کتاب زکات
مقصد دوم: در زکات بدن
وقت وجوب فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

وقت وجوب فطره

احکام زکات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وقت وجوب فطره

وقت وجوب فطره

‏وقت وجوب زکات فطره هنگام داخل شدن شب عید است و وقت پرداختن آن تا‏‎ ‎‏ظهر روز عید ادامه دارد و افضل بلکه احوط آن است که (پرداختن را) تا روز تأخیر بیندازد‏‎ ‎‏(و در روز عید بپردازد). و اگر نماز عید می خواند احتیاط را ترک نکند که قبل از نماز عید،‏‎ ‎‏زکات فطره را بدهد. و اگر وقت دادن زکات گذشت و زکات را کنار گذاشته باید آن را به‏‎ ‎‏مستحقّ بدهد و اگر کنار نگذاشته باشد احتیاط (واجب) آن است که زکات ساقط‏‎ ‎‏نمی شود، بلکه آن را به قصد قربت و بدون نیّت ادا و قضا می پردازد.‏

مسأله 1 ـ‏ مقدّم داشتن زکات فطره بر ماه رمضان جایز نیست، بلکه (تقدیم آن) به هیچ‏‎ ‎‏نحو جایز نیست، البته مانعی ندارد به فقیر قرض دهد و بعد از آن و در وقت وجوب،‏‎ ‎‏قرض را به عنوان فطره حساب نماید.‏

مسأله 2 ـ‏ کنار گذاشتن فطره و معیّن کردن آن در مال مخصوصی از اجناس و یا کنار‏‎ ‎‏گذاشتن قیمت آن از نقدینه ها جایز است؛ و احوط بلکه وجیه تر آن است که در جدا کردن‏‎ ‎‏قیمت به نقدینه (پول) اکتفا کند. و اگر کمتر از مقداری که بر او واجب است کنار بگذارد‏‎ ‎‏حکم اختصاص به آن دارد و باقی مانده همچنان کنار گذاشته نشده باقی می ماند. و اگر‏‎ ‎‏آن را در مالی بیش از مقدار زکات کنار بگذارد، کنار گذاشته شدن آن با این عمل به طوری‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 395

‏که آن مقدار کنار گذاشته شده بین مالک و زکات مشترک باشد مشکل است؛ البته اگر زکات‏‎ ‎‏را در مالی که بین مالک و شخص دیگری به طور مشاع مشترک است تعیین کند و سهم او‏‎ ‎‏به مقدار زکات یا کمتر از آن باشد اظهر آن است که با این عمل زکات کنار گذاشته شده و‏‎ ‎‏معیّن می شود. و اگر وقت ادای زکات بگذرد و آن را در وقت، کنار گذاشته باشد می تواند‏‎ ‎‏ادای آن را به مستحقِ تأخیر اندازد، خصوصاً با ملاحظه کردن بعضی مرجّحات؛ اگرچه (در‏‎ ‎‏صورت تأخیر) با تمکّن از پرداخت و بودن مستحقِ اگر تلف شود ضامن آن است، برخلاف‏‎ ‎‏جایی که متمکّن از پرداخت آن نباشد که ضامن نیست مگر این که در آن تعدی شود یا در‏‎ ‎‏نگهداری آن کوتاهی شود (که در این صورت) مانند سایر امانت ها (ضامن است).‏

مسأله 3 ـ‏ احتیاط (واجب) آن است که زکات را بعد از کنار گذاشتن با بودن مستحقّ به‏‎ ‎‏جای دیگر انتقال ندهند.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 396