کتاب زکات
فصل اول: در زکات چهارپایان
گفتاری در مورد آخرین شرط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

گفتاری در مورد آخرین شرط

احکام زکات / مقصد اول: در زکات مال

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری در مورد آخرین شرط

گفتاری در مورد آخرین شرط

مسأله ـ‏ شرط است در (تعلق زکات به) چهارپایان که در هیچ وقت سال، کاری نباشند‏‎ ‎‏و در صورتی که در قسمتی از سال چنین باشند در آن ها زکات (واجب) نیست اگرچه‏‎ ‎‏سائمه باشند و معیار در کاری بودن حیوان، عرف است.‏

حیوانی که برای زکات گرفته می شود

‏مسأله 1 ـ‏‏ حیوان مریض (به عنوان زکات) از نصاب حیوان های سالم و حیوان پیر‏‎ ‎‏(به عنوان زکات) از نصاب جوان ها و حیوان معیوب از نصاب صحیح گرفته نمی شود‏‎ ‎‏اگرچه جزء نصاب شمرده شود. اما اگر تمام نصاب مریض باشند و مرض همۀ آن ها یکی‏‎ ‎‏باشد (مالک) تکلیف نمی شود که حیوان صحیحی بخرد و دادن یکی از همین مریض ها‏‎ ‎‏کفایت می کند. و اگر بعضی سالم و بعضی مریض باشند احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد،‏‎ ‎‏آن است که ـ بدون ملاحظه کردن نسبت مریض و صحیح ـ حیوان متوسط و صحیح بدهد.‏‎ ‎‏و همچنین (برای زکات) رُبّی ـ و آن گوسفندی است که زاییده است و بیش از پانزده روز‏‎ ‎‏از زایمان او نمی گذرد ـ گرفته نمی شود، اگرچه مالک آن را بدهد مگر زمانی که تمام‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 363

‏گوسفندهای نصاب اینچنین باشند. و همچنین اکوله ـ و آن گوسفند فربه و پرواری است‏‎ ‎‏که برای خوردن آماده شده و گوسفند نری که برای تولید مثل گله لازم است ـ (برای‏‎ ‎‏زکات) گرفته نمی شود؛ بلکه بنابر اقوی آن ها جزء نصاب شمرده نمی شوند اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) شمارش آن ها است.‏

مسأله 2 ـ‏ گوسفندی که برای زکات گوسفند و شتر و جبران زکات شتر، گرفته می شود‏‎ ‎‏اگر میش باشد باید یک سال کامل داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر بز باشد باید‏‎ ‎‏داخل سال سوم شده باشد و این کمترین حدی است که از گوسفند اراده می شود، و‏‎ ‎‏گوسفند نر از ماده کفایت می کند و برعکس، و بز از میش کفایت می کند و برعکس، چون‏‎ ‎‏آن ها در باب زکات یک جنس حساب می شوند؛ مانند گاو و گاومیش، و شتر عربی و‏‎ ‎‏غیرعربی(که در باب زکات یک جنس به حساب می آیند).‏

مسأله 3 ـ‏ اگر مالک در جاهای مختلف اموال متفرقی داشته باشد از هر کدام بخواهد‏‎ ‎‏می تواند زکات را بدهد، و لازم نیست (زکاتش را) از خود نصاب و یا از جنسی که زکات‏‎ ‎‏به آن تعلّق گرفته بپردازد، بلکه می تواند قیمت روز بازار را از درهم و یا دینار‏‎ ‎‏بدهد، بلکه از سایر اجناس اگر برای فقرا بهتر باشد (می تواند بپردازد) وگرنه در این که‏‎ ‎‏بتواند زکات را از سایر اجناس بدهد تأمل است اگرچه خالی از وجه نیست. و دادن زکات‏‎ ‎‏از عین مال افضل است، و معیار در قیمت زکات، قیمت وقت ادا و شهری است که زکات‏‎ ‎‏در آن است اگر عین موجود باشد، و اگر تلف شده باشد به نحوی که مالک ضامنش باشد‏‎ ‎‏ظاهراً معیار قیمت روز تلف و شهری است که در آن تلف شده، و احتیاط (مستحب) آن‏‎ ‎‏است که از قیمت روز تلف و مکان تلف و قیمت روز ادا و مکان ادا هر کدام را که بیشتر‏‎ ‎‏باشد بپردازد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 364