احکام ارث
کسانی که به واسطۀ خویشی ارث می برند سه دسته هستند:
ارث دسته اول
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ارث دسته اول

‏ ‏

ارث دسته اول

‏         مسأله 2740- اگر وارث میت فقط یک نفر از دستۀ اول باشد مثلاً پدر یا مادریا یک ‏‎ ‎‏پسر یا یک دختر باشد،همۀ مالِ میت به او می‌رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، ‏‎ ‎‏همۀ مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود،و اگر یک پسر و یک دختر باشد مال ‏‎ ‎‏را سه قسمت می‌کنند،دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می‌برد و اگر چند پسر ‏‎ ‎‏و چند دختر باشند،مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.‏

‏         مسأله 2741- اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند،مال سه قسمت می‌شود،دو ‏‎ ‎‏قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می‌برد ولی اگر میت دو برادر،یا چهار خواهر، ‏‎ ‎‏یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همۀ آنان پدری باشند؛یعنی پدر آنان با پدر ‏‎ ‎‏میت یکی باشد،خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه،اگرچه تا میت پدر و ‏‎ ‎‏مادر دارد اینها ارث نمی‌برند،اما به واسطۀ بودن اینها مادر شش یک مال را می‌برد و ‏‎ ‎‏بقیه را به پدر می‌دهند.‏

‏         مسأله 2742- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد،چنانچه میت دو برادر ‏‎ ‎‏یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد،مال را پنج قسمت ‏‎ ‎‏می‌کنند،پدر و مادر،هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر دو ‏‎ ‎‏برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد،مال را شش قسمت ‏‎ ‎‏می‌کنند،پدر و مادر،هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 563

‏باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر ‏‎ ‎‏می‌دهند،مثلاً اگر مال میت را 24 قسمت کنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن ‏‎ ‎‏را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می‌دهند.‏

‏         مسأله 2743- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد،مال را شش قسمت ‏‎ ‎‏می‌کنند،پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد و اگر چند ‏‎ ‎‏پسر یا چند دختر باشند،آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت ‏‎ ‎‏می‌کنند و اگر پسر و دختر باشند،آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر ‏‎ ‎‏پسری دو برابر دختر ببرد.‏

‏         مسأله 2744- اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشد مال را شش ‏‎ ‎‏قسمت می‌کنند.یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد.‏

‏         مسأله 2745- اگر وارث میت فقط پدر یا مادر،با پسر و دختر باشد،مال را شش ‏‎ ‎‏قسمت می‌کنند،یک قسمت آن را پدر یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌کنند ‏‎ ‎‏که هر پسری دو برابر دختر ببرد.‏

‏         مسأله 2746- اگر وارث میت فقط پدر و یک دختر،یا مادر و یک دختر باشد،مال را ‏‎ ‎‏چهار قسمت می‌کنند،یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.‏

‏         مسأله 2747- اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد،مال را ‏‎ ‎‏پنج قسمت می‌کنند،یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به ‏‎ ‎‏طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.‏

‏         مسأله 2748- اگر میت اولاد نداشته باشد،نوۀ پسری او اگرچه دختر باشد،سهم پسر ‏‎ ‎‏میت را می‌برد و نوۀ دختری او اگرچه پسر باشد،سهم دختر میت را می‌برد مثلاً اگر ‏‎ ‎‏میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد،مال را سه قسمت ‏‎ ‎‏می‌کنند،یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 564