کتاب روزه
راه ثابت شدن اول ماه رمضان و شوال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

راه ثابت شدن اول ماه رمضان و شوال

راه ثابت شدن اول ماه رمضان و شوال

‏اول ماه با دیدن ماه ثابت می شود، اگرچه خود انسان به تنهایی آن را ببیند. و با تواتر و‏‎ ‎‏شیاع که باعث علم شوند (یعنی عده ای که از گفتۀ آنان یقین پیدا می شود) و با گذشتن سی‏‎ ‎‏روز از اول ماه قبلی و با بیّنۀ شرعی که شهادت دو نفر عادل است، و با حکم حاکم‏‎ ‎‏شرع،اگر خطای او و یا خطای مستند حکم او را نداند (با تمام این ها اول ماه ثابت‏‎ ‎‏می شود). و گفتۀ منجّمین و یا طوق دار بودن هلال و یا غروب کردن آن بعد از سرخی‏‎ ‎‏(طرف مغرب) در اثبات این که شب گذشته اول ماه بوده، اعتبار ندارد، اگرچه باعث ظن‏‎ ‎‏(گمان) هم بشود.‏

مسأله 1 ـ ‏شرط قبول کردن شهادت دو عادل آن است که شهادت دهند ماه را دیده اند،‏‎ ‎‏پس شهادتی که فقط مستند به علم آن ها باشد (مثل این که شهادت دهند که ما می دانیم‏‎ ‎‏فلان روز اول ماه است)، کافی نیست.‏

مسأله 2 ـ ‏لازم نیست که شهادت دو عادل در نزد حاکم شرع باشد، بلکه هر کسی‏‎ ‎‏شهادت آنان را بشنود، برایش حجّت است، بلکه اگر نزد حاکم شرع شهادت دهند و چون‏‎ ‎‏عدالت آنان برای حاکم ثابت نباشد شهادتشان را رد کند، ولی نزد غیر حاکم، عادل باشند‏‎ ‎‏واجب است او به شهادت آنان ترتیب اثر داده، روزه بگیرد یا افطار کند. و لازم نیست هر‏‎ ‎‏دو شاهد، در یک زمان دیده باشند، بعد از آن که هر دو در یک شب دیده اند، البته باید در‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 336

‏اوصاف آن اتّفاق داشته باشند، مگر در بعضی اوصاف خارجی که احتمال اختلاف آنان در‏‎ ‎‏تشخیص می رود، مثل این که ماه بلند بود یا طوق دار بود یا دارای عرض شمالی یا جنوبی‏‎ ‎‏بود که اگر اختلافشان زیاد نباشد، قبول شهادتشان بعید نیست. و اگر یکی از آن دو نفر یا‏‎ ‎‏هر دو، صفت ماه را برخلاف واقع بگویند، مثل این که بگویند: تَحَدُّب (برآمدگی) آن به‏‎ ‎‏طرف آسمان بود ـ برعکس آنچه در اول ماه دیده می شود ـ به شهادتشان گوش داده‏‎ ‎‏نمی شود و اگر هر دو فقط بگویند: ماه را دیده ایم، یا یکی از آن ها صفت ماه را به طوری که‏‎ ‎‏بر خلاف واقع نباشد، بگوید و دیگری تنها بگوید: دیده ام، کفایت می کند.‏

مسأله 3 ـ ‏اول ماه با شهادت چهار زن و یا شهادت یک مرد و دو زن و یا شهادت یک‏‎ ‎‏مرد به ضمیمۀ قسم ثابت نمی شود.‏

مسأله 4 ـ ‏در این که دو عادل از همان شهر باشند یا بیرون آن و یا در آسمان مانعی‏‎ ‎‏باشد یا نباشد، فرقی نیست، البته اگر مانعی نباشد و هوا صاف باشد و مردم برای دیدن ماه‏‎ ‎‏اجتماع کرده باشند و اختلاف و تکذیب کردن میان مردم طوری باشد که احتمال اشتباه آن‏‎ ‎‏دو عادل قوی باشد، در این صورت پذیرفته شدن شهادت آنان محل اشکال است.‏

مسأله 5 ـ ‏حجّیت حکم حاکم شرع (که اول ماه است) به مقلدین او اختصاص ندارد،‏‎ ‎‏بلکه حتی بر حاکم دیگر هم ـ در  صورتی که اشتباه او یا اشتباه دلیل او ثابت نباشد ـ‏‎ ‎‏حجت است.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر در شهر دیگری غیر از شهر خود مکلّف، اول ماه ثابت شود، اگر آن‏‎ ‎‏دوشهر به یکدیگر نزدیک باشند یا بداند که افق آن ها یکی است، کفایت می کند و گرنه‏‎ ‎‏کافی نیست.‏

مسأله 7 ـ ‏در اخبار از دیدن ماه، اعتماد به تلگراف و مانند آن جایز نیست، مگر آن که‏‎ ‎‏دو شهر نزدیک باشند یا بداند که افق آن ها یکی است و مسلّم باشد که اول ماه در آن جا به‏‎ ‎‏حکم حاکم شرع یا به شهادت دو عادل ثابت شده است و در مسلّم شدن ثبوت آن کافی‏‎ ‎‏است که تلگراف کنندگان دو نفر عادل باشند.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 337