احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

‏ ‏

احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها

‏         مسأله 2633- خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد حرام است و پرستو ‏‎ ‎‏حلال می‌باشد،و احتیاط واجب ‏‎[1]‎‏آن است که از خوردن گوشت هُدهُد خودداری ‏‎ ‎‏نمایند.‏

‏         مسأله 2634- اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند،مثلاً دنبه یا ‏‎ ‎‏مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند،نجس و حرام می‌باشد.‏

‏مسأله 2635- پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت،حرام است:‏

‏1-خون.2-فضله.3-نری.4-فرج.5-بچه‌دان.6-غدد،که آن را دشول ‏‎ ‎‏می‌گویند.7-تخم،که آن را دنبلان می‌گویند.8-چیزی که در مغز کله است و به شکل ‏‎ ‎‏نخود می‌باشد.9-مغز حرام که در میان تیرۀ پشت است.10-پی که در دو طرف تیرۀ ‏‎ ‎‏پشت است.11-زهره‌دان.12-سپرز(طحال).13-بول‌دان(مثانه).14-حدقۀ ‏‎ ‎‏چشم.15-چیزی که در میان سُم است و به آن ذات‌الاشاجع می‌گویند.‏

‏         مسأله 2636- خوردن سرگین و بول حیوان و آب دماغ و چیزهای خبیث دیگر که ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 536

‏طبیعت انسان از آن متنفر است حرام می‌باشد ‏‎[2]‎‏،ولی اگر پاک باشد و مقداری از آن به ‏‎ ‎‏طوری با چیز حلال مخلوط شود که در نظر مردم نابود حساب شود،خوردن آن ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2637- خوردن خاک حرام است ‏‎[3]‎‏ولی خوردن کمی از تربت حضرت ‏‎ ‎‏سیدالشهداء علیه السلام برای شفا،و خوردن گِل داغستان و گِل ارمنی برای معالجه اشکال ‏‎ ‎‏ندارد ‏‎[4]‎

‏         مسأله 2638- فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهن آمده،حرام نیست.و نیز فرو ‏‎ ‎‏بردن غذایی که موقع خلال کردن،از لای دندان بیرون می‌آید اگر طبیعت انسان از آن ‏‎ ‎‏متنفر نباشد اشکال ندارد.‏

‏مسأله 2639- خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است.‏

‏         مسأله 2640- خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی ‏‎ ‎‏کند؛یعنی نزدیکی نماید،حرام می‌شوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای ‏‎ ‎‏دیگر بفروشند.‏

‏         مسأله 2641- اگر با حیوان حلال ‏‎[5]‎‏گوشتی مانند گاو و گوسفند نزدیکی کنند،بول و ‏‎ ‎‏سرگین آنها نجس می‌شود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید فوری ‏‎[6]‎‏آن ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 537

‏حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که با آن وطی کرده پول آن را به صاحبش بدهد.‏

‏         مسأله 2642- آشامیدن شراب،حرام و در بعضی از اخبار بزرگ‌ترین گناه شمرده ‏‎ ‎‏شده است و اگر کسی آن را حلال بداند کافر است ‏‎[7]‎‏.از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ‏‎ ‎‏روایت شده است که فرمودند:شراب ریشۀ بدی‌ها و منشأ گناهان است و کسی که ‏‎ ‎‏شراب می‌خورد،عقل خود را از دست می‌دهد و در آن موقع خدا را نمی‌شناسد و از ‏‎ ‎‏هیچ گناهی باک ندارد و احترام هیچ کس را نگه نمی‌دارد و حق خویشان نزدیک را ‏‎ ‎‏رعایت نمی‌کند و از زشتی‌های آشکار رو نمی‌گرداند و روح ایمان و خداشناسی از ‏‎ ‎‏بدن او بیرون می‌رود و روح ناقص خبیثی که از رحمت خدا دور است در او می‌ماند و ‏‎ ‎‏خدا و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین،او را لعنت می‌کنند و تا چهل روز نماز او قبول ‏‎ ‎‏نمی‌شود و روز قیامت روی او سیاه است و زبان از دهانش بیرون می‌آید و آب دهان ‏‎ ‎‏او به سینه‌اش می‌ریزد و فریاد تشنگی او بلند است.‏

‏         مسأله 2643- نشستن ‏‎[8]‎‏سر سفره‌ای که در آن شراب می‌خورند،اگر انسان یکی از ‏‎ ‎‏آنان حساب شود حرام و چیز خوردن از آن سفره نیز حرام است.‏

‏         مسأله 2644- بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از ‏‎ ‎‏گرسنگی یا تشنگی بمیرد،نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 538

  • -واجب نیست لکن گوشت آن مکروه است.
  • -بول اگر از حلال گوشت باشد حرام نیست و چیزهای دیگری که از خبائث است به‌احتیاط واجب باید نخورند.
  • -حرام نیست مگر آن که ضرر داشته باشد ولی خوردن گل اگرچه خشک شده یعنی کلوخ‌حرام است.
  • -اگر علاج منحصر به خوردن آن باشد.
  • -حکم سوزاندن و ضامن بودن مخصوص است به مثل گاو و گوسفند و شتر که گوشت‌آنها مطلوب است،و حرمت شیر مخصوص است به همه بهائم نه دیگر حیوانات.
  • -فوری بودن معلوم نیست لکن نباید خیلی تأخیر بیفتد.
  • -اگر ملتفت باشد که لازمه‌اش تکذیب خدا و پیغمبر است.
  • -به احتیاط واجب.