کتاب نماز
افعال نماز
ترتیب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ترتیب

ترتیب

مسأله ـ ‏در کارهای نماز، ترتیب واجب است، بنا بر این واجب است مقدّم داشتن ‏‎ ‎‏تکبیرة الاحرام بر قرائت، و حمد بر سوره، و سوره بر رکوع، و رکوع بر سجده، و به همین ‏‎ ‎‏منوال، پس کسی که نماز بخواند در حالی که چیز مقدم را عمداً عقب تر بیندازد و یا بر ‏‎ ‎‏عکس، نمازش باطل است وهمچنین است اگر سهواً رکنی را بر رکن دیگر مقدّم بدارد، اما ‏‎ ‎‏اگر سهواً رکنی را بر چیزی که رکن نیست مقدّم نماید، مانند آن که قبل از قرائت رکوع ‏‎ ‎‏نماید، اشکالی ندارد و باید نمازش را ادامه دهد و همچنین است اگر سهواً چیزی را که ‏‎ ‎‏رکن نیست، بر رکن مقدّم نماید، مثل آن که تشهد را قبل از دو سجده بخواند اشکالی ‏‎ ‎‏ندارد، لکن اگر تدارک آن ممکن باشد (و رکن زیاد نشود) باید برگردد به طوری که ‏‎ ‎‏ترتیب حاصل شود و نمازش صحیح است، چنان که اگر سهواً کاری را که رکن نیست بر ‏‎ ‎‏غیر رکن مقدّم نماید اشکالی ندارد، پس در این صورت هم اگر ممکن باشد برمی گردد ‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 203

‏به طوری که ترتیب را تحصیل کند و نمازش صحیح است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 204