مجله نوجوان 237 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 237 صفحه 34

مرحله ی یک چهارم نهایی 11 تیر : برنده ی بازی شماره 53 ، برنده ی بازی شماره ی 54 ، بازی شماره ی 57 برنده ی بازی شماره ی 49 ، برنده ی بازی شماره ی 50 ، بازی شماره ی 58 12 تیر : برنده ی بازی شماره ی 51 ، برنده ی بازی شماره ی 52 ، بازی شماره ی 59 برنده ی بازی شماره ی 55 ، برنده ی بازی شماره ی 56 ، بازی شماره ی 60 مرحله ی نیمه نهایی 15 تیر : برنده ی بازی شماره ی 57 ، برنده ی بازی شماره ی 58 ، بازی شماره ی 61 16 تیر : برنده ی بازی شماره ی 59 ، برنده ی بازی شماره ی 60 ، بازی شماره ی 62 بازی رده بندی 19 تیر : بازنده ی بازی شماره ی 61 ، بازنده ی بازی شماره ی 62 بازی فینال برنده ی بازی شماره ی 61 ، برنده ی بازی شماره ی 62 فرم اشتراک دو هفته نامه ی دوست نوجوانان ب های اشتراک هر شماره 400 تومان را به شماره ی 0102070538002 بانک صادرات (سپهر) واریز کنید . (قابل پرداخت در تمامی شعبه های بانک صادرات) به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران ، خیابان انقلاب ، چهار راه حافظ ، پلاک 886 امور مشترکین مجله دوست نوجوانان ارسال فرمائید . هزینه ی پستی جهت مشترکین شهرستان ها با پست عادی هر نسخه هزار ریال . هزینه ی پستی جهت مشترکین شهر تهران با پست عادی هر نسخه پانصد ریال . هزیته ی پستی جهت مشترکین تهران و شهرستان ها با پست سفارشی هز نسخه هشت هزار ریال . برای کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت شماره های گذشته و یا ارسال مجله به خا رج از کشور باامور مشترکین ، تلفن 66706833 و دور نگار 66712211 تماس حاصل فرمائید . نام و نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سن و کلاس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ اشتراک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م تقاضی اشتراک از شماره ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تا شماره ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کد پستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تلفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امضاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 237صفحه 34