کتاب حج
عمره تمتع
گفتاری دربارۀ نماز طواف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری دربارۀ نماز طواف

گفتاری دربارۀ نماز طواف

مسأله 1 ـ‏ بعد از طواف، دو رکعت نماز برای طواف واجب است، و بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) باید بعد از طواف به خواندن نماز شتاب کند. و کیفیت آن مانند نماز صبح است و‏‎ ‎‏در هردو رکعت خواندن هرسوره ای غیر از عزائم (چهار سورۀ سجده دار) جایز است، و‏‎ ‎‏در رکعت اول سورۀ توحید و در رکعت دوم سورۀ جحد مستحب است، و بلند و آهسته‏‎ ‎‏خواندن قرائت جایز است.‏

مسأله 2 ـ‏ شک در عدد رکعات نماز طواف سبب بطلان آن است و بعید نیست که گمان در‏‎ ‎‏عدد رکعات اعتبار داشته باشد. و این نماز در احکام مانند بقیۀ نمازهای واجب می باشد.‏

مسأله 3 ـ‏ واجب است که نماز طواف نزد مقام ابراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ باشد و احتیاط (واجب)آن‏‎ ‎‏است که پشت مقام باشد، و هرچه نزدیک به مقام باشد افضل است، لیکن نه به گونه ای که‏‎ ‎‏برای مردم مزاحمت ایجاد شود. و اگر به خاطر ازدحام جمعیت ممکن نباشد که در پشت‏‎ ‎‏مقام بخواند، در نزد مقام در طرف راست یا چپ آن می خواند. و اگر ممکنش نباشد که نزد‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 496

‏مقام بخواند هر یک از پشت مقام و دو طرف آن را که به مقام نزدیک تر است برای خواندن‏‎ ‎‏نماز اختیار می کند. و اگر هر دو نسبت به مقام مساوی بودند، پشت مقام را انتخاب‏‎ ‎‏می نماید. و اگر دو طرف نزدیک تر از پشت باشند، لیکن همۀ آن ها از این که نزد مقام به آن‏‎ ‎‏گفته شود خارج باشند بعید نیست که به خواندن نماز در پشت، اکتفا شود، لیکن احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که نماز دیگری در یکی از دو طرف با مراعات نزدیک تر بودن بخواند‏‎ ‎‏و احتیاط (مستحب) آن است که در صورت امکان نماز را پشت مقام اعاده کند اگر بعد از‏‎ ‎‏خواندن آن تا وقتی که وقت سعی تنگ شود تمکّن پیدا نماید.‏

مسأله 4 ـ‏ اگر نماز طواف را فراموش کند هر وقتی یادش بیاید باید آن را نزد مقام‏‎ ‎‏بخواند. و اگر در بین سعی یادش بیاید برمی گردد و نماز را می خواند سپس از هرجا که سعی‏‎ ‎‏را قطع نموده است آن را تمام می کند و سعیش صحیح است. و اگر بعد از اعمالی که بعد از‏‎ ‎‏نماز باید آن ها را انجام دهد یادش بیاید، اعادۀ آن اعمال بعد از نماز واجب نیست. و اگر در‏‎ ‎‏جایی یادش بیاید که برایش برگشتن به مسجدالحرام مشقّت دارد نماز را در همان جا ولو‏‎ ‎‏این که شهر دیگری باشد می خواند و برگشتن به حرم واجب نیست ولو این که آسان باشد. و‏‎ ‎‏کسی که حکم را نمی داند در تمام احکام در حکم شخصی است که فراموش کرده است.‏

مسأله 5 ـ‏ اگر بمیرد و بر عهدۀ او نماز طواف باشد قضای آن بر فرزند بزرگ ترش‏‎ ‎‏واجب است.‏

مسأله 6 ـ‏ اگر توانایی بر قرائت صحیح نداشته باشد و برایش ممکن نباشد که یاد بگیرد‏‎ ‎‏به همان نحوی که برایش ممکن است نماز را می خواند و صحیح است. و اگر تلقین کردن‏‎ ‎‏به او ممکن است احتیاط همین است. و احتیاط (مستحب) آن است که به شخص عادلی‏‎ ‎‏اقتدا کند لیکن نباید به آن اکتفا کند، همان طور که به نایب نباید اکتفا نماید.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 497