بچه در زمان بچگی افطار کرده بر او واجب نیست، و بر دیوانه و‏‎ ‎‏بیهوش قضای روزه ای را که در زمان عذرشان افطار کرده اند واجب نیست. و بر کافر‏‎ ‎‏اصلی قضای روزه ای که در حال کفر، افطار کرده واجب نمی باشد و قضای روزه بر غیر‏‎ ‎‏آنان واجب است، حتی بر مرتد نسبت به زمان ارتدادش و همچنین است زن حائض و‏‎ ‎‏نفساء (که قضای روزه بر آن ها واجب است) اگرچه قضای نماز بر آن ها واجب نیست.‏

مسأله 1 ـ ‏قبلاً گذشت که اگر کسی قبل از ظهر بالغ شود و چیزی نخورده باشد روزۀ‏‎ ‎‏آن روز بر او واجب نیست و همچنین کسی که نیّت روزه استحبابی کرده و در بین روز بالغ‏‎ ‎‏شده، روزه بر او واجب نیست، بنا بر این اگر افطار کنند قضا بر آن ها واجب نیست، اگرچه‏‎ ‎‏احتیاط (مستحب) قضا نمودن است.‏

مسأله 2 ـ ‏کسی که روزه اش به خاطر مستی فوت شود، باید قضا کند، چه مسکر را‏‎ ‎‏برای معالجه خورده باشد یا به صورت فعل حرام انجام داده باشد، بلکه اگر قبل از مست‏‎ ‎‏شدن نیّت روزه کرده باشد و روزه را هم تمام کند، احتیاط (واجب) آن است که قضای‏‎ ‎‏آن را هم بگیرد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر مخالف مستبصر گردد، روزه هایی که بر طبق مذهب خود یا مذهب حق‏‎ ‎‏با قصد قربت انجام داده، قضای آن بر او واجب نیست، ولی آنچه در آن حال از او فوت‏‎ ‎‏شده، قضایش بر او واجب است.‏

مسأله 4 ـ ‏قضای روزه، واجب فوری نیست، البته تأخیر آن تا رمضان بعد بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) جایز نیست، و وقتی تأخیر بیندازد، بعد از آن، قضا واجب موسّع است.‏

مسأله 5 ـ ‏در قضای روزه ترتیب و تعیین روز آن واجب نیست، بنا بر این اگر چند روز‏‎ ‎‏قضای روزه بر او باشد و به عدد آن ها به نیّت قضا روزه بگیرد، کفایت می کند، اگرچه اول‏‎ ‎‏و دوم و مانند آن را تعیین نکند. ‏

مسأله 6 ـ ‏اگر قضای دو ماه رمضان یا بیشتر بر او واجب باشد، مخیّر است که ماه رمضان‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 338

‏قبلی را جلوتر آورد یا عقب تر، ولی اگر قضای روزۀ ماه رمضان امسال و قضای روزۀ ماه‏‎ ‎‏رمضانی از سال های قبل به گردن او باشد و تا رمضان آینده وقت برای قضای هر دو نباشد، بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) باید اول قضای رمضان امسال را بگیرد و اگر عکس آن را انجام دهد‏‎ ‎‏ظاهراً آنچه را جلو انداخته، صحیح است و باید کفّاره ـ یعنی کفّاره تأخیر ـ نیز بدهد.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر به واسطۀ مرض یا حیض یا نفاس روزۀ ماه رمضان را نگیرد و پیش از‏‎ ‎‏تمام شدن ماه رمضان بمیرد، قضای آن واجب نیست، اگرچه نیابت از او مستحب است.‏

مسأله 8 ـ ‏اگر به واسطۀ عذری روزۀ تمام ماه رمضان یا بعضی از آن را نگیرد و عذرش‏‎ ‎‏تا رمضان آینده طول بکشد، در صورتی که عذرش مرض باشد، قضا از گردنش ساقط‏‎ ‎‏می شود و برای هر روز یک مدّ طعام کفّاره می دهد و قضا نمودن روزه، کفایت از کفّاره‏‎ ‎‏دادن نمی کند. و اگر عذرش غیر مرض باشد، مانند مسافرت و امثال آن، بنابر اقوی تنها‏‎ ‎‏قضا بر او واجب است و همچنین است اگر سبب فوت روزه، مرض باشد و سبب تأخیر آن‏‎ ‎‏عذر دیگری یا برعکس، لکن ترک احتیاط به این که بین قضا و یک مدّ طعام جمع نماید،‏‎ ‎‏سزاوار نیست، مخصوصاً اگر عذر او مسافرت باشد و همچنین است در فرض آخری.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر تمام ماه رمضان یا بعض آن را عمداً و بدون عذر روزه نگیرد و تا ماه‏‎ ‎‏رمضان دیگر قضا نکند، باید علاوه بر کفّارۀ افطار عمدی، برای هر روز یک مدّ طعام کفّاره‏‎ ‎‏بدهد و بعد از ماه رمضان قضا کند. و همچنین اگر با عذر روزۀ او فوت شود، ولی آن عذر‏‎ ‎‏تا رمضان دیگر ادامه نیابد و عذر دیگری هم عارض نشود و با این حال سستی بورزد تا‏‎ ‎‏رمضان دیگر برسد، باید برای هر روز یک مدّ طعام بدهد و اگر تصمیم داشت بعد از‏‎ ‎‏برطرف شدن عذر، قضا نماید و در ضیق وقت عذر دیگری اتفاق افتاد، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) باید بین کفّاره ـ یک مدّ طعام ـ و قضا جمع کند.‏

مسأله 10 ـ ‏اگر قضای روزۀ رمضان را چندسال تأخیر بیندازد، کفّارۀ تأخیر آن به تکرار‏‎ ‎‏سال ها تکرار نمی شود، پس اگر سه روز از سه ماه رمضان پی در پی فوت شود و قضا‏‎ ‎‏نکند، باید یک کفّاره برای روزه ای که از سال اول فوت شده و یک کفّاره برای روزه ای که‏‎ ‎‏از سال دوم فوت شده بپردازد و برای روزه ای که از سال اخیر فوت شده است، فقط قضا‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 339

‏بر او واجب است، اگر تا رمضان سال چهارم تأخیر نیفتد.‏

مسأله 11 ـ ‏کفّاره چند روز قضای یک یا چند رمضان را می تواند به یک فقیر بدهد و‏‎ ‎‏لازم نیست به هر فقیر یک مدّ برای یک روز بپردازد.‏

مسأله 12 ـ ‏کسی که روزۀ قضای ماه رمضان را گرفته، اگر وقت آن تنگ نباشد، می تواند‏‎ ‎‏قبل از ظهر افطار کند، اما بعد از ظهر حرام است، بلکه کفّاره واجب می شود، اگرچه امساک‏‎ ‎‏بقیه روز واجب نیست و کفّاره در اینجا اطعام ده فقیر است برای هر فقیری یک مدّ و اگر‏‎ ‎‏نتواند، باید سه روز روزه بگیرد.‏

مسأله 13 ـ ‏روزه مانند نماز است در این جهت که بر ولیّ میّت واجب است آنچه را از‏‎ ‎‏میّت فوت شده است قضا نماید، البته اگر عمداً و از روی سرکشی ترک کرده باشد، واجب‏‎ ‎‏نبودن قضای آن بر ولیّ میّت بعید نیست، لکن احتیاط آن است که دراین صورت نیز‏‎ ‎‏واجب باشد، بلکه این احتیاط نباید ترک شود، ولکن وجوب قضای روزۀ میّت بر ولیّ در‏‎ ‎‏جایی است که فوت آن موجب قضا باشد، بنا بر این اگر به واسطۀ عذری روزه نگیرد و در‏‎ ‎‏بین ماه رمضان بمیرد، یا مریض باشد و مرض او تا ماه رمضان آینده ادامه داشته باشد، قضا‏‎ ‎‏(بر ولیّ) واجب نیست، چون در این صورت قضا ساقط می شود و فرقی (در وجوب قضا‏‎ ‎‏بر ولیّ) بین این که میّت ارثی که قابل صدقه دادن از جانب او باشد بگذارد و یا نگذارد‏‎ ‎‏نیست. اگرچه در صورت اول احتیاط (مستحب) آن است که بین قضا کردن (ولیّ) و‏‎ ‎‏صدقه دادن از مال میّت در صورت رضایت ورثه، جمع شود. و بعضی از فروع مربوط به‏‎ ‎‏اینجا در قضای نماز گذشت.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 340