کتاب حج
حج تمتع
گفتاری دربارۀ رمی جمره های سه گانه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری دربارۀ رمی جمره های سه گانه

گفتاری دربارۀ رمی جمره های سه گانه

مسأله 1 ـ‏ رمی «جمرات سه گانه» یعنی جمرۀ اولی و وسطی و عقبه، در روز شب هایی‏‎ ‎‏که باید بیتوته کند، بر او واجب است، حتی روز سیزدهم برای کسی که بیتوتۀ شب سیزدهم‏‎ ‎‏بر او واجب است، پس اگر رمی را ترک کند حجش صحیح است ولو این که عمداً ترک‏‎ ‎‏کرده باشد اگرچه گناه کرده است.‏

مسأله 2 ـ‏ واجب است که در هر روز هر جمره ای را با هفت سنگ بزند، و آنچه که در‏‎ ‎‏رمی جمره عقبه ـ بنابر آنچه که گذشت ـ معتبر بود بدون هیچ فرقی در سنگ ها و در رمی‏‎ ‎‏(اینجا) معتبر است.‏

مسأله 3 ـ‏ وقت رمی از طلوع آفتاب تا غروب است، پس اختیاراً در شب جایز نیست.‏‎ ‎‏و اگر دارای عذری مثل خوف و مرض یا علتی باشد و یا چوپان باشد، در شب (قبل از) آن‏‎ ‎‏روز یا شب بعدی جایز است.‏

مسأله 4 ـ‏ ترتیب (در رمی جمرات) واجب است به این که از جمرۀ اول شروع کند،‏‎ ‎‏سپس جمرۀ وسطی و پس از آن جمرۀ عقبه، پس اگر مخالف این ترتیب عمل کند ولو‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 517

‏این که از روی عمد نباشد، اعادۀ آن به طوری که ترتیب حاصل شود واجب است.‏

مسأله 5 ـ‏ اگر جمرۀ اول را با چهار سنگ بزند، سپس چهار سنگ به جمرۀ وسطی بزند،‏‎ ‎‏سپس به رمی جمرۀ عقبه مشغول شود صحیح است و بر او واجب است همۀ آن ها را به‏‎ ‎‏هرنحوی که می خواهد تمام کند، لیکن برای کسی که عمداً چنین کرده، احتیاط اعاده‏‎ ‎‏است. و همچنین جایز است که جمرۀ قبلی را با چهار سنگ بزند سپس جمرۀ بعدی را‏‎ ‎‏بزند؛ بنا بر این واجب نیست که همۀ سنگ ها مقدّم باشند.‏

مسأله 6 ـ‏ اگر رمی یک روز را فراموش کند، باید روز دیگر آن را قضا نماید و اگر دو‏‎ ‎‏روز را فراموش کرد، باید در روز سوم هردو را قضا نماید و همچنین است اگر عمداً رمی‏‎ ‎‏را ترک نماید. و واجب است قضا را بر ادا مقدم دارد و آن را که جلوتر قضا شده مقدم‏‎ ‎‏دارد، پس اگر رمی روز عید و بعد آن را ترک نماید روز دوازدهم اول وظیفۀ رمی روز عید‏‎ ‎‏را به جا می آورد، سپس وظیفۀ روز یازدهم و پس از آن روز دوازدهم را. و خلاصه این که:‏‎ ‎‏ترتیب به همان گونه که در ادا معتبر است، در قضا ـ چه در تمام جمرات و چه در بعض‏‎ ‎‏آن ها ـ معتبر است، بنا بر این اگر بعضی ها را ـ مثلاً مانند جمرۀ اول ـ ترک کرده باشد و در‏‎ ‎‏روز دیگر متوجه شود، باید اول وظیفۀ روز قبل را به ترتیب انجام دهد، سپس وظیفه همان‏‎ ‎‏روز را بیاورد، بلکه احتیاط (واجب) آن است که در جایی که تمام جمره ها را یا بعضی از‏‎ ‎‏آن ها را با چهار سنگ رمی نماید و در روز دیگر یادش بیاید، قضا را بر ادا مقدم بدارد و‏‎ ‎‏آن را که جلوتر قضا شده بر غیر آن مقدّم دارد.‏

مسأله 7 ـ‏ اگر برخلاف ترتیب رمی کند و در روز دیگری یادش بیاید، باید به طوری‏‎ ‎‏اعاده کند که ترتیب حاصل شود، سپس وظیفۀ روز حاضر را بیاورد.‏

مسأله 8 ـ‏ اگر رمی جمرات سه گانه را فراموش کند و داخل مکه شود، چنانچه در ایام‏‎ ‎‏تشریق یادش بیاید در صورت امکان واجب است به منی برگردد وگرنه باید نایب بگیرد. و‏‎ ‎‏اگر بعد از ایام تشریق یادش بیاید یا عمداً تا بعد از ایام تشریق تأخیر بیندازد احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) آن است که بین آنچه که ذکر شد و قضای آن در سال آینده، در همان روزهایی که‏‎ ‎‏رمی از او فوت شده به وسیلۀ خودش یا نایبش جمع نماید. و اگر رمی جمرات سه گانه را‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 518

‏فراموش کند تا آن که از مکه خارج شود احتیاط (واجب) آن است که آن ها را در سال آینده‏‎ ‎‏ولو به این که نایب بگیرد قضا نماید. و حکم فراموش کردن بعضی از آن ها در جمیع آنچه‏‎ ‎‏که گذشت مانند فراموش کردن همۀ آن ها است، بلکه حکم کسی که در هرسه جمره یا در‏‎ ‎‏بعضی از آن ها کمتر از هفت سنگ زده باشد بنابر احتیاط (واجب) همان حکم فراموش‏‎ ‎‏کردن همۀ آن ها است.‏

مسأله 9 ـ‏ شخصی که عذر دارد ـ مانند مریض و علیل ـ و کسی که قدرت بر رمی ندارد‏‎ ‎‏مانند طفل، باید نایب بگیرد و اگر توانایی بر نایب گرفتن هم ندارد مانند بیهوش، باید ولیّ‏‎ ‎‏یا غیر او از طرف او رمی نماید، و احتیاط (واجب) آن است که نایب تا مأیوس شدن از‏‎ ‎‏توانایی منوب عنه تأخیر بیندازد. و بهتر آن است که در صورت امکان، شخص صاحب‏‎ ‎‏عذر را نزد جمره ببرند و در حضور او رمی نمایند، و در صورت امکان، سنگ را بر دست‏‎ ‎‏او گذاشته و با دست او آن را رمی نمایند. پس اگر نایب وظیفه اش را انجام دهد سپس عذر‏‎ ‎‏برطرف شود، در صورتی که با یأس از توانایی به نایب، نیابت داده، اعاده بر او واجب‏‎ ‎‏نیست وگرنه بنابر احتیاط (واجب) اعاده اش واجب است.‏

مسأله 10 ـ‏ اگر غیر شخص معذور، مانند ولیّ او از برطرف شدن عذر او مأیوس شود،‏‎ ‎‏اذن خواستن از او در نیابت، واجب نیست؛ اگرچه احوط (استحبابی) است. و اگر توانایی‏‎ ‎‏بر اذن دادن نداشته باشد، اذن خواستن معتبر نیست.‏

مسأله 11 ـ‏ اگر بعد از گذشت روز، شک کند که وظیفۀ آن روز را انجام داده است یا نه،‏‎ ‎‏نباید اعتنا کند. و اگر بعد از آن که وارد رمی جمرۀ بعدی شده در اصل رمی جمرۀ قبلی و یا‏‎ ‎‏در صحت رمی آن شک نماید نباید اعتنا به این شک کند. چنان که اگر بعد از فارغ شدن و یا‏‎ ‎‏گذشتن از آن، در صحت آنچه که انجام داده شک نماید باید بنا را بر صحت آن بگذارد. و‏‎ ‎‏اگر قبل از آن که وارد رمی جمرۀ بعدی شود در عدد (سنگ هایی که زده) شک نماید و‏‎ ‎‏احتمال کمبود بدهد واجب است که آن را رمی نماید تا (زدن) هفت مرتبه را احراز کند و‏‎ ‎‏بنابر احتیاط (واجب) حتی در صورتی که از آن منصرف شده و به چیز دیگری هم مشغول‏‎ ‎‏شده باشد (باید آن را رمی کند تا یقین نماید). و اگر بعد از آن که وارد جمره بعدی شد، در‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 519

‏عدد رمی جمرۀ قبلی شک نماید، چنانچه رمی چهار سنگ را احراز نموده و در بقیه شک‏‎ ‎‏دارد، بنابر احتیاط (واجب) آن ها را کامل می کند، بلکه همچنین است اگر بعد از آن که رمی‏‎ ‎‏جمرۀ بعدی را تمام نموده در عدد جمرۀ جلویی شک نماید. و اگر شک نماید که چهار‏‎ ‎‏سنگ زده یا کمتر، باید بنا را بر زدن چهار سنگ بگذارد و بقیه را رمی نماید.‏

مسأله 12 ـ‏ اگر بعد از گذشتن روز یقین کند که یکی از جمرات سه گانه را نزده است،‏‎ ‎‏جایز است که اکتفا به قضای رمی جمرۀ عقبه نماید؛ و احتیاط (مستحب) آن است که رمی‏‎ ‎‏همه را قضا نماید. و اگر بعد از آن که هر سه جمره را رمی کرد به کمبود سه سنگ و یا کمتر‏‎ ‎‏از یکی از سه جمره یقین پیدا کند، باید هر سه جمره را هرچه که احتمال کسری می دهد‏‎ ‎‏بزند. و اگر در همین فرض به کمبود یکی از آن ها از چهار سنگ یقین پیدا کند، بعید نیست‏‎ ‎‏که اکتفا به رمی جمرۀ عقبه و تکمیل کسری در آن جایز باشد و احتیاط (مستحب) آن است‏‎ ‎‏که تمام وظیفۀ (هفت سنگ) را در مورد جمرۀ عقبه انجام دهد؛ و احتیاط بیشتر آن است‏‎ ‎‏که عمل رمی را در هر سه جمره از نو به جا آورد.‏

مسأله 13 ـ‏ اگر بعد از گذشتن روزهای سه گانه، یقین کند که یکی از روزها را رمی‏‎ ‎‏ننموده است و خصوص آن روز را نداند (که کدام روز بوده است) باید با مراعات ترتیب،‏‎ ‎‏رمی تمام هر سه روز را قضا نماید؛ اگرچه احتمال داده می شود که اکتفا به قضای روز‏‎ ‎‏آخر، جایز باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 520