بخش اول: تهذیب نفس
فصل اول: اهمیت و ضرورت تهذیب نفس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فصل اول: اهمیت و ضرورت تهذیب نفس

فصل اول: اهمیت و ضرورت تهذیب نفس

‏ ‏

لزوم تربیت برای حصول به کمال

‏این انسان اگر سرخود باشد و مهار نداشته باشد، از همۀ حیوانات‏‎ ‎‏درنده تر و موذیتر است.‏

‏     شما می بینید که این جنایاتی که الآن بر بشر واقع می شود از‏‎ ‎‏طرف این قدرتهای بزرگ، که به خیال خودشان اینها تربیت شده‏‎ ‎‏هم هستند، ‏‏[‏‏می باشد‏‏]‏‏. این جنایاتی که از طرف این دولتها بر بشر و‏‎ ‎‏بر همجنس خودشان وارد می شود در طول تاریخ از هیچ حیوانی،‏‎ ‎‏درنده ای واقع نشده است. حیوان درنده هم طعمه می خواهد، آن‏‎ ‎‏طعمه که دستش آمد و شکمش سیر شد دیگر نمی خواهد یک‏‎ ‎‏عده از حیوانات را استثمار کند و تحت سلطه در آورد.‏

‏     ‏‏این انسان است که سیر نمی شود؛ این انسانی است که هواهای‏‎ ‎‏نفسانیه اش آخر ندارد، چنانچه یک مملکت را به او بدهند، دنبال‏‎ ‎‏یک مملکت دیگر است، آن مملکت را هم که گرفت دنبال یکی‏‎ ‎‏دیگر است. اینطور نیست که حدود داشته باشد آمال انسان. هرچه‏‎ ‎‏که یافت دنبال اینی است که آنی که نیافته او را هم بیابد. انسان اگر به‏‎ ‎‏حال خودش باشد در شهوت غیرمتناهی است آمالش و در غضب‏‎ ‎‏هم غیرمتناهی است و در حس سلطه جویی هم غیرمتناهی است.‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 3

‏شما گمان نکنید که اگر منظومۀ شمسی را تمامش را یک انسانی به‏‎ ‎‏دست بیاورد باز بنشیند که خوب بس است، می گوید یک منظومۀ‏‎ ‎‏دیگری برویم ببینیم چه خبر است. شما می بینید که الآن دنبال این‏‎ ‎‏هستند که به مناطق دیگری که غیر زمین است؛ به سیارات دیگر هم‏‎ ‎‏دست بیابند. اینطور نیست که اگر دست یافتند به یک سیاره ای، دنبال‏‎ ‎‏سیارۀ دیگر نباشند. اینطوری انسان خلق شده است؛ غیرمتناهی در‏‎ ‎‏غضب، غیرمتناهی در شهوت، غیرمتناهی در خودخواهی.‏

‏     ‏‏هیچ چیز انسان را سیر نمی کند مگر اینکه تربیت بشود که با‏‎ ‎‏این تربیت به منتها سیری که در این سِیر آن منتها تمام چیزهایی‏‎ ‎‏است که انسان می خواهد، و آن رسیدن به کمال مطلق‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. به‏‎ ‎‏کمال مطلق اگر رسید این طمأنینه برایش حاصل می شود.‏

‏     اطمینان قلوب به رسیدن به خداست، به غیر او هیچ آرام‏‎ ‎‏نیست قلوب. خودشان هم ملتفت نیستند که این نفس توجه به‏‎ ‎‏کمال مطلق دارد، منتها کمال را گم می کنند. نفس انسان متوجه به‏‎ ‎‏این است که برسد به کمال مطلق. تشخیص اینکه این کمال است،‏‎ ‎‏آن کمال است، آن کمال است، این اشتباه در اینجاهاست. یک‏‎ ‎‏کسی علم را کمال می داند، دنبال علم می رود.‏

‏     یک کسی قدرت را کمال می داند، دنبال قدرت می رود. همۀ‏‎ ‎‏اینهایی که دست و پا می زنند در دنیا، دنبال اینند که کمال مطلق را‏‎ ‎‏پیدا کنند؛ یعنی، همه دنبال اینند که خدا را پیدا کنند، متوجه‏‎ ‎‏نیستند خودشان.(1)‏

15 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فرعونیت در باطن انسان

‏آنهایی که همه شان نفس فرعونی دارند، خیال نکنید که هم یک‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 4

‏شخصی یا یک اشخاصی بودند، فرعون بودند. انسان تا تربیت‏‎ ‎‏اسلامی یا تربیت مکاتب توحیدی پیدا نکند، این فرعونیت در‏‎ ‎‏باطنش است، شیطنت هم در باطنش هست، خودخواه است.(2)‏

15 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

تربیت انسان اساس عالم

‏اساس عالم بر تربیت انسان است.(3)‏

7 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

اصلاح عالم بر پایۀ تربیت انسان

‏انسان اگر درست بشود، همه چیز عالم درست می شود.(4)‏

29 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

تربیت انسان پایۀ فساد و اصلاح عالم

‏یک انسانِ درست، ممکن است یک عالَم را تربیت بکند. یک‏‎ ‎‏انسان غیر سالم و یک انسان فاسد، عالَم را به فساد می کشد.(5)‏

27 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

اثر انسان بر صلاح و فساد جامعه 

‏اگر انسان خودش متحول بشود به یک انسانی که تحت تربیت انبیا‏‎ ‎‏باید انسان بشود، جامعه هم به تبع او به ترقی می رسد. گاهی یک‏‎ ‎‏فرد در یک جامعه موجب فساد می شود، و گاهی هم یک فرد در‏‎ ‎‏یک جامعه موجب صلاح می شود.(6)‏

3 / 10 / 58

*  *  *


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 5

ضرورت انسان شدن

‏انسان شدن کار مشکلی است لکن لازم است برای انسان.(7)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

زیان انسان تربیت نشده

‏آن قدر که انسان غیر تربیت شده مضر است به جوامع، هیچ‏‎ ‎‏شیطانی و هیچ حیوانی و هیچ موجودی آن قدر مضر نیست.(8)‏

7 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

نیاز به اصلاح تا پایان عمر

‏از همه بالاتر این است که انسان خودش را اصلاح کند در ماه‏‎ ‎‏رمضان، ما محتاج به اصلاح هستیم، محتاج به تهذیب نفس‏‎ ‎‏هستیم، تا آن دم آخر ما محتاجیم. پیغمبرها هم محتاجند. انبیای‏‎ ‎‏بزرگ هم محتاجند، منتها آنها احتیاج خودشان را فهمیده اند و‏‎ ‎‏دنبالش عمل کرده اند، و ما از باب اینکه حجاب داریم نتوانستیم‏‎ ‎‏بفهمیم و به تکالیف خودمان عمل نکردیم.(9)‏

9 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

بیدار باش برای خودسازی

‏هان ای عزیز، از خواب بیدار شو. از غفلت تنبه پیدا کن و دامن همت‏‎ ‎‏به کمر زن، و تا وقت است فرصت را غنیمت بشمار، و تا عمر باقی‏‎ ‎‏است و قوای تو در تحت تصرف تو است و جوانی برقرار است و‏‎ ‎‏اخلاق فاسده بر تو غالب نشده و ملکات رذیله بر تو چیره نگردیده،‏‎ ‎‏چاره ای کن و دوایی برای رفع اخلاق فاسده و قبیحه پیدا کن و راهی‏‎ ‎‏برای اطفاء نائرۀ شهوت و غضب پیدا نما.(10)‏

‏ ‏


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 6

تکلیف عمومی برای تزکیه

‏همۀ ما مکلفیم به اینکه تزکیه بشویم. بعثت برای تزکیه آمده است.‏‎ ‎‏اگر تزکیه نباشد، هر چه در نفس واقع بشود، هر چیزی که در نفس‏‎ ‎‏بیاید، حجاب انسان است. همه مکلفیم که تزکیه بشویم تا بتوانیم‏‎ ‎‏از نور الهی و نور قرآن استفاده کنیم.(11)‏

11 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

اهمیت تهذیب نفس پیش اولیا

‏بخواهید دعوت خدا را به ضیافت اجابت کنید و وارد بشوید در‏‎ ‎‏ضیافة الله بدون اینکه قلبهای خودتان را از این دنیا منسلخ کنید‏‎ ‎‏امکان ندارد. اولیای خدا آن چیزی که پیششان مهم بود تهذیب‏‎ ‎‏نفس بود و دل کندن از غیرخدا و توجه به خدا. تمام مفاسدی که‏‎ ‎‏در عالم واقع می شود از این توجه به خود است در مقابل توجه به‏‎ ‎‏خدا. تمام کمالاتی که برای اولیای خدا و انبیای خدا حاصل شده‏‎ ‎‏است از این دل کندن از غیر و بستن به اوست؛ و علامات این‏‎ ‎‏مسائل در اعمال ماها ظاهر می شود.(12)‏

21 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

پیشروی با قوای الهی

‏خودتان را تربیت کنید، تزکیه کنید. توجه به این نباشد که من با‏‎ ‎‏قدرت خودم می خواهم کی را بزنم زمین، و فرض کنید غلبه کنم.‏‎ ‎‏توجه این باشد که با قوۀ الهی پیش بروید. یعنی دستتان را،‏‎ ‎‏چشمتان را، نفستان را، همۀ چیزهایی که در اختیار شماست، اینها‏‎ ‎‏را تبدیل کنید از قوای شیطانی به قوای الهی. انسان اگر غفلت کند‏‎ ‎‏قوایش قوای شیطانی است. چشمش هم شیطانی است. دستش‏‎ ‎‏هم شیطانی است. دیگر آنطوری که هست. لکن اگر تربیت کند‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 7

‏خودش را همه الهی می شود. همۀ قوای شما قوۀ الهی می شود و‏‎ ‎‏قوۀ الهی غلبه خواهد کرد.(13)‏

28 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

تحصیل پیروزی در میدان نفس و روح

‏کوشش کنید که در آن میدانی که میدان مبارزه بین الله وشیطان‏‎ ‎‏است، میدان مبارزه بین نفسانیت انسان وروح است، در آن میدان‏‎ ‎‏پیروز بشوید. اگر این پیروزی به دست شما آمد، از هیچ شکستی‏‎ ‎‏باک نداشته باشید که آنها شکست نیست.(14)‏

28 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

تلاش برای تقویت معنویت

‏باید ما کوشش کنیم که این معنویت را تقویت کنیم و این نفسانیت‏‎ ‎‏را هرچه می توانیم سرکوب کنیم. اگر این حل بشود همه چیز حل‏‎ ‎‏است. اختلافات روی همین معنا است. هیچ اختلافی در عالم واقع‏‎ ‎‏نمی شود الا اینکه مبنایش این است. شیطان هم روز اول گفت‏‎ ‎خَلَقْتَنی مِنْ نار وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طین‎[1]‎‏ من از او بهترم، تخلف خدا را کرد‏‎ ‎‏گفت، حاصل، به خدا گفت من بهترم و این ارث شیطانی، ارث است‏‎ ‎‏برای همۀ ما. همه آن چیزی را که در خود می بینند، آن را بالاتر از‏‎ ‎‏دیگران می بینند. اگر همان مطلب در دیگری باشد کوچک می بینند،‏‎ ‎‏وقتی در خودشان هست بزرگ می بینند، عیب خودشان را نادیده‏‎ ‎‏می گیرند، عیب کوچک دیگران را بزرگ می شمارند.(15)‏

21 / 4 / 62

*  *  *


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 8

تبعیت همه جهادها از جهاد نفس

‏کسی ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ بخواهد از این انانیت بیرون برود، باید با مجاهده‏‎ ‎‏هجرت بکند، مجاهده کند و این هجرت را انجام دهد. ‏‏[‏‏طبق‏‎ ‎‏حدیث شریف‏‏]‏‏ از جهاد اصغر آمدید: ‏وَ بَقیَ عَلَیْکُمُ الجِهادُ الأکْبَرُ.‎[2]‎‎ ‎‏[‏‏جهاد با نفس‏‏]‏‏ جهاد اکبر است، همۀ جهادهای دنیا، تابع این‏‎ ‎‏جهادند. اگر این جهاد را موفق شدیم، هر جهادی بکنیم‏‎ ‎‏جهاد‏‏[‏‏الهی‏‏]‏‏ است، اگر اینجا موفق نشدیم، همه اش شیطانی است،‏‎ ‎‏همه جهادها شیطانی است. در روایت است کسی که «خَرَج»،‏‎ ‎‏خارج شود برای جهاد که یک کنیزی پیدا بکند، یک مالی پیدا کند،‏‎ ‎‏این اجرش همان است؛ و آن کسی که ‏‏[‏‏جهادش‏‏]‏‏ «إلَی الله » باشد،‏‎ ‎‏اجرش «عَلَی الله » است.‏‎[3]‎‏ سنخ فعلها فرق می کند. سنخ فعلی که از‏‎ ‎‏اولیا صادر می شود، با فعلی که از ماها صادر می شود ‏‏[‏‏فرق‏‎ ‎‏می کند‏‏]‏‏؛ چون مبدأش فرق می کند.(16)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدم سازندگی روح 

‏سازندگیهای روحی مقدم بر همه سازندگیهاست. جهاد سازندگی‏‎ ‎‏از خود افراد باید شروع بشود و خودشان را بسازند و با شیطان‏‎ ‎‏باطنی جهاد کنند که این جهاد منشأ همه جهادهایی است که بعد‏‎ ‎‏واقع می شود. انسان تا خودش را نسازد نمی تواند دیگران را بسازد‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 9

‏و تا دیگران ساخته نشوند، نمی شود که کشور ساخته بشود. جهاد‏‎ ‎‏سازندگی از خود آدم باید شروع بشود.‏

‏     ‏‏جهاد نفس، جهاد اکبر است. برای اینکه همۀ جهادها اگر بخواهد‏‎ ‎‏نتیجه داشته باشد و بخواهد انسان در جهادها پیروز بشود موکول به‏‎ ‎‏این است که در جهاد نفس پیروز باشد. اگر انسانها توجه به خودشان‏‎ ‎‏داشته باشند، جهاد نکرده باشند با شیطان خودشان، اینها واحد‏‎ ‎‏واحدهایی هستند که علاوه بر اینکه نمی توانند اصلاح جامعه را‏‎ ‎‏بکنند، فساد هم در جامعه می کنند. همه فسادهایی که در عالم واقع‏‎ ‎‏می شود، برای این است که آن جهاد واقع نشده؛ آن جهاد اکبر واقع‏‎ ‎‏نشده. تمام این گرفتاریهایی که بشر دارد از دست خود بشر دارد. بشر‏‎ ‎‏است که به بشر جنایت وارد می کند. سایر موجودات، سایر حیوانات‏‎ ‎‏ولو سبع هم باشند، آن قدری که بشر جنایت می کند آنها نمی کنند.‏‎ ‎‏این بشر است که چون اصلاح نشده است و جهاد سازندگی نکرده‏‎ ‎‏است، این از همۀ حیوانات سبعتر است. هیچ سبعی مثل انسان‏‎ ‎‏نیست. و هیچ حیوان دیگری هم به پای این حیوان نمی رسد.(17)‏

2 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

لزوم تطهیر قلوب

‏بالجمله، تطهیر قلوب از قذارات معنویه و کثافات خلقیه، از مهمات‏‎ ‎‏است؛ که انسان باید با هر عِده و عُده ای شده، و به هر ریاضت و‏‎ ‎‏مجاهده ای است، به آن قیام کند و خود را از ننگ و عار آن خلاصکند؛‏‎ ‎‏که اگر در محضر ربوبیت بدون آن طهور معنوی بایستد، جز صورت و‏‎ ‎‏قشر نماز و تعب و زحمت آن، چیز دیگر عایدش نشود.(18)‏

‏ ‏

*  *  *

‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 10

  • . «مرا از آتش آفریدی و او را از گِل آفریدی»؛ (اعراف / 12).
  • . اشاره به حدیث پیغمبر خدا(ص) است که در استقبال از مجاهدین بیان فرمودند: «مَرْحَباً بِقَوْم قَضَوُا الْجهادَ الأصْغَرُ وَ بَقِیَ عَلَیْهِمُ الْجِهادُ الاکْبَرُ. فَقیلَ: یا رَسُولَ الله ِ مَاالْجِهادُ الأکْبَرُ؟ قالَ: جِهادُ النَّفْسِ؛ آفرین باد بر گروهی که جهاد کوچکتر را به جای آوردند و جهاد بزرگتر برای آنها باقی مانده است. گفته شد: ای فرستادۀ خدا، جهاد بزرگتر چیست؟ فرمود: جهاد نفس»؛ فروع کافی؛ ج 5، ص 12، «کتاب الجهاد»، «باب وجوه الجهاد»، ح 3
  • . اشاره است به آیۀ «وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِرًا إِلَی اللهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللهِ وَ کانَ اللهُ غَفُورًا رَحیماً؛ هرکس در راه خدا هجرت کند در سرزمین جاهای فراوان و گشایش می یابد؛ و هرکس از خانه خود به نیت هجرت به سوی خدا و پیغمبرش بیرون رود و مرگ او را دریابد، پاداش او برخداست و خداوند آمرزنده مهربان است»؛ (نساء / 100).