کتاب امر به معروف و نهی از منکر
احکام امر به معروف و نهی از منکر
گفتاری در مورد اقسام امر به معروف و نهی از منکر و کیفیت وجوب آن‏ ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری در مورد اقسام امر به معروف و نهی از منکر و کیفیت وجوب آن‏ ها

گفتاری در مورد اقسام امر به معروف و نهی از منکر و کیفیت وجوب آن ها

مسأله 1 ـ‏ در اینجا هر کدام از امر به معروف و نهی از منکر به واجب و مستحب تقسیم‏‎ ‎‏می شود، پس چیزی که عقلاً یا شرعاً واجب است، امر به آن واجب می باشد و چیزی که‏‎ ‎‏عقلاً قبیح، یا شرعاً حرام است، نهی از آن واجب می باشد و چیزی که مندوب و مستحب‏‎ ‎‏باشد، امر به آن چنین است و آنچه مکروه باشد، نهی از آن چنین است.‏

مسأله 2 ـ‏ اقوی آن است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر کفایی است، بنا بر این‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 526

‏اگر «من به الکفایة» (تعداد کافی) قیام به امر به معروف و نهی از منکر نماید، از دیگران‏‎ ‎‏ساقط می شود وگرنه، در صورتی که شرایط وجوب جمع باشد، همه ترک واجب نموده اند.‏

مسأله 3 ـ‏ اگر اقامۀ واجبی، یا ریشه کن کردن منکری، متوقف بر این باشد که عده ای با‏‎ ‎‏هم در امر کردن یا نهی نمودن اجتماع نمایند، با اقدام بعضی از آنان، وجوب ساقط‏‎ ‎‏نمی شود و باید در این جهت به مقدار کافی اجتماع کنند.‏

مسأله 4 ـ‏ اگر عده ای که کمتر از مقدار کفایتند قیام کنند و بقیه با آنان اجتماع ننمایند و‏‎ ‎‏برای قیام کننده جمع نمودن بقیه ممکن نباشد، واجب از قیام کننده ساقط می شود و گناه‏‎ ‎‏برعهدۀ تخلف کننده باقی می ماند.‏

مسأله 5 ـ‏ اگر شخصی یا اشخاصی به وظیفۀ خود قیام نمایند ولی اثر نکند، اما دیگری‏‎ ‎‏یا دیگران احتمال تأثیر بدهند، با اجتماع شرایط بر آنان واجب می باشد.‏

مسأله 6 ـ‏ اگر قطع یا اطمینان پیدا کند که دیگری (برای انجام این وظیفه) به پا خاسته،‏‎ ‎‏بر او واجب نیست به پا خیزد، ولی اگر خلاف قطعش آشکار شود، (به پا خاستن) بر او‏‎ ‎‏واجب می باشد. و همچنین اگر قطع یا اطمینان پیدا کند به کفایت کسی که به پا خاسته، بر او‏‎ ‎‏واجب نمی باشد و اگر خلاف آن آشکار شود، واجب است.‏

مسأله 7 ـ‏ احتمال یا گمان به این که دیگری قیام نموده، یا کفایت کسی که قیام نموده،‏‎ ‎‏کافی نیست؛ بلکه با دادن احتمال یا داشتن گمان نیز بر او واجب است، ولی اگر بیّنه قائم‏‎ ‎‏شود کفایت می کند.‏

مسأله 8 ـ‏ اگر موضوع واجب یا موضوع منکر از بین برود وجوب ساقط می شود؛‏‎ ‎‏اگرچه از بین رفتن آن با کار مکلّف باشد مانند این که خود مکلّف آب منحصری را که‏‎ ‎‏حفظ آن برای طهارت یا برای حفظ نفس محترمه ای واجب است بریزد.‏

مسأله 9 ـ‏ اگر برپا داشتن واجب یا برکندن منکری متوقف بر ارتکاب حرام یا ترک‏‎ ‎‏واجبی باشد ظاهر آن است که باید ملاحظۀ اهمیت را نمود.‏

مسأله 10 ـ‏ اگر بر یکی از دو کار توانایی داشته باشد: امر به فلان معروف، یا نهی از‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 527

‏فلان منکر باید از میان آن دو مهم تر را ملاحظه کند و در صورت تساوی، میان آن دو مخیّر‏‎ ‎‏است.‏

مسأله 11 ـ‏ بیان کردن حکم شرعی یا بیان کردن مفاسد ترک نمودن واجب و انجام‏‎ ‎‏دادن حرام، در سقوط واجب کفایت نمی کند؛ مگر این که عرفاً از بیان آن ها ـ ولو با قرائن ـ‏‎ ‎‏امر به معروف و یا نهی از منکر، فهمیده شود یا مقصود از امر و نهی (که انجام واجب و‏‎ ‎‏ترک منکر است) با بیان آن ها حاصل شود. بلکه ظاهر آن است که اگر به خاطر قرینۀ‏‎ ‎‏خاصی خود آن شخص (خلاف کار) از بیان آن ها امر و نهی را بفهمد کفایت می کند،‏‎ ‎‏اگرچه عرف از آن نفهمد.‏

مسأله 12 ـ‏ امر و نهی در این باب از آمر وناهی مولویت دارد (که باید دستور به انجام‏‎ ‎‏واجب و ترک حرام بدهد) ولو این که در مرتبه (از شخص خلاف کار) پایین تر باشد، پس‏‎ ‎‏در آن ها کفایت نمی کند این که بگوید: «به درستی که خدا تو را به نماز فرمان داده یا تو را از‏‎ ‎‏خوردن شراب نهی کرده است» مگر این که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر حاصل‏‎ ‎‏شود، بلکه لابد است که مثلاً بگوید: نماز بخوان، یا شراب نخور، و مانند این ها از جملاتی‏‎ ‎‏که مفید امر کردن و نهی نمودن از جانب وی می باشد.‏

مسأله 13 ـ‏ در امر کردن و نهی نمودن، قصد قربت و اخلاص معتبر نیست، بلکه این ها‏‎ ‎‏دو واجب توصّلی برای ریشه کن کردن فساد و به پا داشتن واجبات می باشند، البته اگر‏‎ ‎‏قصد قربت داشته باشد در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مأجور می باشد.‏

مسأله 14 ـ‏ در وجوب انکار، بین این که گناه کبیره باشد یا صغیره، فرقی نیست.‏

مسأله 15 ـ‏ اگر به قصد رسیدن به حرام شروع به مقدمات آن نماید، پس اگر چنانچه‏‎ ‎‏معلوم باشد که آن مقدمات او را به حرام می رسانند نهی کردن او از حرام واجب است، و‏‎ ‎‏اگر چنانچه معلوم باشد که به حرام نمی رسانند نهی او واجب نیست؛ مگر بنابر قول به‏‎ ‎‏این که مقدمات حرام، یا تجرّی، حرام می باشد. و اگر در موصل بودن مقدمات شک نماید‏‎ ‎‏ظاهر آن است که (نهی از آن) واجب نمی باشد، مگر بنابر مبنایی که ذکر شد (که مقدمات‏‎ ‎‏حرام یا تجرّی حرام می باشد).‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 528

مسأله 16 ـ‏ اگر شخصی قصد انجام حرامی را نماید و در توانایی او بر آن کار شک باشد‏‎ ‎‏ظاهر آن است که نهی از آن، واجب نیست؛ ولی اگر گفتیم که عزم بر معصیت حرام است‏‎ ‎‏نهی از آن واجب است.‏

‏ ‏

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 529