کتاب نماز
نماز جمعه
وقت نماز جمعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وقت نماز جمعه

وقت نماز جمعه

مسأله 1 ـ ‏وقت نماز جمعه با زوال خورشید (ظهر شرعی) داخل می شود، پس وقتی‏‎ ‎‏که ظهر شد خواندن نماز جمعه واجب می شود، بنا بر این وقتی که امام از خواندن دو خطبه‏‎ ‎‏هنگام ظهر فارغ شود و شروع در نماز جمعه نماید صحیح است. و اما آخر وقت آن به طوری‏‎ ‎‏که با گذشت آن نماز جمعه فوت شود، مورد اختلاف و اشکال است و احتیاط (واجب) آن است‏‎ ‎‏که از اوائل عرفی ظهر تأخیر نیفتد و اگر از این وقت تأخیر افتاد، احتیاط (مستحب)‏‎ ‎‏آن است که نماز ظهر را انتخاب کنند، گرچه بعید نیست که وقت نماز جمعه تا وقتی که سایۀ‏‎ ‎‏انسان معمولی به اندازۀ دو قدم (از پاشنۀ پا تا نوک انگشتان) برسد، امتداد داشته باشد.‏

مسأله 2 ـ ‏در صورتی که وجوب نماز جمعه تعیینی باشد، طول دادن خطبۀ نماز جمعه‏‎ ‎‏به اندازه ای که وقت نماز جمعه فوت شود جایز نیست، پس اگر چنین کند گناه کرده است‏‎ ‎‏و نماز ظهر واجب است، چنان که در همین فرض، اگر وجوب تخییری باشد، نماز ظهر‏‎ ‎‏واجب می شود، و نماز جمعه با فوت شدن وقتش قضا ندارد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر داخل نماز جمعه شوند و وقت نماز بگذرد، چنانچه یک رکعت آن را در‏‎ ‎‏وقت خوانده باشند، نماز جمعه صحیح است وگرنه بنابر اشبه باطل است و احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که به عنوان نماز جمعه تمام کنند، سپس نماز ظهر را بخوانند. و اگر‏‎ ‎‏عمداً تا بقای وقت به مقدار یک رکعت خواندن، نماز را تأخیر بیندازند، چنانچه بگوییم‏‎ ‎‏نماز جمعه وجوب تعیینی دارد گناه کرده اند، ولی نمازشان صحیح است و اگر بگوییم‏‎ ‎‏وجوب تخییری دارد ـ چنان که اقوی همین است ـ احتیاط (واجب) آن است که نماز ظهر‏‎ ‎‏را بخوانند، بلکه در فرض اول (تأخیر غیر عمدی) هم بنابر قول به وجوب تخییری آن،‏‎ ‎‏احتیاط ترک نشود به این که نماز ظهر بخوانند.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر یقین کند که برای حداقلّ واجب از دو خطبه و دو رکعت سبک (و‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 270

‏مختصر) نماز جمعه وقت هست، بین نماز جمعه و نماز ظهر مخیّر است و اگر یقین کند که‏‎ ‎‏وقت برای این مقدار وسعت ندارد، نماز ظهر متعیّن می شود. و اگر در بقای وقت، شک‏‎ ‎‏داشته باشد، نماز جمعه صحیح است و اگر بعداً معلوم شود که حتی برای یک رکعت هم‏‎ ‎‏وقت نبوده است، باید نماز ظهر را بخواند. و اگر مقدار وقت را بداند و شک داشته باشد که‏‎ ‎‏آیا برای خواندن نماز جمعه وسعت دارد یا نه، جایز است در نماز جمعه وارد شود (و‏‎ ‎‏آن را شروع کند) پس اگر وقت برای آن وسعت داشت، نماز جمعه صحیح است وگرنه‏‎ ‎‏باید نماز ظهر را بخواند، و احتیاط (مستحب) آن است که (در فرض این شک) نماز ظهر‏‎ ‎‏را اختیار کند، بلکه در فرع گذشته (شک در بقای وقت) با این که وقت برای یک رکعت‏‎ ‎‏نماز جمعه وسعت داشته، احتیاط ترک نشود.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر امام در وسعت وقت با عدد معتبر، نماز جمعه بخواند ومأمومی که جزء‏‎ ‎‏عدد نصاب نیست در وقت خطبه و اول نماز نباشد، لکن به یک رکعت نماز جمعه با امام‏‎ ‎‏برسد، نماز جمعه را با امام می خواند و یک رکعت دیگر را هم به طور فرادا به جا می آورد‏‎ ‎‏و نمازش صحیح است. و آخرین حد رسیدن به رکعت، رسیدن به امام در رکوع است،‏‎ ‎‏پس اگر رکوع کند و امام برای قیام بلند نشده باشد نمازش صحیح است. و افضل برای‏‎ ‎‏کسی که تکبیر رکوع را درک نکرده باشد این است که نماز ظهر را چهار رکعت بخواند. و‏‎ ‎‏اگر تکبیر بگوید و به رکوع برود، سپس در این که امام در رکوع بوده و او به رکوع امام‏‎ ‎‏رسیده یا نه شک کند، نمازش جمعه نمی باشد و آیا باطل است یا صحیح می باشد و باید‏‎ ‎‏به عنوان ظهر تمامش کند، مورد اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که آن را به عنوان‏‎ ‎‏ظهر تمام کند، سپس آن را اعاده کند.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 271