کتاب طهارت
احکام تخلی (بول و غائط کردن)  
احکام استبراء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

احکام استبراء

احکام طهارت

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام استبراء

احکام استبراء

‏کیفیت استبراء، بنابر احوط اولی آن است که فاصلۀ بین مقعد و بیخ آلت را سه مرتبه با‏‎ ‎‏فشار دست بکشد، سپس مثلاً انگشت سبابه را زیر آلت و انگشت ابهام را روی آن بگذارد‏‎ ‎‏و سه مرتبه با فشار تا سر آلت بکشد، سپس سر آن را سه مرتبه بفشارد. پس اگر بعد از‏‎ ‎‏استبراء رطوبت مشتبهی ببیند که نداند بول است یا غیر بول محکوم به طهارت است و اگر‏‎ ‎‏قبل از خروج رطوبت مشتبه وضو گرفته باشد وضویش باطل نمی شود. اما اگر استبراء‏‎ ‎‏نکرده باشد، رطوبت مشتبهی که می بیند محکوم به نجاست است و وضو را باطل می کند و‏‎ ‎‏این فایدۀ استبراء است، و بنابر اقوی همین فایده را دارد گذشتن زمان طولانی و یا حرکت‏‎ ‎‏زیاد بدن (پس از ادرار کردن) به طوری که یقین کند چیزی از بول در مجرا نمانده و‏‎ ‎‏رطوبت مشتبه از بالا آمده است، که در این صورت نیز رطوبت محکوم به طهارت است و‏‎ ‎‏وضو را باطل نمی کند.‏

مسأله 1 ـ ‏لازم نیست خود شخص استبراء کند، بلکه اگر کسی دیگر مانند زن یا‏‎ ‎‏مملوکه اش او را استبراء دهد کفایت می کند.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر شک کند در این که استبراء کرده یا نه هر چند مدتی گذشته باشد و‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 25

‏عادتش هم استبراء بوده باید بنا را بر استبراء نکردن بگذارد. البته اگر پس از استبراء شک‏‎ ‎‏کند که آیا به طور صحیح استبراء کرده یا نه، باید بنا را بر صحت استبراء بگذارد.‏

مسأله 3 ـ ‏کسی که استبراء نکرده، اگر شک کند که رطوبتی از او خارج شده یا نه بنا را‏‎ ‎‏بر عدم می گذارد مانند این که در لباسش رطوبت مشتبهی ببیند که نداند از او خارج شده یا‏‎ ‎‏از خارج به لباسش رسیده است که این رطوبت محکوم به طهارت است و باعث بطلان‏‎ ‎‏وضو هم نمی شود.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر (کسی که استبراء نکرده) بداند چیزی که از او خارج شده مذی است‏‎ ‎‏ولی شک کند که با آن بول هم خارج شده یا نه، محکوم به نجاست نیست و باعث بطلان‏‎ ‎‏وضو هم نمی شود، مگر آن که بر آن، رطوبت مشتبه صدق کند مثل این که شک کند که آنچه‏‎ ‎‏خارج شده تماماً مذی است یا ترکیبی است از مذی و بول (که در این صورت رطوبت‏‎ ‎‏خارج شده، نجس است و وضو را هم باطل می کند).‏

مسأله 5 ـ ‏اگر بعد از بول وضو بگیرد سپس از او رطوبت مشتبهی خارج شود که بداند‏‎ ‎‏یا بول است یا منی پس اگر بعد از بول استبراء کرده واجب است بر او احتیاط کرده هم‏‎ ‎‏وضو بگیرد و هم غسل کند، اما اگر استبراء نکرده باشد بنابر اقوی وضو کفایت می کند. و‏‎ ‎‏در صورتی که این رطوبت مشتبه قبل از وضو از او خارج شود فقط به وضو گرفتن اکتفا‏‎ ‎‏می کند و غسل بر او واجب نیست؛ چه بعد از بول استبراء کرده باشد یا نه.‏

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 26