مقالۀ ششم در بیان و شرح جنود عقل و جهل از بعض وجوه، که مقصود از تحریر این رساله است، نه از جمیع وجوه
مقصد دوم در بیان «ایمان» و «کفر» است
فصل اوّل [‌مقصود از ایمان]
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل اوّل [‌مقصود از ایمان]

‏بدان که ایمان غیر از علم و ادراک است؛ زیرا که علم و ادراک، حظّ عقل‏‎ ‎‏است و ایمان حظّ قلب است.‏

‏انسان به مجرَّد آن که علم پیدا کند به خدا و ملائکه و پیغمبران و یوم القیامه،‏‎ ‎‏او را نتوان مومن گفت؛ چنانچه ابلیس تمام این امور را علماً و ادراکاً می دانست و‏‎ ‎‏حق تعالی او را کافر خواند.‏‎[1]‎

‏چه بسا باشد فیلسوفی به برهانهای فلسفی، شعَب توحید و مراتب آن را‏

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 87

‏مُبرهن کند و خود، مومن باللّه نباشد؛ زیرا که علمش از مرتبۀ عقل و کلیّت و‏‎ ‎‏تعقّل، به مرتبۀ قلب و جزئیّت و وجدان نرسیده باشد.‏

‏برای نزدیک کردن مقصود به فهم، مثالی یاد کنیم:‏

‏ما به حسب برهان و ادراک عقلی، همه می دانیم که مردگان به انسان‏‎ ‎‏نمی توانند آزاری دهند، و همۀ مرده های عالم به قدر مگسی حرکت ندارند، و‏‎ ‎‏می دانیم که در تاریکی، مردگان زنده نمی شوند؛ با این وصف، در شب تاریک از‏‎ ‎‏مردگان وحشت داریم، و وهم ما غلبه بر عقل می کند. برای آن است که به این‏‎ ‎‏حقیقت عقلیّه، قلب ایمان نیاورده و این ادراک عقلی به قلب نرسیده. ولی آنها که‏‎ ‎‏با تکرّر عمل و کثرت اقدام و زیادت مراودت در شبهای تار در قبرستانها، این‏‎ ‎‏مطلب علمی را به قلب رساندند، از مردگان وحشت نکنند؛ بلکه در قبرستانها‏‎ ‎‏منزل کنند، و با وادی خاموشان مانوس شوند.‏

‏دستۀ اوّل و دوم، در علم به اینکه از مردگان به کسی آزار نرسد شریک‏‎ ‎‏بودند، ولی در ایمان به این مطلب با هم مختلف بودند. از این جهت، علم آنها در‏‎ ‎‏آنها اثری نکرد، ولی ایمان دستۀ دوم آنها را از وحشت خیالی موهوم بیرون‏‎ ‎‏آورد.‏

پس معلوم شد ‏که علم غیر از ایمان است و این مطلب به حسب لغت نیز‏‎ ‎‏مناسب با معنی ایمان است؛ زیرا که ایمان در لغت به معنی وثوق و تصدیق‏‎[2]‎‏ و‏‎ ‎‏اطمینان‏‎[3]‎‏ و انقیاد و خضوع‏‎[4]‎‏ است در فارسی به معنی گرویدن است‏‎[5]‎‏. و پر‏‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 88

‏واضح است که گرویدن غیر از علم و ادراک است.‏

‎ ‎

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه 89

  • )) اشاره است به این آیۀ شریفه: «ابَی وَ استَکبَرَ وَ کَانَ مِنَ الکَافِرِینَ» ابلیس از سجده کردن امتناع  ورزید، و تکبّر کرد و از کافران بود.  (بقره / 34).
  • )) النهایة، ابن اثیر، ج 1، ص 69؛ لسان العرب، ابن منظور، ج 1، ص 223.
  • )) المفردات، راغب اصفهانی، ص 25.
  • )) لسان العرب، ج 1، ص 224.
  • )) منتهی الارب، ج 1، ص 40.