کتاب نماز
احکام شکّ
حکم ظن (گمان) در کارها و رکعت ‏های نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حکم ظن (گمان) در کارها و رکعت ‏های نماز

احکام خلل در نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم ظن (گمان) در کارها و رکعت ‏های نماز

حکم ظن (گمان) در کارها و رکعت های نماز

مسأله 1 ـ ‏ظن (گمان) در عدد رکعت های نماز در هر حال، حتی ظنّی که به دو رکعت‏‎ ‎‏اول نمازهای چهار رکعتی یا به نمازهای دو رکعتی یا سه رکعتی تعلق بگیرد، مثل یقین‏‎ ‎‏است تا چه رسد به آن که ظن به رکعت سوم و چهارم نماز چهار رکعتی تعلّق گیرد، پس‏‎ ‎‏عمل بر طبق ظن واجب است، اگرچه قبل از ظن، شک داشته باشد، بنا بر این اگر ابتداءً‏‎ ‎‏شک نماید، سپس در آنچه که شک داشت، ظن پیدا کند، باید طبق آخری (یعنی ظن) عمل‏‎ ‎‏کند. و همچنین اگر گمان او به شک یا شک او به شک دیگری تبدیل شود، باید به آخری‏‎ ‎‏عمل نماید، بنا بر این اگر در حالی که ایستاده بین سه و چهار شک کند و بنا را بر چهار‏‎ ‎‏بگذارد و بعد از آن که سر از سجده برداشت، مثلاً شک او به شک بین چهار و پنج تغییر‏‎ ‎‏نماید، باید طبق شک دوم عمل نماید و به همین منوال. و در موردی که ظن در نماز چهار‏‎ ‎‏رکعتی به غیر دو رکعت آخر تعلق گرفته باشد، احتیاط (مستحب) آن است که عمل به ظن‏‎ ‎‏کند، سپس اعاده نماید. ‏

‏اما این که ظن در افعال نماز معتبر باشد، مورد اشکال است، پس در موردی که ظن با‏‎ ‎‏وظیفۀ شک مخالفت داشته باشد، نباید احتیاط ترک شود، مثل این که گمان کند که (چیزی‏‎ ‎‏را) انجام داده است و حال آن که در محل آن است، به این که مانند قرائت را (که رکن نیست‏‎ ‎‏و زیاد شدن آن بدون قصد جزئیت نماز را باطل نمی کند)با قصد تقرب مطلق به جا آورد‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 235

‏(و نیازی به اعاده ندارد) و مانند رکوع را (که رکن است و زیاد شدن آن بدون قصد جزئیت‏‎ ‎‏هم نماز را باطل می کند) به جا آورد و پس از آن نماز را اعاده نماید و همچنین است اگر‏‎ ‎‏بعد از گذشتن از محل آن، گمان به نیاوردن آن پیدا کند و محل جبران و تدارک آن باقی‏‎ ‎‏مانده باشد، و اگر محل تدارک و جبران آن هم گذشته باشد، باید نمازش را تمام کند و در‏‎ ‎‏مثل رکوع (که رکن است و نقصان سهوی آن نیز نماز را باطل می کند)، نماز را اعاده کند.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر مردّد شود حالتی که برایش حاصل شده ظن است یا شک ـ چنان که‏‎ ‎‏گاهی اتفاق می افتد ـ مورد اشکال است، و باید احتیاط به وسیلۀ علاج را ترک نکند: اما در‏‎ ‎‏مورد رکعات (اگر این تردید در رکعات نماز باشد) باید طبق یکی از آن ها (گمان یا شک)‏‎ ‎‏عمل نماید و (سپس) نماز را اعاده کند، و احتیاط آن است که طبق شک عمل کند، سپس‏‎ ‎‏نماز را اعاده نماید، و اما در مورد افعال نماز (اگر این تردید در افعال نماز باشد)، مانند‏‎ ‎‏گذشته است (که در مسألۀ سابق گفته شد). البته اگر حالت سابق بر این تردید ظن یا شک‏‎ ‎‏باشد و شک کند که آن حالت به حالت دیگری تغییر نموده، بعید نیست که بنا را بر آن‏‎ ‎‏حالت سابق بگذارد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 236