کتاب طهارت
حیض
احکام زن حائض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

احکام زن حائض

احکام غسل

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام زن حائض

احکام زن حائض

‏و آن چند چیز است: از جمله: جایز نبودن نماز، روزه، طواف و اعتکاف بر حائض. و‏‎ ‎‏از جمله احکام حائض: حرام بودن چیزهایی است که بر هر محدثی ـ به حدث اصغر یا‏‎ ‎‏اکبر ـ حرام است و آن ها عبارت است از مسّ نام خدای متعال و همچنین است بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) مسّ اسامی پیغمبران و ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ و مسّ نوشتۀ قرآن بنابر تفصیلی که در‏‎ ‎‏وضو گذشت. و از جمله احکام حائض این است که: آنچه بر جنب حرام است، بر حائض‏‎ ‎‏نیز حرام است و آن عبارت است از خواندن سوره های عزائم یا مقداری از آن ها و داخل‏‎ ‎‏شدن در مسجد الحرام و مسجد النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ و توقف در سایر مساجد، و قرار دادن چیزی‏‎ ‎‏در مساجد بنابر آنچه که در بحث جنابت گذشت، زیرا حائض در جمیع احکام مانند جنب‏‎ ‎‏است. و از جمله احکام حائض این است که: نزدیکی و ادخال در قبل حائض ـ هم بر مرد‏‎ ‎‏و هم بر زن ـ حرام است، اما سایر استمتاعات مانند بوسیدن و تفخیذ و مانند آن ها حتی‏‎ ‎‏ادخال در دبر حائض بنابر اقوی جایز است؛ اگرچه نزدیکی در دبر حائض کراهت شدیده‏‎ ‎‏دارد و احتیاط (مستحب) اجتناب از آن است و همچنین مکروه است استمتاع و التذاذ از‏‎ ‎‏ما بین ناف تا زانوی حائض. و آنچه که گفته شد حرام است در صورتی است که علم به‏‎ ‎‏حیض داشته باشد؛ یا بر اساس علامات شرعی مثل عادت ماهانه و تمیز و مانند این ها‏‎ ‎‏ثابت شده باشد، بلکه همچنین است زنی که مطابق روایات، هفت روز را حیض قرار‏‎ ‎‏می دهد و یا به عادت نزدیکانش رجوع می نماید. و اگر مرد نداند که زن حائض است و در‏‎ ‎‏حال نزدیکی بفهمد باید فوراً از او جدا شود و همچنین است در صورتی که زن حائض‏‎ ‎‏نباشد و در اثنای نزدیکی حائض شود. و اگر زن از حیض شدن و یا بر طرف شدن آن خبر‏‎ ‎‏دهد باید قول او را قبول نمود، بنا بر این نزدیکی در صورت اخبار زن به حیض شدن حرام‏‎ ‎‏و در صورت اخبار به پاک شدن جایز است. ‏

مسأله 1 ـ ‏در حرام بودن نزدیکی، بین زن دائمی و غیر دائمی و زن آزاد و کنیز‏‎ ‎‏فرقی نیست.‏

مسأله 2 ـ ‏وقتی زن پاک شود، قبل از غسل نیز، نزدیکی شوهر با او جایز است ولی‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 62

‏مکروه می باشد، بلکه قبل از شستن فرج هم جایز است ولی بنابر احتیاط (مستحب) قبل از‏‎ ‎‏شستن آن، نزدیکی نکند.‏

‏و از جمله احکام حائض این است که: در صورت نزدیکی با او بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏دادن کفّاره لازم است و آن در نزدیکی با زوجه عبارت است از یک دینار در اول حیض و‏‎ ‎‏نصف دینار در وسط آن و یک چهارم دینار در آخر آن. و کفّاره ای بر زن نیست اگرچه‏‎ ‎‏خود به این کار راضی باشد. و نزدیکی با زن حائض در صورتی کفّاره دارد که شوهر‏‎ ‎‏حرمت آن و حائض بودن زن را بداند، بلکه بنابر احتیاط (واجب) در بعضی از موارد‏‎ ‎‏جهلی که از روی تقصیر باشد نیز کفّاره لازم می شود.‏

مسأله 3 ـ ‏مقصود از اول و وسط و آخر حیض، ثلث اول و ثلث دوم و ثلث آخر آن‏‎ ‎‏است بنا بر این اگر حیض زن شش روز بود هر ثلثی دو روز می شود و اگر هفت روز بود،‏‎ ‎‏هر ثلثی دو روز و یک سوم روز می باشد.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر شوهر به اعتقاد این که زن حائض است، نزدیکی کند و سپس معلوم‏‎ ‎‏شود حائض نبوده و یا به اعتقاد این که حائض نیست نزدیکی نماید و بعداً معلوم شود‏‎ ‎‏حائض بوده، کفّاره ای بر او نیست.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر در اثنای نزدیکی حائض شود و فوراً از او جدا نشود، در این که کفّاره‏‎ ‎‏لازم باشد اشکال است و احتیاط (واجب) لزوم آن است.‏

مسأله 6 ـ ‏جایز است قیمت دینار پرداخت شود و میزان، قیمت زمان پرداخت است.‏

مسأله 7 ـ ‏باید کفّارۀ مذکور را به یک فقیر یا به سه فقیر بپردازد.‏

مسأله 8 ـ ‏با تکرار نزدیکی در اوقات مختلف مثل آن که هم در اول و هم در وسط و‏‎ ‎‏هم در آخر حیض باشد، کفّاره مکرر می شود بنا بر این باید یک دینار و سه چهارم دینار‏‎ ‎‏کفّاره بپردازد. و همچنین اگر در یک وقت، نزدیکی تکرار شود و بعد از هر نزدیکی‏‎ ‎‏کفّاره اش را بپردازد کفّاره هم مکرر می شود و اگر بعد از هر نزدیکی کفّاره را نپرداخته‏‎ ‎‏باشد دو قول است که احتیاط (واجب) آن است که کفّاره مکرر می شود.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 63

‏و از جمله احکام حائض این است که: طلاق حائض در صورتی که به او دخول شده و‏‎ ‎‏حامله نباشد و شوهرش حاضر و یا در حکم حاضر باشد به این که به آسانی بتواند از حال‏‎ ‎‏زن ـ حیض یا پاکی او ـ اطلاع پیدا کند، باطل است، پس اگر دخولی به او نشده یا حامله‏‎ ‎‏باشد یا شوهرش غایب و یا در حکم غایب باشد به این که با حضورش هم نتواند از حال‏‎ ‎‏زن اطلاع پیدا کند، طلاقش صحیح است. و جزئیات این مسأله در جای دیگر (کتاب‏‎ ‎‏طلاق) بحث می شود.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر شوهر غایب باشد و به کسی که حاضر است و می تواند از حال زن‏‎ ‎‏اطلاع پیدا کند وکالت (در طلاق) دهد، برای وکیل، طلاق زن در حال حیض جایز نیست.‏

‏و از جمله احکام حیض این است که: واجب است پس از قطع خون حیض برای هر‏‎ ‎‏چیزی که به طهارت از حدث اکبر مشروط است غسل کند. و کیفیت و احکام غسل حیض‏‎ ‎‏مانند غسل جنابت است، جز آن که غسل حیض از وضو کفایت نمی کند، بنا بر این وضو بعد‏‎ ‎‏از غسل حیض و یا قبل از آن برای هر چیزی که مشروط به وضو است ـ مانند نماز ـ‏‎ ‎‏واجب است، به خلاف غسل جنابت همان طور که گذشت. و در صورتی که تنها وضو‏‎ ‎‏گرفتن ممکن نباشد، باید غسل کرده و بدل از وضو تیمّم نماید و اگر تنها غسل ممکن‏‎ ‎‏نباشد باید وضو بگیرد و تیمّم بدل از غسل نماید و اگر هیچ کدام ممکن نباشد دو تیمّم‏‎ ‎‏نماید، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو.‏

مسأله 10 ـ ‏اگر به اندازه ای آب داشته باشد که تنها برای وضو یا غسل، کفایت می کند‏‎ ‎‏بنابر احتیاط (واجب) باید غسل را مقدم بدارد.‏

مسأله 11 ـ ‏اگر بدل از غسل، تیمّم کند سپس به حدث اصغر، محدث شود تا زمانی که‏‎ ‎‏قدرت بر غسل پیدا نکرده تیمّمش باطل نمی شود، و احتیاط (مستحب) آن است که تیمّم‏‎ ‎‏را تجدید کند.‏

‏و از جمله احکام حائض این است که: قضای روزه های واجب که در حال حیض آن را‏‎ ‎‏ترک کرده است واجب است چه روزه های ماه رمضان باشد، یا غیر آن بنابر اقوی. و‏‎ ‎‏همچنین نمازهای واجب غیر یومیه مانند آیات و دو رکعت نماز طواف و نماز نذری را،‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 64

‏باید بنابر احتیاط (واجب) قضا نماید، به خلاف نمازهای یومیه ای را که در حال حیض‏‎ ‎‏ترک نموده که قضای آن ها بر او واجب نیست. البته اگر بعد از دخول وقت نماز، به‏‎ ‎‏اندازه ای از وقت بگذرد که بتواند در آن وقت، حداقل واجبات نماز را متناسب حالش، از‏‎ ‎‏جهت کندی و سرعت، مریضی و صحت، حضر (در وطن بودن) و سفر، و با تحصیل‏‎ ‎‏شرایطی که دارا نیست ولی به لحاظ تکلیف فعلی اش باید آن ها را تحصیل کند ـ مانند‏‎ ‎‏وضو و غسل یا تیمّم ـ به جا آورد، ولیکن به جا نیاورد و حائض شود، باید این نماز یومیه‏‎ ‎‏را قضا نماید، بر خلاف زنی که این مقدار از اول وقت را (درحال پاکی) درک نکرده که‏‎ ‎‏قضا بر او واجب نیست. و بنابر احتیاط (مستحب) اگر به اندازۀ انجام نماز با طهارت از اول‏‎ ‎‏وقت بگذرد، اگرچه وقت تحصیل سایر شرایط را نداشته باشد، نماز را قضا می نماید، ولی‏‎ ‎‏بنابر اقوی قضای آن واجب نیست.‏

مسأله 12 ـ ‏اگر قبل از آن که وقت نماز بگذرد (آخر وقت) از حیض پاک گردد، پس در‏‎ ‎‏صورتی که از وقت به مقدار ادای یک رکعت با تحصیل شرایط آن، درک نماید باید‏‎ ‎‏نمازش را به نیّت ادا به جا آورد و اگر به جا نیاورد باید قضا نماید، بلکه بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) با داشتن وقت فقط برای طهارت و ادای یک رکعت ـ هرچند وقت برای سایر‏‎ ‎‏شرایط نباشد ـ باید قضا کند، اگرچه بنابر اقوی واجب نیست.‏

مسأله 13 ـ ‏اگر گمان کند که وقت برای یک رکعت نماز با تحصیل شرایط آن ندارد و‏‎ ‎‏نمازش را ترک کند و سپس معلوم شود که وقت داشته، قضای نماز واجب است.‏

مسأله 14 ـ ‏اگر در آخر روز پاک گردد و از وقت به اندازۀ چهار رکعت در وطن یا دو‏‎ ‎‏رکعت در مسافرت، درک نماید باید نماز عصر را بخواند و نماز ظهر ـ هم ادا و هم قضا ـ‏‎ ‎‏از او ساقط می شود. و اگر از وقت به اندازۀ پنج رکعت در وطن یا سه رکعت در مسافرت،‏‎ ‎‏درک نماید، هر دو نماز بر او واجب است و اگر آن ها را ترک کند قضای هر دو واجب‏‎ ‎‏است. و اما نماز مغرب و عشا در صورتی که از آخر شب کمتر از وقت پنج رکعت در وطن‏‎ ‎‏و یا کمتر از چهار رکعت در مسافرت، درک نماید، فقط نماز عشا بر او واجب است و نماز‏‎ ‎‏مغرب ـ هم ادا و هم قضا ـ از او ساقط می شود.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 65

مسأله 15 ـ ‏اگر به اعتقاد آن که برای هر دو نماز وقت کافی است آن ها را بخواند، سپس‏‎ ‎‏معلوم شود که کافی نبوده است و وظیفه اش خصوص نماز دوم بوده است، نمازش‏‎ ‎‏صحیح است و چیزی بر او نیست و چنین است اگر نماز دوم را به جا آورد سپس معلوم‏‎ ‎‏شود که وقت ضیق بوده است (یعنی بر خلاف اعتقادش فقط برای نماز دوم وقت داشته‏‎ ‎‏است). و اگر هر دو را ترک کند، فقط قضای نماز دوم واجب است. و اگر نماز دوم را به‏‎ ‎‏اعتقاد ضیق وقت مقدم بدارد سپس معلوم شود که وقت برای هر دو داشته است نمازش‏‎ ‎‏صحیح است و باید نماز اول را بعد از دومی به جا آورد و اگر بعد از وقت معلوم شود که‏‎ ‎‏برای هر دو نماز، وقت داشته است باید اولی را قضا نماید.‏

مسأله 16 ـ ‏برای زن حائض مستحب است در وقت هر نماز پنبه را عوض کرده و وضو‏‎ ‎‏بگیرد و به اندازۀ خواندن نماز رو به قبله بنشیند و ذکر خدا نماید. و خضاب کردن با حنا و‏‎ ‎‏غیر آن و خواندن قرآن اگرچه کمتر از هفت آیه باشد و حمل قرآن هر چند در روکش و‏‎ ‎‏غلاف باشد و رساندن جایی از بدن به کناره ها و مابین سطرهای آن، برای زن حائض‏‎ ‎‏مکروه است.‏

‎ ‎

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 66