کتاب نماز
احکام خلل در نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام خلل در نماز

احکام خلل در نماز

مسأله 1 ـ ‏کسی که عمداً و سهواً، دانسته و ندانسته به طهارت از حدث ، اخلال نماید‏‎ ‎‏(بدون طهارت نماز بخواند) نمازش باطل است برخلاف طهارت از نجاسات، چنان که‏‎ ‎‏تفصیل این مطلب و شرایط دیگر مانند وقت و رو به قبله بودن و پوشش و غیر این ها‏‎ ‎‏گذشت. و اگر کسی عمداً به چیزی از واجبات نمازش ولو این که (مثلاً) به اعراب حمد و‏‎ ‎‏سوره و ذکرهای واجب آن اخلال کند، نمازش باطل می شود. و همچنین است اگر جزئی‏‎ ‎‏را ـ چه قول باشد یا فعل ـ عمداً در نماز اضافه کند، بدون آن که فرقی بین رکن و غیر آن‏‎ ‎‏باشد، بلکه فرقی نیست بین آن که آن جزء اضافی موافق اجزاء نماز باشد یا مخالف آن ها؛‏‎ ‎‏گرچه حکم به بطلان در جزء مخالف اجزای نماز و بلکه در غیر جزئی که رکن است،‏‎ ‎‏خالی از تأمل و اشکال نیست. و در افزودن بر نماز در غیر ارکان، معتبر است که به عنوان‏‎ ‎‏آن که از نماز یا اجزای نماز است آورده شود، پس قرائت نمودن و گفتن ذکر و دعا در اثنای‏‎ ‎‏نماز، نه به این عنوان که از نماز باشد از مصادیق افزودن بر نماز نیست، بنا بر این مادامی که‏‎ ‎‏به واسطۀ این زیادی صورت نماز از میان نرود اشکالی ندارد، چنان که انجام دادن افعال‏‎ ‎‏مباح خارج از نماز در اثنای نماز مثل خاراندن بدن و مانند آن در صورتی که موجب از بین‏‎ ‎‏رفتن موالات یا به هم خوردن صورت نماز نشود، چنان که گذشت، اشکالی ندارد. و اما‏‎ ‎‏نسبت به زیاد کردنی که از روی سهو باشد: پس کسی که یک رکعت یا یک رکن مثل رکوع‏‎ ‎‏یا دو سجده از یک رکعت یا تکبیرة الاحرام را سهواً بر نمازش بیفزاید، نمازش باطل‏‎ ‎‏است، البته بطلان نماز در مورد آخر (اضافه کردن سهوی تکبیرة الاحرام) مورد اشکال‏‎ ‎‏است. اما زیاد کردن قیامی که رکن است، صورت نمی پذیرد مگر با زیاد شدن رکوع یا‏‎ ‎‏تکبیرة الاحرام، (که همراه آن ها قیام متصل به رکوع و یا قیام در حال تکبیرة الاحرام نیز‏‎ ‎‏زیاد می شود). و اما نیّت بنابر آن که عبارت از داعی (و محرک) باشد زیاد شدن آن تصوّر‏‎ ‎‏نمی شود، و بنابر آن که نیّت، خطور قلبی (و گذراندن در قلب) باشد افزودن آن ضرری‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 219

‏نمی رساند. و زیاد کردن غیر ارکان از روی سهو، نماز را باطل نمی کند، اگرچه بنابر احتیاط‏‎ ‎‏موجب دو سجدۀ سهو می شود، چنان که به زودی می آید.‏

مسأله 2 ـ ‏کسی که سهواً چیزی از واجبات نمازش را کم کند و یادش نیاید مگر بعد از‏‎ ‎‏آن که محلش گذشته باشد، چنان که رکن باشد، نمازش باطل است و اگر رکن نباشد،‏‎ ‎‏نمازش صحیح است و باید ـ بنابر تفصیلی که در محل خود می آید ـ سجدۀ سهو انجام‏‎ ‎‏دهد و جزء فراموش شده را اگر تشهد یا یکی از دو سجده باشد، باید بعد از فراغ از نماز‏‎ ‎‏قضا نماید و از میان اجزای فراموش شده، غیر از این دو قضا ندارد. و اگر جزء فراموش‏‎ ‎‏شده را در محلّش به یاد آورد باید آن را جبران کند ـ اگرچه رکن باشد ـ و آنچه را که باید‏‎ ‎‏پشت سر آن باشد، اعاده کند. و منظور از گذشتن محل آن است که داخل رکن دیگری که‏‎ ‎‏بعد از آن است شده باشد، یا محل آوردن جزء فراموش شده، فعل خاصی باشد که از محل‏‎ ‎‏این فعل خاص، گذشته باشد، مانند ذکر رکوع و سجود وقتی آن را فراموش کند و بعد از‏‎ ‎‏سربرداشتن از آن ها یادش بیاید. بنا بر این کسی که رکوع را فراموش کند تا این که داخل‏‎ ‎‏سجدۀ دوم شود، یا هر دو سجده را فراموش کند تا این که داخل رکوع رکعت بعدی شود،‏‎ ‎‏نمازش باطل است، برخلاف این که رکوع را فراموش کند و قبل از آن که به سجدۀ اول‏‎ ‎‏وارد شود یادش بیاید و یا آن که دو سجده را فراموش کند و قبل از آن که به رکوع (رکعت‏‎ ‎‏بعدی) برود، یادش بیاید که (در این دو صورت) باید برگردد و جزء فراموش شده را به جا‏‎ ‎‏آورد و چیزهایی را که قبلاً (در حال فراموشی) انجام داده و مترتب بر آن جزء فراموش‏‎ ‎‏شده است، باید با ترتیب دوباره انجام دهد. و اگر رکوع را فراموش کند و بعد از داخل‏‎ ‎‏شدن در سجدۀ اول یادش بیاید، احتیاط (واجب) آن است که برگردد و رکوع فراموش‏‎ ‎‏شده و چیزهایی که مترتب بر آن است را دوباره انجام دهد و بعد از تمام کردن نماز، نماز‏‎ ‎‏را اعاده نماید. و کسی که تمام قرائت یا ذکر یا بعضی از آن ها یا ترتیب در بین آن ها را‏‎ ‎‏فراموش کند و قبل از آن که به حد رکوع برسد، یادش بیاید باید آنچه را فراموش کرده،‏‎ ‎‏انجام دهد و آنچه را مترتب بر آن است اعاده نماید. و کسی که قیام یا طمأنینه در قرائت یا‏‎ ‎‏ذکر را فراموش کند و قبل از رکوع یادش بیاید، احتیاط (واجب) آن است که آن ها را به‏‎ ‎‏قصد قربت مطلق ـ نه به قصد جزء نماز بودن ـ انجام دهد. البته اگر بلند یا آهسته خواندن‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 220

‏قرائت را فراموش کند، ظاهر آن است که انجام دوبارۀ آن ها واجب نیست، اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) جبران نمودن آن است، مخصوصاً اگر در اثنای قرائت یادش بیاید، که سزاوار‏‎ ‎‏نیست احتیاط را ترک کند ؛ به این که به قصد قربت مطلق به جا آورد. و کسی که راست‏‎ ‎‏ایستادن بعد از رکوع یا طمأنینه در ایستادن بعد از رکوع را فراموش کند و قبل از رسیدن به‏‎ ‎‏سجده یادش بیاید، باید با حالت طمأنینه، راست بایستد ـ البته در فراموشی طمأنینه باید به‏‎ ‎‏قصد احتیاط و رجاء باشد ـ و نمازش را ادامه دهد. و کسی که ذکر سجده یا طمأنینه در‏‎ ‎‏آن را یا بر زمین نهادن یکی از هفت موضع سجده را در حال ذکر، فراموش کند و قبل از‏‎ ‎‏آن که از مسمّای سجده خارج شود یادش بیاید، باید ذکر را بگوید ولی در غیر فراموشی‏‎ ‎‏ذکر، باید به قصد قربتِ مطلق و بدون آن که نیّت جزئیّت داشته باشد، به جا آورد و اگر بعد‏‎ ‎‏از سر برداشتن از سجده یادش بیاید، دیگر محل جبران آن گذشته است و باید به نمازش‏‎ ‎‏ادامه دهد. و کسی که راست نشستن بعد از سجدۀ اول یا طمأنینه در آن را فراموش کند و‏‎ ‎‏قبل از آن که به مسمّای سجدۀ دوم داخل شود، یادش بیاید، باید با طمأنینه بنشیند و سپس‏‎ ‎‏نمازش را ادامه دهد، لکن در مورد فراموش کردن طمأنینه، باید قصد احتیاط و رجاء‏‎ ‎‏داشته باشد. و اگر بعد از داخل شدن به سجدۀ دوم یادش بیاید، دیگر جای جبران آن‏‎ ‎‏گذشته است و باید به نمازش ادامه دهد. و کسی که یک سجده یا تمام تشهد و یا بعض‏‎ ‎‏آن را فراموش کند و قبل از رسیدن به حد رکوع (در غیر رکعت آخر) و یا قبل از سلام در‏‎ ‎‏صورتی که آن جزء فراموش شده، سجدۀ آخر یا تشهد آخر باشد یادش بیاید، باید آن جزء‏‎ ‎‏فراموش شده را به جا آورد و آنچه را که می بایست پس از جزء فراموش شده انجام شود با‏‎ ‎‏ترتیب اعاده نماید. و اگر یک سجده یا تشهد رکعت آخر را فراموش کند و بعد از سلام‏‎ ‎‏یادش بیاید، چنانچه چیزی که نماز را چه عمداً و چه سهواً باطل می کند مانند حدث از او‏‎ ‎‏سر زده باشد، دیگر محل جبران آن گذشته است و فقط باید آن جزء فراموش شده را قضا‏‎ ‎‏نماید و دو سجدۀ سهو انجام دهد. و اگر قبل از آن که چنین چیزی از او سر بزند یادش‏‎ ‎‏بیاید، در صورتی که سجده را فراموش کرده باشد، احتیاط (مستحب) آن است که سجده‏‎ ‎‏را بدون آن که ادا و قضای آن را تعیین نماید به جا آورد، سپس احتیاطاً تشهد و سلام را‏‎ ‎‏بگوید و پس از آن، احتیاطاً دو سجدۀ سهو به جا آورد. و در صورتی که تشهد را فراموش‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 221

‏کرده باشد، باید به همین صورت (بدون تعیین ادا و قضا) آن را به جا آورد، سپس سلام و‏‎ ‎‏دو سجدۀ سهو را احتیاطاً به جا آورد، اگرچه اقوی آن است که در این دو مورد بعد از گفتن‏‎ ‎‏سلام، محل جبران در هر حال گذشته است و فقط قضای جزء فراموش شده و دو سجدۀ‏‎ ‎‏سهو بر او واجب است. و کسی که سلام را فراموش کند و قبل از آن که چیزی که نماز را ‏‎ ‎‏چه عمداً و چه سهواً باطل می کند از او سر بزند یادش بیاید، باید سلام را به جا آورد و اگر ‏‎ ‎‏به جا نیاورد، نمازش باطل است و همچنین است هر چیز فراموش شده را که در محل آن، ‏‎ ‎‏یادش بیاید، اگر آن را به جا نیاورد (نمازش باطل است) بنابر آنچه سابقاً گذشت.‏

مسأله 3 ـ ‏کسی که مثلاً رکعت آخر نماز را فراموش کند و بعد از تشهد قبل از آن که‏‎ ‎‏سلام دهد، یادش بیاید باید بایستد و آن رکعت را بخواند. و اگر بعد از سلام یادش بیاید،‏‎ ‎‏چنانچه کاری را که (حتی) سهواً مبطل نماز است انجام نداده باشد، باید باز هم بایستد و‏‎ ‎‏نماز را تمام کند و اگر بعد از انجام چنین کاری (که حتی سهواً هم مبطل نماز است) یادش‏‎ ‎‏بیاید باید نماز را از نو بخواند و فرقی بین نماز چهار رکعتی و غیر آن نیست. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر بیش از یک رکعت را فراموش کند، وهمچنین اگر قبل از سلام و بعد از تشهد، یا‏‎ ‎‏قبل از آن، یک رکعت را بر نمازش اضافه نماید باید نمازش را از نو بخواند.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر قبل از شروع به تکبیر رکوع ـ بنابر فرض آوردن آن ـ و قبل از خم شدن‏‎ ‎‏برای رکوع ـ بنابر فرض نیاوردن آن ـ علم اجمالی داشته باشد که یا دو سجده از رکعت‏‎ ‎‏قبلی یا قرائت همین رکعت حاضر از او فوت شده است، بنابر اقوی اکتفا به قرائت همین‏‎ ‎‏رکعت می نماید و همچنین است اگر بعد از شروع در تکبیر قنوت یا بعد از شروع در‏‎ ‎‏قنوت و یا بعد از قنوت، چنین علمی برای او پیدا شود، که بنابر اقوی به آوردن قرائت اکتفا‏‎ ‎‏می کند، لیکن احتیاط به اعادۀ نماز را سزاوار نیست ترک نماید.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر بعد از فارغ شدن از نماز بداند که دو سجده را ترک نموده است و نداند‏‎ ‎‏که آیا هر دوی این ها از یک رکعت بوده است یا از دو رکعت؟ احتیاط (واجب) آن است که‏‎ ‎‏قضای هر دو سجده را به جا آورد، سپس دو بار دو سجدۀ سهو به جا آورد و پس از آن، نماز ‏‎ ‎‏را اعاده کند. و همچنین است اگر در اثنای نماز باشد ـ البته بعد از داخل شدن در رکوع ـ و ‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 222

‏اما اگر قبل از داخل شدن در رکوع باشد، دارای صوری است که مجال بیان آن ها نیست.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر بعد از ایستادن برای رکعت سوم، بداند که تشهد را نخوانده است،‏‎ ‎‏ولیکن نداند که آیا سجده را هم ترک کرده است یا نه، بعید نیست که اکتفا به خواندن تشهد‏‎ ‎‏جایز باشد و احتیاط (مستحب) آن است که علاوه بر این، نماز را هم اعاده نماید.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 223