کتاب طهارت
احکام طهارت
احکام آب ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام آب ها

 

احکام آب ها

‏آب یا مطلق است یا مضاف. آب مضاف: مانند فشردۀ اجسام مثل آب هندوانه و انار و‏‎ ‎‏مانند آبی که با چیز دیگری ممزوج شود، به طوری که به آن آب گفته نشود مثل آب شکر‏‎ ‎‏(شربت) و آب نمک. و آب مطلق بر چند قسم است: آب جاری و آبی که (از زمین)‏‎ ‎‏می جوشد ولی جریان ندارد و آب چاه و آب باران و آب ایستاده، که به آن‏‎ ‎‏«راکد» می گویند.‏

مسأله 1 ـ ‏آب مضاف به خودی خود پاک است ولی پاک کننده از حدث یا خبث‏‎ ‎‏نیست و اگر نجاستی به آن برسد، تمامی آن هر چند هزار کر باشد نجس می شود، البته اگر‏‎ ‎‏آب مضاف از بالا به پایین ـ ولو به صورت سراشیبی با فشار ـ جاری باشد و نجاست به‏‎ ‎‏قسمت پایین آن برسد فقط همان قسمت و پایین آن نجس می شود و نجاست به قسمت‏‎ ‎‏بالای آن سرایت نمی کند.‏

مسأله 2 ـ ‏آب مطلق با تبخیر از مطلق بودن خارج نمی شود، البته اگر با آن چیز دیگری‏‎ ‎‏ممزوج شده و بخار شود، چه بسا مضاف می گردد مثل گلاب و مانند آن. چنان که آب‏‎ ‎‏مضاف در پاره ای موارد بعد از تبخیر هم مضاف می باشد. و معیار در این گونه موارد،‏‎ ‎‏کیفیت آبی است که بعد از تبخیر جمع می شود، بنا بر این گاهی آنچه بخار شده تنها اجزای‏‎ ‎‏آبی است و بعد از اجتماع مجدد به صورت آب مطلق در می آید، و گاهی به صورت آب‏‎ ‎‏مضاف در می آید.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 17

مسأله 3 ـ ‏اگر در مطلق یا مضاف بودن مایعی شک کند، چنانچه حالت قبلی آن را‏‎ ‎‏بداند باید بنا را بر آن بگذارد، مگر در بعضی موارد مانند شبهۀ مفهومیه و شک در بقای‏‎ ‎‏موضوع و اگر حالت سابق آن را نداند، حدث و خبث را برطرف نمی کند و اگر نجاستی به‏‎ ‎‏آن برسد در صورتی که آن مایع قلیل باشد قطعاً نجس می شود ولی اگر کثیر (به اندازۀ کرّ)‏‎ ‎‏باشد ظاهر آن است که محکوم به طهارت است.‏

مسأله 4 ـ ‏تمام اقسام آب مطلق در صورتی که در اثر تماس با نجاست، یکی از‏‎ ‎‏اوصاف سه گانۀ آن ـ رنگ، بو و مزه ـ تغییر کند نجس می شود، ولی اگر در اثر مجاورت با‏‎ ‎‏نجاست تغییر کند نجس نمی شود، مانند آن که آب مطلق در اثر نزدیک بودن با مردار بوی‏‎ ‎‏آن را بگیرد. البته اگر مردار خارج آب بیفتد و قسمتی از آن داخل آب قرار بگیرد و آب‏‎ ‎‏به واسطۀ مجموع آن تغییر نماید نجس می شود.‏

مسأله 5 ـ ‏معیار (نجس شدن) این است که آب با اوصاف نجاست تغییر کند نه با‏‎ ‎‏اوصاف متنجس، پس اگر آب کر یا جاری و مانند آن ها به وسیلۀ بقّم متنجس قرمز گردد‏‎ ‎‏نجس نمی شود.‏

مسأله 6 ـ ‏معیار، تغییر یکی از اوصاف سه گانۀ آب به سبب نجاست است، اگرچه‏‎ ‎‏تغییر آن از سنخ اوصاف نجاست نباشد، پس اگر آب با ریختن خون در آن، زرد شود‏‎ ‎‏نجس می شود.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر متنجسی که دارای وصف نجاست است، در آب معتصم بیفتد و به‏‎ ‎‏سبب همان وصف نجس آن آب را تغییر دهد، بنابر اقوی آب نجس نمی شود، مانند‏‎ ‎‏این که مرداری در آبی بیفتد و بوی آب را تغییر دهد سپس مردار بیرون آورده شود‏‎ ‎‏و آن آب در آب کری ریخته شود و بوی کر را تغییر دهد. البته اگر متنجس مقداری‏‎ ‎‏از اجزاء نجس را همراه داشته باشد و به سبب اجزاء نجس، آب معتصم تغییر کند‏‎ ‎‏نجس می شود.‏

مسأله 8 ـ ‏آب جاری که از زمین می جوشد و روان است، کم باشد یا زیاد، و نیز آبی که‏‎ ‎‏از زمین می جوشد ولی راکد است مانند بعضی از چشمه ها، با ملاقات نجاست نجس‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 18

‏نمی شود. و بنابر اقوی آب چاه، حکم آب جاری را دارد، پس این آب ها فقط در صورتی‏‎ ‎‏که تغییر کنند نجس می شوند.‏

مسأله 9 ـ ‏آب راکدی که متصل به آب جاری باشد در حکم آب جاری است، پس‏‎ ‎‏گودال آبی که به وسیلۀ جوی کوچک و مانند آن (مثل لوله) به نهر متصل باشد در حکم‏‎ ‎‏آب نهر است، و همچنین است کناره های نهر، هرچند که آب آن ها ساکن باشد.‏

مسأله 10 ـ ‏آب جاری و آنچه در حکم آن است اگر به وسیلۀ نجاست تغییر یافته و‏‎ ‎‏نجس شود در صورتی که تغییر آن ـ ولو به خودی خود ـ از بین برود و با آب معتصم،‏‎ ‎‏ممزوج گردد پاک می شود.‏

مسأله 11 ـ ‏آب راکدی که مادّه ندارد اگر کمتر از کر باشد با ملاقات نجاست نجس‏‎ ‎‏می شود ـ چه آب بر نجاست وارد شود و چه نجاست بر آب ـ و با ممزوج شدن با آب‏‎ ‎‏معتصم مانند جاری و کر و آب باران پاک می شود، و اقوی آن است که به صرف اتصال‏‎ ‎‏بدون ممزوج شدن کفایت نشود.‏

مسأله 12 ـ ‏اگر شک کند که آب قلیلی ماده دارد یا نه در صورتی که سابقاً دارای ماده‏‎ ‎‏بوده و فعلاً شک در منقطع شدن آن پیدا کرده، بنا را بر حالت اول می گذارد، و اگر حالت‏‎ ‎‏سابق را نداند، نمی تواند آن را دارای ماده بداند، با این حال اگر نجاست به آن برسد‏‎ ‎‏بنابر اقوی محکوم به طهارت است.‏

مسأله 13 ـ ‏آب راکد اگر به اندازۀ کر باشد با ملاقات نجاست، نجس نمی شود مگر‏‎ ‎‏آن که تغییر کند و اگر قسمتی از آب راکد تغییر کند، چنانچه بقیۀ آن به اندازۀ کر باشد، بقیۀ‏‎ ‎‏آن، که تغییر نکرده بر طهارتش باقی است. و آن قسمت متغیر در صورتی که با این‏‎ ‎‏باقی مانده که به اندازۀ کر است ممزوج شده و تغیرش از بین برود، پاک می شود، ولی اگر‏‎ ‎‏باقی مانده کمتر از کر باشد همۀ آب نجس می شود.‏

مسأله 14 ـ ‏آب کر به دو صورت اندازه گیری می شود: اول با وزن و آن هزار و دویست‏‎ ‎‏رطل عراقی است و این مقدار بر حسب حقۀ کربلا و نجف اشرف ـ که نهصد و سی و سه‏‎ ‎‏مثقال و یک سوم مثقال است ـ هشتاد و پنج حقه و یک ربع و نیم بقالی و دو و نیم مثقال‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 19

‏صیرفی می باشد. و بر حسب حقۀ اسلامبول ـ که دویست و هشتاد مثقال است ـ دویست و‏‎ ‎‏نود و دو و نیم حقه می باشد. و بر حسب من شاهی ـ که هزار و دویست و هشتاد مثقال‏‎ ‎‏است ـ شصت و چهار من بیست مثقال کم می باشد. و بر حسب من تبریزی یکصد و‏‎ ‎‏بیست و هشت من، بیست مثقال کم می باشد. و بر حسب من بمبئی ـ که چهل سیر و هر‏‎ ‎‏سیر آن هفتاد مثقال است ـ بیست و نه من و یک چهارم من می باشد. و بر حسب کیلوگرم‏‎ ‎‏رایج بنابر اقرب 377 کیلو و 419 گرم می باشد. دوم با مساحت (گنجایش ) و آن بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) چهل و دو وجب و 87 وجب است بلکه این اندازه خالی از قوت نیست.‏

مسأله 15 ـ ‏آبی که نمی داند کر است یا نه اگر حالت سابق آن معلوم است بنا را بر آن‏‎ ‎‏حالت می گذارد و اگر معلوم نیست، بنابر اقوی با ملاقات نجاست، نجس نمی شود اگرچه‏‎ ‎‏سایر احکام کر بر آن جاری نیست.‏

مسأله 16 ـ ‏اگر آب قلیل کر شود، و می داند که با نجاست ملاقات کرده ولیکن نمی داند‏‎ ‎‏که ملاقات قبل از کریّت بوده یا بعد از آن، محکوم به طهارت است، مگر این که تاریخ‏‎ ‎‏ملاقات معلوم باشد و تاریخ کر شدن معلوم نباشد (که در این صورت محکوم به نجاست‏‎ ‎‏است ) و اما اگر آب کر قلیل شود و می داند که با نجاست ملاقات کرده است ولی نمی داند‏‎ ‎‏که ملاقات قبل از قلیل شدن بوده یا بعد از آن، ظاهراً در هر صورت محکوم به طهارت‏‎ ‎‏است حتی اگر تاریخ قلیل شدن آن را هم بداند.‏

مسأله 17 ـ ‏آب باران در حالی که از آسمان می بارد مانند جاری است، بنا بر این تا وقتی‏‎ ‎‏که تغییر نکرده نجس نمی شود، ولی احتیاط (استحبابی) آن است که آب باران به قدری‏‎ ‎‏باشد که روی زمین سخت جاری شود؛ اگرچه کفایت مقداری که باران بر آن صدق کند‏‎ ‎‏خالی از قوت نیست.‏

مسأله 18 ـ ‏مقصود از آب باران ـ که جز با تغییر نجس نمی شود ـ قطراتی است که‏‎ ‎‏می بارد و آبی است که از آن ها جمع شده و همچنان باران بر آن می بارد، و همچنین است‏‎ ‎‏آب جمع شده ای که متصل است به آبی که باران بر آن می بارد. بنا بر این آب بارانی که از‏‎ ‎‏ناودان در زیر سقف جاری است تا زمانی که باران قطع نشده مانند آبی است که در پشت‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 20

‏بام جمع شده و باران بر آن می بارد.‏

مسأله 19 ـ ‏آب باران به هر چیز نجسی که قابل پاک شدن است برسد آن را پاک می کند‏‎ ‎‏مانند آب، زمین، فرش و ظروف. و اقوی آن است که برای پاک شدن آب نجس باید آب‏‎ ‎‏باران با آن ممزوج شود. و برای پاک شدن فرش و مانند آن نیازی به فشار و تعدد نیست،‏‎ ‎‏بلکه برای پاک شدن ظرف ها نیز احتیاجی به تعدد نیست. البته اگر ظرف با ولوغ سگ،‏‎ ‎‏نجس شده باشد اقوی آن است که باید اول خاک مالی شده سپس زیر باران قرار داده شود‏‎ ‎‏که در این صورت اگر باران بر آن ببارد بدون نیاز به تعدد پاک می شود.‏

مسأله 20 ـ ‏اگر آب باران به همه جای تشک و مانند آن، که نجس شده برسد و در همۀ‏‎ ‎‏آن نفوذ کند، ظاهر و باطن آن پاک می شود و اگر به قسمتی از آن برسد همان قسمت پاک‏‎ ‎‏می شود و اگر باران به ظاهر آن برسد و به داخل آن نفوذ نکند فقط ظاهر آن پاک می گردد.‏

مسأله 21 ـ ‏اگر پشت بام نجس باشد و آب باران در سقف نفوذ کرده و در حال بارش‏‎ ‎‏باران چکّه کند این چکّه پاک است اگرچه عین نجاست هم بر روی پشت بام باشد و آبی‏‎ ‎‏که چکّه می کند از آن عبور کرده باشد و نیز آبی که پس از قطع باران چکّه می کند اگر‏‎ ‎‏احتمال داده شود که از بقایای آبی است که داخل سقف باقی مانده یا احتمال داده شود که‏‎ ‎‏از عین نجاست یا از قسمت هایی که پس از قطع شدن باران به وسیلۀ عین نجاست‏‎ ‎‏متنجس شده عبور نکرده، پاک است اما اگر بداند که چکّه ها از آبی است که پس از قطع‏‎ ‎‏شدن باران بر یکی از آن دو گذشته، این چکّه ها نجس است.‏

مسأله 22 ـ ‏آب راکد نجس که باران بر آن ببارد و با آن ممزوج شود پاک می شود و‏‎ ‎‏همچنین اگر به آب معتصم مانند کر یا جاری متصل و با آن ممزوج شود پاک می گردد و در‏‎ ‎‏اتصال، کیفیت خاصی معتبر نیست، بلکه معیار صرف اتصال است اگرچه به وسیلۀ جوی‏‎ ‎‏کوچک و یا روزنه ای باشد که بین آن ها است، چنان که بالا بودن یا مساوی بودن سطح آب‏‎ ‎‏معتصم با آب نجس شرط نیست. البته اگر جریان آب نجس از بالا روی آب معتصم باشد،‏‎ ‎‏ظاهر آن است که (چنین اتصالی) در پاک شدن قسمت بالای آب نجس ـ در حال ریزش‏‎ ‎‏بر روی آب معتصم ـ کفایت نمی کند.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 21

مسأله 23 ـ ‏آبی که در وضو به کار رفته بدون اشکال پاک و پاک کننده از حدث و خبث‏‎ ‎‏است. چنان که آبی که در رفع حدث اکبر (غسل جنابت و مانند آن) به کار رفته پاک و پاک‏‎ ‎‏کنندۀ خبث است و بلکه بنابر اقوی برطرف کنندۀ حدث نیز می باشد.‏

مسأله 24 ـ ‏آبی که برای برطرف کردن خبث استعمال شده، که به آن غساله گفته‏‎ ‎‏می شود مطلقا نجس است.‏

مسأله 25 ـ ‏آب استنجاء ـ خواه از بول یا غائط ـ پاک است، در صورتی که هیچ یک از‏‎ ‎‏اوصاف سه گانۀ آن تغییر نکرده باشد و در آن ذراتی از غائط که قابل تشخیص است نباشد‏‎ ‎‏و بول و یا غائط بیش از مقدار معمول اطراف محل خروج را آلوده نکرده باشد، به طوری‏‎ ‎‏که به آن استنجاء نگویند ونجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. و از قبیل نجاست خارج‏‎ ‎‏است، بیرون آمدن نجاست دیگری مثل خون با بول یا با غائط حتی بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏اگر آنچه بیرون آمده طوری باشد که جزء بول یا غائط محسوب شود.‏

مسأله 26 ـ ‏در پاک بودن آب استنجاء، رسیدن آب به مخرج قبل از رسیدن دست به آن‏‎ ‎‏شرط نیست گرچه احتیاط (مستحب) رعایت آن است.‏

مسأله 27 ـ ‏اگر نجس، بین چند چیز محدود، مشتبه باشد، مثل این که در میان ده ظرف‏‎ ‎‏یکی از آن ها نجس باشد (و معلوم نباشد که کدام یک نجس است) باید از همۀ آن ها‏‎ ‎‏اجتناب شود و هرگاه چیزی با یکی از آن ها ملاقات کند که حالت سابقۀ آن نجاست باشد‏‎ ‎‏بنابر احتیاط (واجب) ـ اگر اقوی نباشد ـ آنچه ملاقات کرده است محکوم به نجاست است‏‎ ‎‏و اگر حالت سابقۀ آن، نجاست نباشد در آن تفصیل است.‏

مسأله 28 ـ ‏اگر یکی از دو ظرف مشتبه (که مسلماً یکی از آن دو نجس است) بریزد‏‎ ‎‏واجب است از آن ظرف دیگر اجتناب شود.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 22