مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه

‏تزکیه و تعلیم، روش انبیای الهی برای تربیت انسان و وصول وی به مقصد والای‏‎ ‎‏آفرینش، «توحید» است. و انبیا مربّیانی راه پیموده اند که کسی جز از طریق پیروی آنها به‏‎ ‎‏«حق» نمی رسد. «من یطع الرسول فقد اطاع الله ؛‏‎[1]‎‏ هر کس پیغمبر را فرمان برد، خدا را‏‎ ‎‏اطاعت کرده است.» و راه و رسم آنها، درمان همۀ نیازها و معالجه کننده تمام بیماریهای‏‎ ‎‏نفس و پاسخگوی همۀ پرسشها و ترسیم کنندۀ راه زندگی و سیر کمالی «انسان» است.‏

‏     مربّیان و معلّمان بزرگ نفوس بشری کسانی هستند که با پیروی راستین از پیغمبران‏‎ ‎‏مسیر تهذیب را پیش گرفته، در جهاد با نفس پیچ و خمهای این راه را شناخته و خطرات و‏‎ ‎‏تهدیدها و حیله ها و نقشه های شیطان و نفس را دریافته اند و به زوایای باریک این راه‏‎ ‎‏آشنا گشته اند؛ و جویندگان راه معرفت و تهذیب و سیر و سلوک سخت نیازمندند که‏‎ ‎‏برای طیّ طریق از این سالکان کوی «حق» بهره برگیرند، و چه پراهمیّت است یافتن چنین‏‎ ‎‏راه پیمودگانی که گفته اند: اگر نیمی از عمر را در طلب آنان بکوشند تا نیمۀ دیگر را در‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت آنها قرار گیرند کاری سترگ کرده اند؛ و چه کمیابند چنین افرادی که انسان‏‎ ‎‏بتواند در محضر آنان حضور یابد و با اطمینان، تربیت نفس خویش را به آنان بسپارد.‏


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه ا

‏     در زمان و عصر ما، امام خمینی(س) در میان سالکان و مربّیان بزرگ، گوهر‏‎ ‎‏ارزشمندی است که می تواند کام تشنگان راه سلوک را از آب گوارا سیراب گرداند و به‏‎ ‎‏نیاز آنان پاسخ دهد.‏

‏     به همین دلیل کوشش کرده ایم تا پاره ای از رهنمودهای آن بزرگمرد را در تهذیب و‏‎ ‎‏سلوک از آثار بجاماندۀ ایشان در مجموعه ای گردآوریم تا برای جویندگان این راه،‏‎ ‎‏روشنگر طریق سلوک باشد.‏

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه

‏     ‏‏1. مجموعۀ اخلاق در گروه معارف اسلامی حوزۀ معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و‏‎ ‎‏نشر آثار امام خمینی(س) تهیه شده است.‏

‏     2. دفتر دوّم اخلاق، به مباحث تهذیب و سلوک اختصاص یافته و مطالب آن در سه‏‎ ‎‏بخش: تهذیب نفس، نکات سیر و سلوک، منازل سیر و سلوک؛ تنظیم گردیده است.‏

‏     3. در گردآوری و تنظیم این دفتر تلاش بر جمع آوری تمام مطالب یک عنوان از‏‎ ‎‏تمامی آثار حضرت امام است؛ و سعی شده است آنچه ارائه می شود، جامع و‏‎ ‎‏دربردارندۀ همۀ مطالب در هر موضوع باشد به گونه ای که تمامی نکات اصلی و‏‎ ‎‏دیدگاههای ایشان را شامل شود. ولی نباید فراموش کرد که مباحث اخلاقی بسیار مورد‏‎ ‎‏توجه ایشان بوده و در همۀ آثار ایشان به طور گسترده پراکنده است. به همین دلیل ادّعای‏‎ ‎‏جامعیت دور از صواب می باشد، علاوه بر آنکه برای جلوگیری از افزایش حجم و حذف‏‎ ‎‏مفاهیم و معانی تکراری، ناچار به گزینش شده که بی شک خالی از کاستی و نقص‏‎ ‎‏نخواهد بود.‏

‏     4. در بحث «منازل سلوک» به مهمترین منازلی که در آثار حضرت امام از آن مباحثی‏‎ ‎‏وجود دارد پرداخته شده است. بنابراین نه این مجموعه شامل همۀ منازل سلوک است‏‎ ‎‏که اهل معرفت بیان کرده اند، و نه شامل تمامی منازلی که در آثار حضرت امام پیرامون آن‏‎ ‎‏سخنی به میان آمده است؛ به دلیل اینکه مطالب برخی منازل در حدّ یک فصل نبود و این‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه ب

‏امر در بخش دوّم که پیرامون نکات و راه و رسم سلوک است نیز صادق می باشد.‏

‏     5. به دلیل چند وجهی بودن موضوعات و بنا به ضرورت، برخی مطالب در فصول‏‎ ‎‏مختلف تکرار شده است.‏

‏     6. متن تمامی مطالب از حضرت امام می باشد، ولی مقدمه، فهرستها و ترجمه های‏‎ ‎‏متنهای عربی از تهیه کنندگان بوده و بسیاری از پاورقیها برگرفته از آثار حضرت امام ـ که‏‎ ‎‏توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) نشر یافته ـ است.‏

‏     7. برای بهره برداری بیشتر خوانندگان در این دفتر غیر از فهرست تفصیلی و آیات و‏‎ ‎‏روایات، فرهنگ لغاتی به پیوست آن آمده است که در بردارندۀ معانی لغات مشکل به‏‎ ‎‏صورت الفبایی است.‏

‏     در پایان لازم می دانیم از همۀ افرادی که در مراحل مختلف کار ما را یاری کرده اند‏‎ ‎‏بویژه از خانم دکتر شایسته شریعتمداری که در تدوین اولیّه، و آقایان جواد جهانی و‏‎ ‎‏علی اصغر رحمتی در تنظیم نهایی و فرهنگ لغات، و خانم فاطمه خواجه حسینی که در‏‎ ‎‏تایپ و صفحه بندی و استخراج فهارس تلاش کرده اند صمیمانه تشکر کنیم؛ و‏‎ ‎‏سپاسگزار خواهیم بود اگر با اعلام راهنماییهای خود ما را در ادامه این راه و تکمیل آن‏‎ ‎‏یاری رسانید.‏

‏ ‏

مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س)

‏معاونت پژوهشی‏                      

گروه معارف                        


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه ج

‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه د

  • . نساء / 80.