کتاب نماز
احکام شکّ
حکم اجزای فراموش‏ شدۀ نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

 حکم اجزای فراموش‏ شدۀ نماز

احکام خلل در نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم اجزای فراموش‏ شدۀ نماز

حکم اجزای فراموش شدۀ نماز

مسأله 1 ـ ‏از اجزای فراموش شدۀ نماز به غیر از سجده و تشهد قضا نمی شود، که‏‎ ‎‏قضای تشهد (هم) بنابر احتیاط، واجب است. بنا بر این (در به جا آوردن سجده و تشهد)‏‎ ‎‏باید ـ در حالی که نیّت هم زمان با ابتدای آن ها باشد ـ نیّت کند که آن ها قضای آنچه‏‎ ‎‏فراموش شده است می باشند و باید بر آنچه که در حال نماز در آن ها واجب بود محافظت‏‎ ‎‏نماید، زیرا آن ها (سجده، تشهد) در شرایط و مبطلات، مانند خود نماز می باشند، بلکه‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) آن است که بین آن ها و نماز، چیزی که منافات با نماز دارد، فاصله‏‎ ‎‏نیندازد، که اگر چنین چیزی فاصله بیفتد باید آن ها را با شرایط، انجام داده و بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) نماز را اعاده نماید، خصوصاً اگر عمداً آن ها را ترک کرده (و بین آن ها و نماز‏‎ ‎‏فاصله انداخته) باشد اگرچه بنابر اقوی اعادۀ نماز واجب نیست. و اقوی آن است که‏‎ ‎‏قضای اجزای تشهد (در صورتی که اجزای آن فراموش شود) واجب نیست حتی صلوات‏‎ ‎‏بر پیامبر و آل او ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 239

مسأله 2 ـ ‏اگر چند سجده و تشهد را فراموش کند، باید به همان تعداد، آن ها را قضا‏‎ ‎‏نماید و لازم نیست (موقع قضا) مشخص کند (که مثلاً کدام سجده است) و همچنین‏‎ ‎‏ملاحظۀ ترتیب شرط نیست. البته اگر سجده و تشهد را با هم فراموش کند، احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) آن است که هر یک از آن ها که قبلاً فوت شده، قضای آن را مقدّم بدارد و اگر‏‎ ‎‏نداند که کدام یک از این ها جلوتر بوده است، باید احتیاطاً تکرار کند، پس قضای آن را که‏‎ ‎‏قبل از دیگری انجام داده، بعد از آن هم می آورد (تا در قضای آن ها ترتیب برقرار گردد).‏

مسأله 3 ـ ‏در تشهّدی که قضا می کند سلام واجب نیست، چنان که سجده ای که به‏‎ ‎‏عنوان قضا آورده می شود، تشهد و سلام در آن واجب نیست. البته اگر تشهد فراموش‏‎ ‎‏شده، تشهد رکعت آخر باشد، احتیاط (مستحب) آن است که، فقط به قصد قربت مطلق‏‎ ‎‏بدون آن که نیّت ادا و قضا نماید به جا آورده شود و بعد از آن، سلام را بگوید، چنان که‏‎ ‎‏احتیاط آن است که دو سجدۀ سهو را به جا آورد. و اگر جزء فراموش شده، سجدۀ رکعت‏‎ ‎‏آخر باشد، احتیاط آن است که به همان قصدی که در تشهد گفته شد، آورده شود و تشهد و‏‎ ‎‏سلام و سجدۀ سهو را هم به جا آورد اگرچه اقوی آن است که این سجده، قضا است، و‏‎ ‎‏تشهد و سلام هم (که قبلاً انجام داده است) در جای خودشان واقع شده و اعادۀ آن ها‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر (در نماز) اعتقاد پیدا کند که سجده یا تشهد را فراموش کرده و محل‏‎ ‎‏جبران آن ها (هم) گذشته باشد، سپس بعد از فارغ شدن از نماز، اعتقادش به شک‏‎ ‎‏تبدیل شود، احتیاط (مستحب) آن است که قضای آن لازم باشد اگرچه اقوی آن است که‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر شک کند که آنچه فوت شده است، یک سجده است یا دو سجده از دو‏‎ ‎‏رکعت، باید بنا را بر اقلّ بگذارد.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر قضای سجده یا تشهد را فراموش کند و بعد از آن که به نماز دیگری‏‎ ‎‏وارد شد، یادش بیاید؛ در صورتی که این نماز، مستحبی باشد، باید آن را قطع نماید و اما‏‎ ‎‏اگر نماز واجب باشد، قطع آن اشکال دارد، خصوصاً اگر آنچه فراموش شده، تشهد باشد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 240

مسأله 7 ـ ‏اگر قضای یکی از آن دو (سجده یا تشهد) در نماز ظهر بر او واجب باشد و‏‎ ‎‏وقت نماز عصر تنگ شود، پس اگر طوری باشد که اگر قضای آن را انجام دهد، نتواند ولو‏‎ ‎‏یک رکعت نماز عصر را در وقت بخواند، باید نماز عصر را مقدّم بدارد و قضای آن جزء‏‎ ‎‏(تشهد یا سجده) را بعد از نماز عصر به جا آورد. و اگر (بعد از انجام قضای آن) بتواند به‏‎ ‎‏یک رکعت نماز عصر در وقت برسد، بعید نیست که باز هم مقدّم داشتن نماز عصر واجب‏‎ ‎‏باشد. و اگر نماز احتیاطی برای نماز ظهر به گردنش باشد و وقت نماز عصر تنگ شود،‏‎ ‎‏چنانچه (بعد از خواندن نماز احتیاط) یک رکعت نماز عصر را می تواند در وقت بخواند،‏‎ ‎‏باید نماز احتیاط را مقدم بدارد و گرنه باید نماز عصر را مقدم کرده و بعد از نماز عصر‏‎ ‎‏احتیاطاً هم نماز احتیاط را بخواند و هم نماز ظهر را اعاده نماید.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 241