احکام روزه
کسانی که روزه بر آنها واجب نیست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

‏ ‏

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

‏         مسأله 1734- کسی که به واسطۀ پیری نمی‌تواند روزه بگیرد،یا برای او مشقت دارد، ‏‎ ‎‏روزه بر او واجب نیست.ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد که تقریباً ده ‏‎ ‎‏سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1735- کسی که به واسطۀ پیری روزه نگرفته،اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه ‏‎ ‎‏بگیرد،باید قضای روزه‌هایی را که نگرفته به‌جا آورد ‏‎[1]‎

‏         مسأله 1736- اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگی را ‏‎ ‎‏تحمل کند،یا برای او مشقت دارد،روزه بر او واجب نیست.ولی در صورت دوم باید ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 346

‏برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.و احتیاط مستحب آن است ‏‎ ‎‏که بیشتر از مقداری که ناچار است آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد،باید ‏‎ ‎‏روزه‌هایی را که نگرفته قضا نماید ‏‎[2]‎

‏         مسأله 1737- زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد روزه بر ‏‎ ‎‏او واجب نیست.و باید برای هر روز یک مد طعام؛یعنی گندم یا جو و مانند اینها،به ‏‎ ‎‏فقیر بدهد،و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد،روزه بر او واجب نیست و بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.و در هر دو صورت ‏‎ ‎‏روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا نماید.‏

‏         مسأله 1738- زنی که بچه شیر می‌دهد و شیر او کم است چه مادر بچه،یا دایه او باشد، ‏‎ ‎‏یا بی‌اجرت شیر دهد،اگر روزه برای بچه‌ای که شیر می‌دهد ضرر دارد روزه بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست.و باید برای هر روز یک مد طعام؛یعنی گندم یا جو و مانند اینها،به فقیر ‏‎ ‎‏بدهد،و نیز اگر برای خودش ضرر دارد،روزه بر او واجب نیست،و بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.و در هر دو صورت روزه‌هایی را ‏‎ ‎‏که نگرفته باید قضا نماید،ولی اگر کسی پیدا شود که بی‌اجرت بچه را شیر دهد،یا ‏‎ ‎‏برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگری که اجرت او را بدهد اجرت ‏‎ ‎‏بگیرد،احتیاط واجب آن است که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 347

  • -به احتیاط واجب.
  • -به احتیاط واجب.