کتاب طهارت
غسل جنابت
احکام جنب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

احکام جنب

احکام غسل

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام جنب

احکام جنب

از جمله احکام جنب این است که:‏ اموری برغسل جنابت متوقف است ـ به این معنی‏‎ ‎‏که غسل، شرط صحت آن اعمال می باشد ـ : اول ـ تمام اقسام نماز و اجزای فراموش شدۀ‏‎ ‎‏آن به جز نماز میّت. و اقوی آن است که دو سجدۀ سهو مشروط به آن نیست، اگرچه‏‎ ‎‏احوط (استحبابی) است. دوم ـ طواف واجب، بلکه بعید نیست در طواف مستحب هم‏‎ ‎‏شرط باشد. سوم ـ روزۀ ماه رمضان و قضای آن ـ به این معنی که اگر عمداً یا از روی‏‎ ‎‏فراموشی بدون غسل داخل صبح شود روزه اش باطل است ـ اما سایر روزه ها اگر واجب‏‎ ‎‏نباشند و در حال جنابت داخل صبح شود روزه اش باطل نمی شود، و اگر روزۀ واجب‏‎ ‎‏باشد احتیاط ترک نشود به این که عمداً تا صبح جنب باقی نماند. البته جنابت عمدی در‏‎ ‎‏بین روز، تمام اقسام روزه حتی روزۀ مستحب را باطل می کند و جنابت غیر عمدی (در‏‎ ‎‏روز) مثل احتلام به روزه ها حتی روزۀ ماه رمضان ضرر نمی رساند.‏

و از جمله احکام جنب این است که:‏ چند چیز بر جنب حرام است: اول ـ مسّ نوشتۀ‏‎ ‎‏قرآن به شرحی که در احکام وضو گذشت و مسّ نام خدای تعالی و سایر اسامی و صفات‏‎ ‎‏مختص خدا و همچنین است بنابر احتیاط (واجب) اسامی پیامبران و ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏. دوم ـ‏‎ ‎‏داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ اگرچه به طور عبور باشد. سوم ـ توقف‏‎ ‎‏در سایر مساجد، بلکه دخول در آن ها به هر نحوی که باشد، مگر آن که به نحو عبور از‏‎ ‎‏مسجد باشد به این که از دری وارد شده و از درب دیگر خارج شود و یا برای برداشتن‏‎ ‎‏چیزی از این مساجد داخل شود که در این صورت اشکالی ندارد. و بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏مشاهد مشرفه (حرم شریف امامان ‏‏علیهم السلام‏‏) ملحق به مساجد است و احتیاط بیشتر آن است‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 46

‏که مشاهد مشرفه ملحق به مسجد الحرام و مسجد النبی باشد، چنان که در مشاهد مشرفه‏‎ ‎‏بنابر احتیاط رواق ملحق به داخل حرم می باشد. چهارم ـ گذاشتن چیزی در مساجد اگرچه‏‎ ‎‏از خارج مسجد و یا در حال عبور باشد. پنجم ـ خواندن سوره های عزائم چهارگانه ـ اقرأ،‏‎ ‎‏النجم، الم تنزیل و حم السجده ـ هرچند قسمتی از آن ها باشد حتی خواندن بسم الله ‏‎ ‎‏الرحمن الرحیم به نیّت یکی از این سوره ها بر جنب حرام است.‏

مسأله 1 ـ ‏اگر در مسجد الحرام و یا مسجد النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ محتلم شد و یا با جنابت عمداً‏‎ ‎‏یا سهواً و یا از روی ندانستن وارد یکی از آن دو مسجد گردید، واجب است برای خارج‏‎ ‎‏شدن تیمّم کند، مگر آن که زمان خروج کوتاه تر یا مساوی زمان توقف برای تیمّم باشد، که‏‎ ‎‏در این صورت بنابر اقوی باید بدون تیمّم خارج شود.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر شخص جنب باشد و آبی که می شود با آن غسل نمود در مسجد باشد،‏‎ ‎‏باید تیمّم کند و برای برداشتن آب داخل مسجد شود. و این تیمّم با به دست آوردن آب‏‎ ‎‏باطل نمی شود، بلکه پس از خارج شدن با آب یا بعد از غسل کردن باطل می شود. و آیا با‏‎ ‎‏این تیمّم غیر از داخل شدن در مسجد و توقف در آن به اندازۀ نیاز، کارهای دیگر هم جایز‏‎ ‎‏می شود؟ محل تأمل و اشکال است. ‏

و از جملۀ احکام جنب این است که: ‏چند چیز بر جنب مکروه است: مانند خوردن و‏‎ ‎‏آشامیدن و با وضو کراهت آن ها برطرف می شود و با شستن دست و صورت ومضمضه‏‎ ‎‏کردن کراهت آن تخفیف پیدا می کند و با شستن تنها دو دست کراهت، تخفیف کمتری پیدا‏‎ ‎‏می کند. و مانند خواندن بیش از هفت آیه از غیر سوره های عزائم و خواندن بیش از هفتاد‏‎ ‎‏آیه کراهت بیشتری دارد. و مانند مسّ جلد و ورق و حاشیه و بین خطوط قرآن مجید غیر‏‎ ‎‏از نوشتۀ آن. و مانند خوابیدن که کراهت آن با وضو رفع می شود و اگر آب نیافت تیمّم بدل‏‎ ‎‏از غسل و یا وضو بکند، و تیمّم بدل از غسل افضل است. و مانند خضاب کردن به حنا و‏‎ ‎‏غیر آن. و همچنین مکروه است شخصی که خضاب کرده قبل از رنگ گرفتن بدن، خود را‏‎ ‎‏جنب کند. و مانند جماع کردن، اگر پیش از آن به سبب احتلام جنب شده باشد. و مانند‏‎ ‎‏حمل قرآن یا آویزان کردن آن (مثل به گردن آویختن).‏

 

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 47