کتاب نماز
نماز جمعه
کسی که نماز جمعه بر او واجب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کسی که نماز جمعه بر او واجب است

کسی که نماز جمعه بر او واجب است

مسأله 1 ـ ‏در وجوب نماز جمعه اموری شرط است: مکلف بودن و مرد بودن و آزاد‏‎ ‎‏بودن و در حضر بودن (مسافر نبودن) و سالم بودن از نابینایی و بیماری و این که پیرمردی‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 268

‏سالخورده نباشد و این که بین او و محل اقامۀ نماز جمعه، بیشتر از دو فرسخ نباشد، پس‏‎ ‎‏اگر گفتیم که نماز جمعه وجوب تعیینی دارد، بر این ها رفتن به نماز جمعه واجب نیست و‏‎ ‎‏اگرچه حضور برای این ها بدون حرج بوده و مشقّتی در آن نباشد نماز جمعه بر اینان‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

مسأله 2 ـ ‏همۀ این ها اگر اتفاقاً در نماز جمعه حاضر شوند و یا با زحمت در آن‏‎ ‎‏شرکت نمایند، نمازشان صحیح است و از نماز ظهر کفایت می کند و همچنین است هر‏‎ ‎‏کسی که به خاطر مانعی ـ مانند باران یا سرمای شدید یا نداشتن پا و مانند این ها از‏‎ ‎‏چیزهایی که حضور در نماز جمعه با آن موجب حرج بر او است ـ اجازۀ ترک جمعه به او‏‎ ‎‏داده شده. البته نماز جمعه از دیوانه صحیح نیست، ونماز بچه صحیح است ولی تکمیل‏‎ ‎‏عدد نصاب نماز جمعه با بچه جایز نیست و همچنین نماز جمعه تنها با بچه ها‏‎ ‎‏منعقد نمی شود.‏

مسأله 3 ـ ‏برای مسافر جایز است در نماز جمعه شرکت کند واز او منعقد می شود و از‏‎ ‎‏نماز ظهر کفایت می کند، لکن اگر مسافرین بخواهند بدون تبعیّت از حاضرین، نماز جمعه‏‎ ‎‏اقامه نمایند، منعقد نمی شود و بر آنان نماز ظهر واجب است. و اگر مسافرین قصد اقامه‏‎ ‎‏(ده روز) کنند، جایز است که نماز جمعه را اقامه نمایند. و جایز نیست که مسافر عدد‏‎ ‎‏نصاب نماز جمعه را تکمیل کند.‏

مسأله 4 ـ ‏برای زن جایز است در نماز جمعه شرکت کند و از او صحیح است و از‏‎ ‎‏نماز ظهر کفایت می کند در صورتی که عدد نصاب نماز جمعه ـ یعنی پنج نفر ـ مرد باشند،‏‎ ‎‏اما اقامۀ نماز جمعه برای خود زنان یا این که زنان جزء پنج نفر باشند، جایز نیست و نماز‏‎ ‎‏جمعه به جز با مردان منعقد نمی شود.‏

مسأله 5 ـ ‏همچنان که نماز جمعه بر اهالی شهرها و نواحی واجب است بر روستاها‏‎ ‎‏وحومه ها هم با کامل بودن شرایط واجب می باشد، و همچنین بر چادرنشینان و‏‎ ‎‏بیابان نشین ها در صورتی که آن جا را محل سکونت خود قرار داده باشند واجب است.‏

مسأله 6 ـ ‏نماز جمعه از خنثای مشکل صحیح است و صحیح نیست او را امام قرار‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 269

‏دهند و یا با او عدد نصاب را تکمیل نمایند، پس اگر عدد نصاب جز با او تکمیل نشود،‏‎ ‎‏نماز جمعه منعقد نمی شود، و نماز ظهر واجب است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 270