احکام ارث
کسانی که به واسطۀ خویشی ارث می برند سه دسته هستند:
ارث دسته دوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ارث دسته دوم

‏ ‏

ارث دسته دوم

‏         مسأله 2749- دستۀ دوم از کسانی که به واسطۀ خویشی ارث می‌برند جدّ یعنی پدر ‏‎ ‎‏بزرگ و جدّه یعنی مادربزرگ و برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته ‏‎ ‎‏باشد،اولادشان ارث می‌برند.‏

‏         مسأله 2750- اگر وارث میت فقط یک برادر،یا یک خواهر باشد همۀ مال به او ‏‎ ‎‏می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری،یا چند خواهر پدر و مادری باشند،مال به طور ‏‎ ‎‏مساوی بین آنان قسمت می‌شود،اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند،هر ‏‎ ‎‏برادری دو برابر خواهر می‌برد،مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، ‏‎ ‎‏مال را پنج قسمت می‌کنند،هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن ‏‎ ‎‏را می‌برد.‏

‏         مسأله 2751- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد،برادر و خواهر پدری که ‏‎ ‎‏از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد.و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد ‏‎ ‎‏چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد همۀ مال به او می‌رسد و ‏‎ ‎‏اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد،مال به طور مساوی بین آنان ‏‎ ‎‏قسمت می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد،هر برادری دو برابر ‏‎ ‎‏خواهر می‌برد.‏

‏         مسأله 2752- اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با ‏‎ ‎‏میت جدا است،همۀ مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا ‏‎ ‎‏چند برادر و خواهر مادری باشند،مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.‏

‏         مسأله 2753- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک ‏‎ ‎‏برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد،برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را ‏‎ ‎‏شش قسمت می‌کنند،یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 565

‏خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.‏

‏         مسأله 2754- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و برادر و ‏‎ ‎‏خواهر مادری داشته باشد،برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت ‏‎ ‎‏می‌کنند،یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان ‏‎ ‎‏قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر ‏‎ ‎‏خواهر می‌برد.‏

‏         مسأله 2755- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک ‏‎ ‎‏خواهر مادری باشد،مال را شش قسمت می‌کنند،یک قسمت آن را برادر یا خواهر ‏‎ ‎‏مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر ‏‎ ‎‏خواهر می‌برد.‏

‏         مسأله 2756- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری ‏‎ ‎‏باشد،مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور ‏‎ ‎‏مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر ‏‎ ‎‏برادری دو برابر خواهر می‌برد.‏

‏         مسأله 2757- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد،زن ارث خود را به ‏‎ ‎‏تفصیلی که در صفحه 571 گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در ‏‎ ‎‏مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند.و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط ‏‎ ‎‏خواهر و برادر و شوهر او باشد،شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری ‏‎ ‎‏که در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند.ولی برای آن که زن یا شوهر ارث ‏‎ ‎‏می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر ‏‎ ‎‏و مادری یا پدری کم می‌شود مثلاً اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و ‏‎ ‎‏برادر و خواهر پدر و مادری او باشد،نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از ‏‎ ‎‏سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 566

‏و خواهر پدر و مادری است،پس اگر همۀ مال او شش تومان باشد،سه تومان به ‏‎ ‎‏شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و ‏‎ ‎‏مادری می‌دهند.‏

‏         مسأله 2758- اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد،سهم ارث آنان را به اولادشان ‏‎ ‎‏می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهر زادۀ مادری به طور مساوی بین آنان قسمت ‏‎ ‎‏می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزادۀ پدری یا پدر و مادری می‌رسد هر ‏‎ ‎‏پسری دو برابر دختر می‌برد.‏

‏         مسأله 2759- اگر وارث میت فقط یک جدّ یا یک جدّه است،چه پدری باشد یا مادری ‏‎ ‎‏همۀ مال به او می‌رسد و با بودن جدّ میت پدر جدّ او ارث نمی‌برد.‏

‏         مسأله 2760- اگر وارث میت فقط جدّ و جدّۀ پدری باشد،مال سه قسمت می‌شود،دو ‏‎ ‎‏قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می‌برد و اگر جدّ و جدّۀ مادری باشد،مال را به ‏‎ ‎‏طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.‏

‏         مسأله 2761- اگر وارث میت فقط یک جدّ یا جدّۀ پدری و یک جدّ یا جدّۀ مادری ‏‎ ‎‏باشد مال سه قسمت می‌شود،دو قسمت را جدّ یا جدّۀ پدری و یک قسمت را جدّ یا ‏‎ ‎‏جدّۀ مادری می‌برد.‏

‏         مسأله 2762- اگر وارث میت جدّ و جدّۀ پدری و جدّ و جدّۀ مادری باشد مال سه ‏‎ ‎‏قسمت می‌شود.یک قسمت آن را جدّ وجدّۀ مادری به‌طور مساوی بین خودشان ‏‎ ‎‏قسمت می‌کنند و دو قسمت آن را به جدّ و جدّۀ پدری می‌دهند و جدّ دو برابر ‏‎ ‎‏جدّه می‌برد.‏

‏         مسأله 2763- اگر وارث میت فقط زن و جدّ و جدّۀ پدری و جدّ و جدّۀ مادری او باشد ‏‎ ‎‏زن ارث خود را به تفصیلی که در صفحه 571 گفته می‌شود می‌برد و یک قسمت از سه ‏‎ ‎‏قسمت اصل مال را به جدّ و جدّۀ مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 567

‏قسمت می‌کنند و بقیه را به جدّ و جدّۀ پدری می‌دهند و جدّ دو برابر جدّه می‌برد و اگر ‏‎ ‎‏وارث میت شوهر و جدّ و جدّه باشد،شوهر نصف مال را می‌برد و جدّ و جدّه به ‏‎ ‎‏دستوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 568