کتاب نماز
احکام شکّ
حکم شک در افعال نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حکم شک در افعال نماز

احکام خلل در نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم شک در افعال نماز

حکم شک در افعال نماز

مسأله 1 ـ ‏کسی که در یکی از افعال نماز شک کند، چنانچه این شک قبل از داخل‏‎ ‎‏شدن در فعل دیگری باشد که باید آن را بعد از آن فعل مشکوک انجام داد، واجب است آن‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 224

‏فعل مشکوک را به جا آورد، مانند این که شک کند در تکبیرة الاحرام قبل از آن که در‏‎ ‎‏قرائت، حتی در ‏«اَعُوذُ بِالله ِ مِنَ الشَیْطانِ الرَّجیم»‏ داخل شود، یا در خواندن حمد قبل از آن که‏‎ ‎‏وارد خواندن سوره شود، یا در قرائت سوره قبل از آن که به رکوع برود، یا در به جا آوردن‏‎ ‎‏رکوع قبل از خم شدن برای سجده، یا در سجده قبل از ایستادن یا قبل از داخل شدن در‏‎ ‎‏تشهّد. و چنانچه این شک بعد از دخول در فعلی باشد که باید پس از مشکوک انجام بگیرد ـ هرچند‏‎ ‎‏آن کار بعدی مستحب باشد ـ به شک اعتنا نمی نماید و بنا می گذارد که آن را انجام‏‎ ‎‏داده است، بدون آن که فرقی بین دو رکعت اول نماز و دو رکعت آخر نماز باشد، بنا بر این‏‎ ‎‏اعتنا نمی کند به شک در خواندن فاتحه در حالی که قرائت سوره را شروع کرده و در‏‎ ‎‏خواندن سوره در حالی که به قنوت مشغول شده و در انجام رکوع یا قیام بعد از رکوع در‏‎ ‎‏حالی که مشغول رفتن به طرف سجده است و در انجام سجده در حالی که ایستاده یا‏‎ ‎‏مشغول تشهد است، و در تشهد در حالی که ایستاده است، بلکه و در حالی که شروع به‏‎ ‎‏ایستادن نموده است بنابر اقوی، ولی اگر در حال برخاستن برای قیام در انجام سجده شک‏‎ ‎‏کند، باید سجده را به جا آورد.‏

مسأله 2 ـ ‏در بنا گذاشتن بر انجام مشکوک و اعتنا نکردن به شک بعد از آن که در غیر‏‎ ‎‏آن داخل شد، فرقی نیست که آن غیر از جزءهای مستقل باشد، مانند مثال های گذشته‏‎ ‎‏(مثلاً سوره نسبت به حمد) و یا از جزءهای غیر مستقل، مثل این که نسبت به خواندن اول‏‎ ‎‏سوره، وقتی که در آخر سوره است، شک کند، یا نسبت به اول آیه، وقتی که در آخر آیه‏‎ ‎‏است بلکه نسبت به اول کلمه، وقتی که در آخر کلمه است (که در همۀ این موارد به شک‏‎ ‎‏خود اعتنا نمی کند) اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که (در موارد غیر مستقل) آن‏‎ ‎‏مشکوک را به قصد تقرب مطلق (نه به قصد جزء بودن) به جا آورد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر در این که آنچه را که انجام داده، صحیح بوده است یا فاسد، شک نماید ـ نه‏‎ ‎‏آن که در اصل انجام آن شک داشته باشد ـ به شک خود اعتنا نمی کند، اگرچه در محل آن باشد،‏‎ ‎‏هر چند که در این صورت، احتیاط به اعاده کردن قرائت و ذکر به قصد قربت (نه جزئیت)‏‎ ‎‏و در مورد رکن به این که نماز را تمام کند و سپس آن را اعاده نماید، مطلوب است.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 225

مسأله 4 ـ ‏اگر در سلام نماز شک کند بعد از آن که داخل چیزی شده باشد که مترتب بر‏‎ ‎‏فارغ شدن از نماز است ـ مثل تعقیب و مانند آن ـ یا در بعضی از کارهایی که منافات با نماز‏‎ ‎‏دارد و مانند این ها از اموری که نمازگزار جز بعد از فراغ از نماز به آن ها نمی پردازد، اعتنا‏‎ ‎‏(به شک) نمی کند. چنان که اگر مأموم در گفتن تکبیرة الاحرام شک کند و به کاری که‏‎ ‎‏مترتب بر تکبیرة الاحرام است ـ ولو این که به مانند سکوتی که در نماز جماعت مستحب‏‎ ‎‏است و مانندآن ـ مشغول شده باشد، به شک خود اعتنا نمی نماید.‏

مسأله 5 ـ ‏چیزی که در محل (آن چیز) در انجام آن شک کند و آن را انجام دهد، سپس‏‎ ‎‏متوجّه شود که آن را به جا آورده بوده است، نماز را باطل نمی کند، مگر آن که رکن باشد.‏‎ ‎‏چنان که اگر آن را انجام ندهد و از محل آن گذشته باشد، سپس معلوم شود که آن را به جا‏‎ ‎‏نیاورده بوده است نمازش باطل نمی باشد، به شرط آن که رکن نباشد و جبران آن هم ممکن‏‎ ‎‏نباشد به این که داخل رکن دیگری شده باشد و اگر جبران آن ممکن باشد، باید آن را جبران‏‎ ‎‏نماید، اگرچه رکن نباشد.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر در حال انجام دادن کاری از کارهای نماز شک کند که در بعضی کارهای‏‎ ‎‏قبلی شک کرده یا نه، به شک خود اعتنا نمی کند و همچنین است اگر در آن حال شک کند‏‎ ‎‏که چنین سهوی کرده است یا نه(یعنی شک کند که در کارهای قبلی سهوی کرده یا نکرده).‏‎ ‎‏البته اگر شک کند که سهوی انجام داده یا نه در حالی که در محل جبران مشکوک است (و‏‎ ‎‏از محل آن نگذشته) باید آن را به جا آورد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 226